Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε εργολήπτης μπορεί να αποκλειστεί από την συμμετοχή του στην δημοπρασία όταν:

 

α. Ευρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νομοθεσίες των Κρατών - Μελών.

 

β. Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νομοθεσίες των Κρατών - Μελών.

 

γ. Καταδικάστηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του συμπεριφορά με βάση απόφαση, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

 

δ. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί αποδεδειγμένα να διαπράξει με οποιαδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές.

 

ε. Δεν έχει συμπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.

 

στ. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

 

ζ. Είναι ένοχος για σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των άρθρων 22 μέχρι 27 του παρόντος.

 

2. Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον εργολήπτη να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ της προηγούμενης παραγράφου, δέχεται ως επαρκή απόδειξη:

 

α. Για τα αναφερόμενα στα στοιχεία α, β και γ, έγγραφα το οποίο εκδίδεται από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από το οποίο εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές και

 

β. Για τα αναφερόμενα στα στοιχεία ε και στ, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του Ελληνικού Κράτους ή και του Κράτους όπου είναι εγκατεστημένη, όσο αφορά τα αναφερόμενα στο στοιχείο ε.

 

3. Αν σε κάποιο Κράτος - Μέλος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, από επίσημη δήλωση, που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης.

 

4. Με μέριμνα της υπηρεσίας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, πληροφορείται η Επιτροπή και τα άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, για το ποιες Αρχές και Οργανισμοί έχουν αρμοδιότητα για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών. Η ίδια υπηρεσία πληροφορεί και τις Ελληνικές Αναθέτουσες Αρχές για το ποιες αντίστοιχα Αρχές και Οργανισμοί των άλλων Κρατών - Μελών έχουν αρμοδιότητα εκδόσεως των πιστοποιητικών αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.