Υγειονομική διάταξη 5180/88 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται η παράγραφος 3 του άρθρου 2, η παράγραφος 1)γ του άρθρου 8 και η παράγραφος 2)δ του άρθρου 9, μόνο ως προς την απόσταση των 100 m από τον άξονα ή τα όρια της ζώνης απαλλοτρίωσης των κλειστών αγωγών όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

 

1. Υδραγωγείο Λίμνης Μαραθώνα - εγκαταστάσεων διυλιστηρίων Γαλατσίου. Πρώτο τμήμα: Σήραγγα Μπογιατίου.

 

Για το πρώτο τμήμα του υδραγωγείου, από τη λίμνη του Μαραθώνα μέχρι τη θέση Χελιδονού, η οποία ορίζεται από τη γέφυρα της οδού Χελιδονούς (Κηφισίας - Μενιδίου) στον Κηφισό, ισχύουν οι ακόλουθες περιοριστικές διατάξεις, σύμφωνα με την απόσταση από την προβολή του άξονα της σήραγγας στην επιφάνεια του εδάφους:

 

1.1. Απόσταση 100 έως 50 m.

 

α. Απαγορεύεται η επιφανειακή ή υπεδάφια διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, χωρίς την άδεια του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

Η διάθεση λυμάτων ή αποβλήτων θα γίνεται σε δίκτυο αποχέτευσης ή σε περίπτωση έλλειψης δικτύου αποχέτευσης σε αποδεδειγμένα στεγανό βόθρο.

 

β. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων, πλυντηρίων αυτοκινήτων, χημικών βιομηχανιών ή βιοτεχνιών και η κατασκευή ή επέκταση υπογείων δεξαμενών πετρελαιοειδών και λοιπών υγρών οργανικών ουσιών ή διαλυμάτων τα οποία είναι τοξικά ή βιοσυσσωρεύσιμα και είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα του νερού.

 

γ. Απαγορεύεται η κατασκευή οικοδομών με περισσότερα από ένα υπόγεια, εφόσον το βάθος επικάλυψης της σήραγγας είναι μικρότερο από 40 m.

 

Ο παρακάτω περιορισμός ισχύει στη ζώνη πλάτους 100 m βόρεια και παράλληλα με την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, η οποία ορίζεται στο ένα άκρο από τη γέφυρα του ανισόπεδου κόμβου της οδού Πολιτείας - Βαρυμπόμπης, και στο άλλο άκρο από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας στη Χελιδονού. (Σήραγγα Μπογιατίου)

 

1.2. Απόσταση 50 έως 10 m.

 

α. Ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 1.1 και επιπλέον απαγορεύεται η διάνοιξη φρεάτων και γεωτρήσεων, ενώ ο στεγανός βόθρος θα κατασκευάζεται σε απόσταση από τον άξονα της σήραγγας όχι μικρότερη των 20 m.

 

1.3. Απόσταση μικρότερη από 10 m.

 

Ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 1.2 και επιπλέον απαγορεύεται η κατασκευή βόθρων και η ανέγερση οικοδομών.

 

2. Υδραγωγείο Λίμνης Μαραθώνα - εγκαταστάσεων διυλιστηρίων Γαλατσίου. Δεύτερο τμήμα: Σήραγγα Φ 1500 και αγωγός Φ 1700.

 

Για το δεύτερο τμήμα του υδραγωγείου (δύο παράλληλοι αγωγοί) από τη θέση Χελιδονού μέχρι τη θέση Κτυπητό, η οποία ορίζεται από τη διασταύρωση της οδού Τατοΐου με την εθνική οδό, ισχύουν οι ακόλουθες περιοριστικές διατάξεις, σύμφωνα με την απόσταση από το όριο απαλλοτρίωσης ή από τον άξονα του αγωγού ή της σήραγγας αν δεν υπάρχει απαλλοτρίωση.

 

2.1. Απόσταση 100 έως 80 m.

