Νόμος 1561/85 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εκτελεστική επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τον οργανισμό διοικεί εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από:

 

α) Τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο που έχουν γνώσεις, πείρα και κύρος στα σχετικά θέματα.

β) Ένα από τα υπό στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου μέλη που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο.

γ) Ένα από τα μέλη του συμβουλίου υπό στοιχείο στ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου που ορίζεται από την Τοπική Ένωση Δήμων - Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης.

δ) Ένα από τα μέλη του συμβουλίου υπό στοιχείο ζ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου που ορίζεται από το νομαρχιακό συμβούλιο του νομού Θεσσαλονίκης.

ε) Δύο μέλη που είναι πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα στα σχετικά θέματα.

 

2. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της προηγούμενης παραγράφου, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων φορέων, που ορίζουν ταυτόχρονα και τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματέα της επιτροπής σε υπάλληλο του οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 46 του άρθρου 1 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996).

 

3. Η επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν διορισθούν τα μέλη των περιπτώσεων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν οριστούν μέσα σε δύο μήνες από τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας.

 

4. Στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτή που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984). Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος έχουν πλήρη απασχόληση στον οργανισμό και δικαιούνται αμοιβή πέρα από την αποζημίωση συμμετοχής τους σ' αυτήν ή στο συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και υπόκειται μόνο στους περιορισμούς του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

5. Με πράξη της επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής σύγκλησης της επιτροπής, στον τρόπο πρόσκλησης, στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτή και γενικά στη λειτουργία της επιτροπής.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία της επιτροπής, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

7. Η επιτροπή:

 

α) Παρακολουθεί την ολοκλήρωση και εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου γενικά και των επιμέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 10.

 

β) Προτείνει τις προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και γνωμοδοτεί για την έγκριση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

 

γ) Γνωμοδοτεί για κάθε έργο μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον γενικού πολεοδομικού σχεδίου. Η γνώμη αυτή δίνεται από την επιτροπή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τότε που περιέρχεται σ' αυτή σχετικό ερώτημα. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, θεωρείται ότι έχει δοθεί η συναίνεση της επιτροπής. Αν ο υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του έργου φορέας διαφωνεί για τη γνωμοδότηση της επιτροπής, το θέμα εισάγεται στο συμβούλιο του ρυθμιστικού, του οποίου η γνώμη είναι υποχρεωτική για το φορέα.

 

δ) Επιβλέπει τη μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης και παρακολουθεί τις αντίστοιχες μελέτες και την εφαρμογή μέτρων που εκτελούνται από άλλους φορείς.

 

ε) Εγκρίνει τις περιβαλλοντολογικές μελέτες της παραγράφου 9 του άρθρου 11.

 

στ) Επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και εισηγείται τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

 

β. Η επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση που σχετίζεται με τον οργανισμό και το έργο του και τον εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως.

 

Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής ή τον προϊστάμενο ή άλλα όργανα του οργανισμού. Η μεταβίβαση γίνεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.