Νόμος 1262/82 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Καθορισμός Ύψους της Επιχορήγησης Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση και από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 και των παραγράφων 2, 6 και 7 του άρθρου 9 δεν παρέχεται επιχορήγηση. Το ύψος της επιχορήγησης για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή Β, είναι από 10% μέχρι 25% επί της συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Για την περιοχή Γ είναι από 15% μέχρι 40% και για την περιοχή Δ από 20% μέχρι 50%, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3 για τις οποίες το ελάχιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 35%.

 

Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, και Ξάνθης, το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται από 45% μέχρι 60% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983), με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 1788/1988 (ΦΕΚ 131/Α/1988) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11Α του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 

2. Το ύψος της επιχορήγησης προσδιορίζεται με βάση κριτήρια που εκφράζουν τις επιδιώξεις και τους στόχους της Οικονομικής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα ιδιωτικά - οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων, όπως το ποσοστό και ύψος ιδίας συμμετοχής, οι προοπτικές βιωσιμότητας της επιχείρησης κ.λ.π. σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια σκοπιμότητας τα οποία αποβλέπουν στο να εξασφαλισθεί η μεγιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού οφέλους από κάθε επένδυση. Ειδικότερα για τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης για κάθε περιοχή, ορίζονται και τα ακόλουθα κριτήρια.

 

α) Η σχέση της επένδυσης με βασικούς κλάδους - κλειδιά της οικονομίας, όπως θα καθορίζονται από την αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης.

 

β) Η τεχνολογία και η παραγωγικότητα της επένδυσης και ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού.

 

γ) Το εθνικό οικονομικό συμφέρον όπως η προοπτική εξαγωγών και υποκατάσταση εισαγωγών, η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση εγχώριων πρώτων υλών, η χρήση εγχώριου κεφαλαιουχικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

δ) Το κοινωνικό συμφέρον, όπως η απασχόληση, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής.

 

ε) Ο φορέας της επένδυσης, όπως οι Συνεταιρισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Έλληνες εργαζόμενοι του εξωτερικού και οι ναυτικοί.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται, για την παροχή των επιχορηγήσεων, τα στοιχεία αξιολόγησης των επενδύσεων και τα κριτήρια μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.