Νόμος 1561/85 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προγράμματα εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε υπουργείο ή και φορέας του δημόσιου τομέα, στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν ενέργειες που εμπίπτουν στα θέματα που περιλαμβάνει τα ρυθμιστικό σχέδιο και η προστασία περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης ή επηρεάζουν την εφαρμογή τους, οφείλει να καταρτίζει, σε συνεργασία με τον οργανισμό, ετήσιο και κυλιόμενο πενταετές πρόγραμμα, για την πραγμάτωση των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος. Τα προγράμματα κοινοποιούνται στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης μέχρι τις 15 Ιουνίου του προηγούμενου έτους.

 

2. Ο οργανισμός με βάση τα προγράμματα αυτά καταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, το οποίο εγκρίνεται από το συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6. Το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα πρέπει να εγκρίνεται πριν από το τέλος Αυγούστου του προηγούμενου έτους. Τροποποίηση του ενιαίου προγράμματος μπορεί να γίνει με την ίδια διαδικασία. Ο αρμόδιος φορέας προσαρμόζει τα επιμέρους προγράμματά του στα πλαίσια του εγκεκριμένου ενιαίου προγράμματος.

 

3. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να δίνει οδηγίες για την κατάρτιση των προγραμμάτων, να προετοιμάζει υποδείγματα, να παρέχει τη συνεργασία των υπηρεσιών του οργανισμού, να συνιστά τη συνεργασία των υπηρεσιών διαφόρων φορέων για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των προγραμμάτων και γενικά να ενεργεί ο,τι απαιτείται για την πραγμάτωση του σκοπού και την τήρηση των διαδικασιών του άρθρου αυτού.

 

4. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής οφείλουν να ορίζουν ως εκπρόσωπό τους στον οργανισμό ανώτερο υπάλληλό τους με τον αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος αυτός αποτελεί το σύνδεσμο με τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε επικοινωνία με αυτόν, εισηγείται έγκαιρα στην επιτροπή κατά την επεξεργασία των σχετικών θεμάτων και καλείται να παρίσταται στην επιτροπή χωρίς ψήφο, όταν συζητούνται προγράμματα ή άλλα θέματα σχετιζόμενα με την υπηρεσία του. Ο σύνδεσμος μπορεί να συνοδεύεται και να βοηθείται στο έργο αυτό από τους απαραίτητους υπηρεσιακούς παράγοντες.

 

5. Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου γενική έκθεση για την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος κατά το προηγούμενο έτος, για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, για τα μέτρα που κρίνει πρόσφορο να ληφθούν και γενικά για την αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού του οργανισμού.

 

Σχέδιο της γενικής έκθεσης στέλνεται στους φορείς και στους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, οι οποίοι με συμμετοχικές διαδικασίες οφείλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη λήψη του σχεδίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής καταρτίζεται η γενική έκθεση.

 

Η έκθεση αυτή τίθεται υπόψη του συμβουλίου ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος, που καταρτίζει τη δική του έκθεση σύμφωνα με, τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6.

 

6. Αν υπάρχουν ενδείξεις για ενέργειες άλλων φορέων που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διατυπώνει τις παρατηρήσεις της στους αρμόδιους φορείς. Οι παρατηρήσεις αυτές γνωστοποιούνται και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

7. Ειδικά για το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας από κάθε υπουργείο ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, ύστερα από συνεργασία με τον οργανισμό, με πρότασης των έργων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, οι οποίες κοινοποιούνται και στον οργανισμό. Ο οργανισμός, έχοντας υπόψη τις επιμέρους με πρότασης, υποβάλλει συνολική εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, που αποφασίζει για τις αναγκαίες επενδύσεις και την κατανομή τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.