Νόμος 1360/83 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στις περιοχές Β, Γ και Δ παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση μέχρι 15 ποσοστιαίων μονάδων, για τις πιο κάτω επενδύσεις.}

 

2. Τα εδάφια β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1262/1982 αντικαθίστανται, αφότου ίσχυσαν, ως εξής:

 

{β. Υποκατάστασης του πετρελαίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας με αέριο, επεξεργασμένα απορρίμματα, ήπιες μορφές ενεργείας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας. Για επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, πρόσθετη προϋπόθεση είναι ο περιορισμός τη ρύπανσης του περιβάλλοντος, όπως θα διαπιστώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

δ. Παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.}

 

3. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Για επενδύσεις Ειδικών Ιδρυμάτων και Εργαστηρίων Ταχύρρυθμης Αναπροσαρμογής, για την απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, όπως αυτά καθορίζονται από τος διατάξεις του νόμου [Ν] 963/1979, καθώς και επενδύσεις επιχειρήσεων των οποίων η πλειοψηφία των συμφερόντων ανήκει σε μειονεκτούντα άτομα ή αυτών που απασχολούν κατά πλειοψηφία άτομα αυτής της κατηγορίας. Η υπαγωγή στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων γίνεται μετά από γνωμάτευση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας κατά περίπτωση.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 1262/1982 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:

 

{Σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμών που γίνονται στην περιοχή Α, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και έχουν σαν αντικείμενο δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση μέχρι 15 μονάδες.

 

Σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κάνουν επενδύσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στην περιοχή Α, επενδύσεις για δημοτικές αγορές, χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών (όπως για στάθμευση αυτοκινήτων, για παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών), καθώς και σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συνεταιρισμών που κάνουν επενδύσεις στην περιοχή Α' για γεωργικές και αλιευτικές επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχεται επιχορήγηση μέχρι 35 ποσοστιαίες μονάδες.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επενδύσεις των περιπτώσεων β, ε, στ, ι και ι)ε, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου και ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Δ. Επενδύσεις της περίπτωσης γ της αυτής παραγράφου, σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, υπάγονται στους όρους της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ εκτός από αυτές που βρίσκονται στην περιοχή Δ, στις οποίες ισχύει το καθεστώς της περιοχής αυτής.}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Παρέχεται επιχορήγηση για τις δαπάνες μετεγκατάστασης από την περιοχή Α στις περιοχές Β, Γ και Δ ή για μετεγκατάσταση στις ειδικές ζώνες, που προβλέπονται μέσα στις περιοχές Β, Γ και Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. Το ποσοστό της επιχορήγησης αυτής είναι ίσο με το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγησης της περιοχής, όπου η μετεγκατάσταση, αυξανόμενο κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες. Στις άλλες περιπτώσεις μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, το ποσοστό επιχορήγησης των δαπανών μετεγκατάστασης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1.}

 

7. Στο άρθρο 9 του νόμου 1262/1982 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, προκειμένου για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε της παραγράφου αυτής, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις:

 

α. Στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις και στις Επιχειρήσεις των Συνεταιρισμών που πραγματοποιούν επενδύσεις σύμφωνα με το νόμο αυτόν, παρέχεται ολόκληρη η επιπλέον επιχορήγηση των 15 ποσοστιαίων μονάδων.

 

β. Στις επιχειρήσεις, στις οποίες Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και Συνεταιρισμοί έχουν αθροιστικά την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων και οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις σύμφωνα με το νόμο αυτόν, παρέχεται ολόκληρη η επιπλέον επιχορήγηση των 15 ποσοστιαίων μονάδων, με την προϋπόθεση ότι καθένας από τους υπόλοιπους πλην των ανωτέρω εταίρους έχει μετοχές ή μερίδια που δεν υπερβαίνουν το 2% των μετοχών ή του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα.

 

γ. Σε κάθε άλλη επιχείρηση που συμμετέχουν φορείς του προηγούμενου εδαφίου β αλλά δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του εδαφίου αυτού, παρέχεται ποσοστό συμμετοχής των φορέων αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, για τις επενδύσεις που αυτή πραγματοποιεί σύμφωνα με το νόμο αυτόν.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.