Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής οικισμών κοινωνικού χαρακτήρα, για τις οποίες λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και προβλεπόμενης διάρκειας των έργων, απαιτείται ευθύς εξ αρχής η στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών εργολήπτη, προκειμένου να γίνει σωστός σχεδιασμός, μπορεί να εφαρμοσθεί ειδική διαδικασία ανάθεσης, προκειμένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος γι' αυτό εργολήπτης. Για τον σκοπό αυτό οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των προς εκτέλεση έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να μπορούν να διαμορφώσουν σαφή ιδέα περί του μελετώμενου έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην παραπάνω προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 μέχρι 27 του παρόντος, τους προσωπικούς, τεχνικούς και οικονομικούς όρους, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.

 

2. Όταν γίνεται προσφυγή στην διαδικασία του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες δημοσιότητας που αναφέρονται στην κλειστή διαδικασία, άρθρα 12, 14, 17, 20 και εκείνους, που αναφέρονται στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρα 22 μέχρι 27).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.