Νόμος 1561/85 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πόροι - διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του οργανισμού είναι:

 

α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και αποδίδεται στον οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως ειδικότερα ορίζεται σ' αυτή.

 

β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 3% των ποσών που διαθέτει ο προϋπολογισμός αυτός για προγράμματα και έργα στο νομό Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου.

 

γ) Πρόσοδοι από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ή από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών ή από δωρεές ή κληρονομιές.

 

δ) Πρόσοδοι από διοικητικές χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τον οργανισμό σε όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον.

 

ε) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

 

2. Οι πόροι του οργανισμού διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή άλλων δραστηριοτήτων δημόσιων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου και την προστασία του περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης.

 

3. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του οργανισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του. Ο οικονομικός κανονισμός καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Κατά την έγκριση αυτή μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ύστερα από γνώμη της επιτροπής.

 

Η εκτελεστική επιτροπή σε ο,τι αφορά τις δαπάνες και το άλλο έργο της λογοδοτεί στο συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

 

4. Ο οργανισμός στα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, ιδίως ως προς τις προθεσμίες, τα μέσα απόδειξης, τον τρόπο παράστασης και τα μέσα εκτέλεσης. Τα ίδια δικονομικά προνόμια έχει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης και ιδίως εκείνα που αφορούν στην κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.