Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε περίπτωση σύμβασης δημοσίου έργου, ζητά από τους εργολήπτες που είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας να υποβάλλουν πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή. Το πιστοποιητικό αυτό μνημονεύει τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο καθώς και την κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτό. Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα προερχόμενα από τις Χώρες - Μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την κατασκευή έργων μεγαλυτέρων από εκείνα που έχουν κατασκευάσει στη Χώρα τους ή σε τρίτες Χώρες της Κοινότητας, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένοι σε τάξη του Μητρώου Εργοληπτών Επιχειρήσεων, που να επιτρέπει στη συμμετοχή τους.

 

2. Η εγγραφή στους πιο πάνω καταλόγους, που πιστοποιείται από τους αρμόδιους οργανισμούς, συνιστά για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων Κρατών - Μελών τεκμήριο καταλληλότητας για έργα, που αντιστοιχούν στην κατάταξη του εργολήπτη μόνο κατά την έννοια των άρθρων 22 περιπτώσεις α μέχρι δ και ζ, 23, 24 περιπτώσεις β και γ και 25 περιπτώσεις β και δ και όχι κατά την έννοια των άρθρων 24 περίπτωση α και 25 περιπτώσεις α, γ και ε.

 

Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους στους επίσημους καταλόγους, δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Ειδικά για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να ζητηθεί σε κάθε περίπτωση σύμβασης δημόσιου έργου πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο στους πιο πάνω καταλόγους εργολήπτη.

 

3. Στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών και τα Μητρώα Εργοληπτών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις αντίστοιχα των άλλων Κρατών - Μελών με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες και οπωσδήποτε μόνο με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 22 μέχρι 25 του παρόντος.

 

4. Η Υπηρεσία για θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, γνωστοποιεί στα άλλα κράτη - μέλη τη διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που τηρεί τα μητρώα της προηγουμένης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.