Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 66

Άρθρο 66


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το οίκημα θα είναι κατασκευασμένο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της υγιεινής. Το δάπεδον θα είναι εξ αδιαπότιστου υλικού. Οι τοίχοι θα είναι ελαιοχρωματισμένοι μέχρις ύψους 1,50 m δια λευκού χρώματος ή κατά προτίμηση επενδεδυμένοι δια πλακιδίων σμαλτωμένων. Ο φωτισμός και ο αερισμός θα είναι επαρκής. Η ύδρευσις θα είναι εκ του δικτύου της πόλεως ή εκ φρέατος ελεγμένου από της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής όπου δεν υπάρχει Ελληνική Εταιρεία Υδάτων. Η αποχέτευσις θα είναι πλήρης χωρίς να λιμνάζουν που τα ύδατα. Τα αποχωρητήρια και ουρητήρια ανάλογα με τα λουτρά.

 

2. Εις έκαστον δωμάτιον θα υπάρχει λουτήρας, κάθισμα, ξύλινο βάθρον δια τους πόδας, πτυελοδοχείον και ουροδοχείον. Το κάθισμα και το ξύλινο βάθρον θα καλύπτονται εκάστοτε με καθαρά και αμεταχείριστα υφάσματα, το δε πτυελοδοχείον θα καθαρίζεται δια βρασμού ή δια βαρεκίνας.

 

3. Οι λουτήρες θα είναι εκ μαρμάρου ή εμαγιέ με τοιχώματα λεία άνευ ρωγμών. Εις τα Τουρκικά λουτρά (χαμάμ) οι χρησιμοποιούμενες λεκάνες δέον να είναι εκ μαρμάρου.

 

4. Ο λουτήρας προ εκάστης χρήσεως και ενώπιον του πελάτου θα πλένεται καλώς δια θερμού ύδατος, σόδας και μαρμαροκόνεως και θα εκπλύνεται καλώς δια θερμού ύδατος.

 

5. Δια τους πάσχοντας εκ δερματικών νοσημάτων θα υπάρχουν ιδιαίτεροι λουτήρες αίτινες μετά πάσαν χρήσιν θα καθαρίζονται ως ανωτέρω αλλά και θα απολυμαίνονται δια διαλύματος νιτρικού οξέος ή κρεζόλης. Επίσης θα υπάρχει ιδιαίτερο διαμέρισμα δια τα αποψιλωτικά λουτρά.

 

6. Ο παρεχόμενος σάπων θα είναι αμεταχείριστος. Επίσης η τζίβα θα είναι αμεταχείριστος και εντός χάρτου. Κτένια ή ψήκτρες δεν παρέχονται εις τους λουόμενους. Τα σεντόνια, τα προσόψια και τα τεμάχια υφάσματος τα παρεχόμενα εις τον λουόμενο θα είναι καθαρά και αμεταχείριστα.

 

7. Τα σεντόνια μετά πάσαν χρήσιν θα τίθενται επί τινά χρόνον σε ύδωρ με σαπούνι και κατόπιν θα βράζονται εις ειδικό λέβητα επί ημίσεια ώραν. Μετά ταύτα θα πλύνονται και θα σιδερώνονται καλώς. Τα μέλλοντα να ιδρυθούν δέον να έχουν μηχανήματα αποστειρώσεως των σεντονιών και των μάκτρων.

 

Εάν ο ιματισμός πλένεται εκτός του καταστήματος δέον ούτος, απαραιτήτως να πλένεται εις αναγνωρισμένο και καλώς λειτουργούν πλυντήριον.

 

8. Απαραιτήτως εις έκαστον κατάστημα θα υπάρχει αποθήκη καθαρού και ακαθάρτου ιματισμού. Ο καθαρός ιματισμός θα είναι ανάλογος προς την κίνηση του καταστήματος.

 

9. Επίσης θα υπάρχει ιδιαίτερος θάλαμος με κλίνη δια την παροχή των πρώτων βοηθειών. Εις τον θάλαμο θα υπάρχουν: φορείον και προθήκη περιέχουσα σύριγγα πραβάζ με 2 φυσίγγια καμφοράς, 2 αιθέρας, 2 καφεΐνης, 2 δέματα γάζας, 2 βάμβακος, 2 επίδεσμοι και 5 φύλλα συναπούχου χάρτου.

 

10. Τα ιαματικά λουτρά χορηγούνται μόνον κατόπιν Ιατρικής γνωματεύσεως. Τα δε δια ταύτα χρησιμοποιούμενα φάρμακα πρέπει να προέρχονται από επιστήμονας φαρμακοποιούς.

 

11. Οι υπάλληλοι θα είναι υγιείς και καθαροί θα φέρουν ποδήρη χιτώνα και βιβλιάριον υγείας. Θα είναι συνυπεύθυνοι με τον προϊστάμενο δια την καθαριότητα του Τμήματός των και μόνοι υπεύθυνοι δια την ατομική των καθαριότητα ή την καθαριότητα του τμήματός των εάν αποδειχθεί ότι ο προϊστάμενος παρέχει τα απαιτούμενα μέσα προς τούτο.

 

12. Οι ανωτέρω κανόνες της υγιεινής και όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και δια τα θαλάσσια λουτρά. Ταύτα υποχρεωτικώς θα έχουν αποχωρητήριον με στεγανό βόθρο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.