Νόμος 1561/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως όργανο για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου και της προστασίας του περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης συνιστάται στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος που απαρτίζεται από:

 

α) Το δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρο του συμβουλίου.

β) Τον πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής, ως αντιπρόεδρο.

γ) Έναν εκπρόσωπο καθενός από τους Υπουργούς: Εθνικής Οικονομίας, Βόρειας Ελλάδας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας.

δ) Έναν εκπρόσωπο του νομάρχη Θεσσαλονίκης.

ε) Δύο μέλη πού ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης.

στ) Τέσσερα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη διοικούσα επιτροπή της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων νομού Θεσσαλονίκης, από τους οποίους τα δύο μέλη θα εκπροσωπούν τους δήμους και κοινότητες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ένας τις κοινότητες της περιαστικής ζώνης Θεσσαλονίκης και ένας τις κοινότητες της λοιπής περιοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 14.

ζ) Δύο μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το νομαρχιακό συμβούλιο νομού Θεσσαλονίκης.

η) Έναν εκπρόσωπο καθενός από τους φορείς: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Επιμελητήριο, Γεωτεχνικό επιμελητήριο, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οργανισμό και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης.

 

2. Οι εκπρόσωποι των υπουργών και του νομάρχη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους οικείους υπουργούς και το νομάρχη και οι εκπρόσωποι των φορέων με τους αναπληρωτές τους από τις διοικήσεις τους. Το συμβούλιο έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν οριστούν ορισμένα από τα παραπάνω μέλη, εφόσον τα μέλη αυτά δεν υποδειχθούν μέσα σ' ένα μήνα από τότε που το αντίστοιχο υπουργείο ή φορέας έλαβε τη σχετική πρόσκληση. Το συμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονομίας, Βόρειας Ελλάδας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης μέλους, το συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη έως το διορισμό του αντικαταστάτη.

 

3. Η θητεία των μελών του συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση του διορισμού κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντοτε δυνατή, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου.

 

4. Η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984).

 

5. Το συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστο μια φορά το μήνα. Έκτακτα συνέρχεται είτε με πρόσκληση του Υπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που διαβιβάζεται μέσω του προέδρου του, είτε ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής που δεν είναι μέλη του συμβουλίου.

 

Ο πρόεδρος μπορεί να καλέσει τον προϊστάμενο ή οποιοδήποτε άλλον υπάλληλο του οργανισμού να παραστεί στη συνεδρίαση χωρίς ψήφο.

 

6. Το συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία του έργου του οργανισμού, υποβάλλει εκθέσεις για το έργο αυτό στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τις κοινοποιεί στην εκτελεστική επιτροπή. Υποβάλλει σ' αυτή γνωμοδοτήσεις ή έγγραφες παρατηρήσεις για κάθε θέμα σχετικό με τους εν γένει σκοπούς και δραστηριότητες του οργανισμού. Ειδικά το συμβούλιο συζητά σε ειδική συνεδρίαση την ετήσια έκθεση της εκτελεστικής επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5, υποχρεωτικά μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της. Η σχετική γνωμοδότηση του συμβουλίου κοινοποιείται σε όλα τα υπουργεία και τους άλλους φορείς που εκπρόσωποί τους μετέχουν σ' αυτό.

 

7. Ειδικά για την έγκριση του ενιαίου προγράμματος που προβλέπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 2 το συμβούλιο αποτελείται από τους υπουργούς που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τους προέδρους της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων και του νομαρχιακού συμβουλίου του νομού Θεσσαλονίκης και τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων ή διοικουσών επιτροπών των φορέων που αναφέρονται στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1.

 

Στις σχετικές συνεδριάσεις του συμβουλίου συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς ψήφο ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής. Το συμβούλιο κατά την έγκριση μπορεί να προσαρμόζει ή να τροποποιεί το ενιαίο πρόγραμμα.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία του συμβουλίου, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση, στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στον τρόπο πρόσκλησης, στην ημερήσια διάταξη, στη γραμματειακή εξυπηρέτηση του συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.