Νόμος 1788/88 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 1262/1982 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο κ ως εξής:

 

{κ. Επιχειρήσεις κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων για δημόσια χρήση, χωρητικότητας 80 τουλάχιστον θέσεων.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση και από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 και των παραγράφων 2, 6 και 7 του άρθρου 9 δεν παρέχεται επιχορήγηση. Το ύψος της επιχορήγησης για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή Β, είναι από 10% μέχρι 25% επί της συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Για την περιοχή Γ είναι από 15% μέχρι 40% και για την περιοχή Δ από 20% μέχρι 50%, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3 για τις οποίες το ελάχιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 35%.}

 

3. Στο άρθρο 9 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

 

{7. Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων του εδαφίου κ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγματοποιούνται, παρέχεται μόνο επιχορήγηση που ανέρχεται στο ποσό των 300.000 δραχμών για κάθε νόμιμη θέση στάθμευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδύσεων αυτών στις διατάξεις του νόμου αυτού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό των 300.000 δραχμών της παραγράφου 3 αυξήθηκε σε 600.000 δραχμές με την απόφαση 55553/1996 (ΦΕΚ 391/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.