Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 68

Άρθρο 68


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρησιμοποιούμενος χάρτης δια την κατασκευήν χάρτινων δοχείων εις α τίθενται τρόφιμα (παγωτά, μέλι, βούτυρον κ.λ.π.) ποτηριών ή χειρομάκτρων χάρτινων δέον να είναι καθαρού πολτού εις τον οποίον δεν θα έχει προστεθεί πολτός εκ μεταχειρισμένου χάρτου.

 

2. Τα μηχανήματα, οι τράπεζες και γενικώς παν έπιπλον του εργοστασίου δέον να τηρείται απολύτως καθαρόν.

 

3. Οι χώροι κατασκευής και αποθηκεύσεως θα τηρούνται καθαροί, θα αερίζονται καλώς και θα έχουν σύρματα δικτυωτά No 16 εις τα παράθυρα και εις τις θύρας.

 

4. Η σάρωσις θα γίνεται δια βρεγμένου σάρωθρου μετά το πέρας της εργασίας και τα απορρίμματα θα φυλάσσονται εντός δοχείων μετάλλινων μετά μονίμου μετάλλινου καλύμματος.

 

5. Θα υπάρχουν αποχωρητήρια συμφώνως προς τον υπάρχοντα οικοδομικό κανονισμόν κεχωρισμένως δι' άνδρας και δια γυναίκας.

 

6. Θα υπάρχει νιπτήρας με σαπούνι και καθαρών χειρομάκτρων.

 

7. Θα υπάρχει λουτρόν δια καταιονισμό.

 

8. Θα υπάρχει ιματιοφυλάκιον.

 

9. Οι εργάτες θα είναι υγιείς και θα έχουν βιβλιάρια υγείας, θα είναι καθαροί, θα φέρουν ποδήρεις χιτώνας και κάλυμμα εις την κεφαλήν.

 

10. Τα κατασκευαζόμενα ποτήρια και χειρόμακτρα άμα τη κατασκευή των θα συσκευάζονται εις δέματα και θα περιτυλίσσονται δια καθαρού χάρτου.

 

11. Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα δια την εκτύπωση επιγραφών κ.λ.π. δεν θα περιέχουν ουσίας επιβλαβείς δια την υγείαν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.