Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις δημοπρασίες με προεπιλογή (κλειστή διαδικασία), η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές, τουλάχιστον σε είκοσι μια ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν συγχρόνως και εγγράφως τους προεπιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους.

 

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές, τουλάχιστον σε είκοσι μια ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της γραπτής πρόσκλησης. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τα συμβατικά τεύχη, πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.

 

Η παράγραφος 2 του προηγούμενου άρθρου 13, εφαρμόζεται και στην προκειμένη περίπτωση.

 

2. Στις περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν ανέφικτη την τήρηση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 προθεσμιών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντέμνουν τις προθεσμίες:

 

α. της παραλαβής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα μέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

β. της παραλαβής των προσφορών, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα ημέρες, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης και

 

γ. της προθεσμίας παροχής από τις αναθέτουσες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, προσθέτων πληροφοριών σχετικών με τα συμβατικά τεύχη, σε τέσσερις το αργότερο ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προδιαγραφών.

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών μπορούν να γίνονται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλετύπημα ή και τηλεφώνημα. Όταν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών γίνονται με τηλεγράφημα, τηλετύπημα ή τηλεφώνημα, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.