Νόμος 669/77 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί εκμισθώσεως του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως μαρμάρων ορίζεται:

 

α) Ανώτατον όριον ετησίου παγίου θεμιτού μισθώματος, ανά 1.000 m2 της μισθωμένης εκτάσεως, κατά μεν την πρώτην τριετία ισχύος της συμβάσεως, ποσόν 1.500 δραχμές ή εφ' όσον πρόκειται περί λατομικής εκτάσεως εφ' ης δεν έλαβε χώραν εκμετάλλευσις ποσόν 500 δραχμές, κατά δε την δευτέρα τοιαύτη και μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπον λήξεως της ισχύος αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετά γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων. Το κατά τα άνω αναπροσαρμοζόμενο μίσθωμα θα τυγχάνει εφαρμογής δια πάσας τις κατά τον χρόνον της αναπροσαρμογής τελούσας εν ισχύ συμβάσεις, κατόπιν όμως κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, εν διαφωνία δε τούτων το μίσθωμα θα καθορίζεται, αιτήσει του εκμισθωτού, υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου δικάζοντας κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647 έως 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

β) Ανώτατον όριον αναλογικού θεμιτού μισθώματος ποσοστόν 8% επί της τιμής πωλήσεως των εκ του μισθίου λατομείου ογκομαρμάρων που εξορύσσονται επί του δαπέδου του λατομείου και ποσοστόν 10% επί της τιμής πωλήσεως ομοίως επί του δαπέδου του λατομείου, επί των ακατέργαστων υποπροϊόντων και των πάσης φύσεως απορριμάτων.

 

Πάσα συμφωνία περί της καταβολής μισθώματος ανωτέρου των ως άνω ποσοστών είναι άκυρος, καθ' ο μέρος αυτή υπερβαίνει ταύτα. Αναλογικό μίσθωμα καταβάλλεται μόνον εφ' όσον τούτο είναι μείζον του παγίου, τυχόν δε καταβαλλόμενο τοιούτο συμψηφίζεται εις το καταβληθέν πάγιο. Ο συμψηφισμός ούτος θα διενεργείται εις το τέλος εκάστου μισθωτικού έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.