 

Απαγορεύεται η υπεδάφια ή επιφανειακή διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων. Η διάθεσή τους θα γίνεται αποκλειστικά σε δίκτυο αποχέτευσης ή σε περίπτωση έλλειψης δικτύου αποχέτευσης, σε αποδεδειγμένα στεγανό βόθρο που θα κατασκευαστεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 m από τον άξονα της σήραγγας ή 12 m από τα όρια της απαλλοτρίωσης των αγωγών.

 

2.2. Απόσταση 80 έως 20 m.

 

Ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 2.1 και επιπλέον:

 

α. Ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 1.1)β.

 

β. Απαγορεύεται η διάνοιξη φρεάτων και γεωτρήσεων.

 

2.3. Απόσταση 20 έως 10 m.

 

Ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 2.2 και επιπλέον:

 

α. Απαγορεύεται η κατασκευή οικοδομών με περισσότερα από ένα υπόγειο.

 

β. Απαγορεύεται η κατασκευή βόθρων.

 

2.4. Απόσταση μικρότερη από 10 m.

 

Ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 2.3 και επιπλέον:

 

Απαγορεύεται η κατασκευή βόθρων και η ανέγερση οικοδομών.

 

3. Υδραγωγείο Λίμνης Μαραθώνα - εγκαταστάσεων διυλιστηρίων Γαλατσίου. Τρίτο τμήμα: Αγωγός Φ 1700 και αγωγός Φ 1250

 

Για το τρίτο τμήμα του υδραγωγείου (δύο παράλληλοι αγωγοί) από τη θέση Κτυπητό μέχρι τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων Γαλατσίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, ισχύουν οι ακόλουθες περιοριστικές διατάξεις, σύμφωνα με την απόσταση από το όριο απαλλοτρίωσης ή από τον άξονα του αγωγού, αν δεν υπάρχει απαλλοτρίωση:

 

3.1. Απόσταση 100 έως 50 m.

 

Ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 2.1.

 

3.2. Απόσταση 50 έως 20 m.

 

Ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 2.2.

 

3.3. Απόσταση 20 έως 10 m.

 

Ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 2.3 κατ' εξαίρεση και με σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, δύναται να επιτραπεί η κατασκευή στεγανού βόθρου σε απόσταση μικρότερη από 20 και ως 10 m εφόσον το βάθος του οικοπέδου είναι μικρότερο των 20 m και η περιοχή δεν εξυπηρετείται από αποχετευτικό δίκτυο.

 

3.4. Απόσταση μικρότερη από 10 m.

 

Ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 3.3 και επιπλέον:

 

Απαγορεύεται η κατασκευή βόθρων και η ανέγερση οικοδομών.

 

4. Υδραγωγείο Λίμνης Υλίκης, Λίμνης Μαραθώνα και Υδραγωγείο Μόρνου.

 

Για τα τμήματα των υδραγωγείων τα οποία είναι κλειστοί αγωγοί ή σήραγγες και διέρχονται από περιοχές που έχουν ήδη ενταχθεί μέχρι σήμερα στο σχέδιο, ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 3, ενώ για τις περιοχές που ενδεχόμενα ενταχθούν σε σχέδιο θα ισχύουν οι όροι της παραγράφου 1.

 

ΙΙ. Συμπληρώνονται τα άρθρα 2 (παράγραφος 3), 9 (παράγραφος 2)γ) ως προς τους ισχύοντες περιορισμούς με προσθήκη για απαγορεύσεις διάνοιξης γεωτρήσεων και εγκατάστασης θερμοκηπίων μέσα στις λεκάνες απορροής των λιμνών Μόρνου, Υλίκης και Μαραθώνα και σε απόσταση 1500 m από το όριο της ανώτατης στάθμης.

 

ΙΙΙ. Τροποποιείται η πρώτη πρόταση του άρθρου 10 (παράγραφος 1) όπως αναφέρεται παρακάτω:

 

{Η παρούσα διάταξη, ισχύει σε όλη την έκταση του συστήματος συλλογής και μεταφοράς των φυσικών νερών, που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής πρωτεύουσας μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.}

 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο ως έχει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.