Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Τα αρτοποιεία υποχρεούνται να έχουν διαμέρισμα κλιβάνου, πρατήριον άρτου, ίδιον ζυμωτήριον και αποθήκη αλεύρων.

 

β) Απαγορεύεται ή εντός των ζυμωτηρίων κατάκλισις αρτεργατών ως και ή ύπαρξις αχρήστων αντικειμένων. Οι σκάφες κατά το θέρος θα πλένονται δι' όξους. Τα καλύμματα τού άρτου και οι χιτώνες θα είναι καθαρά.

 

γ) Εν τη αποθήκη οι σάκοι των αλεύρων θα είναι τοποθετημένοι ουχί απευθείας επί του δαπέδου αλλά επί ξύλινου βάθρου και εις απόσταση 0.5 m από τού τοίχου.

 

δ) Η τράπεζα του άρτου θα πλένεται άπαξ της εβδομάδας δια ζέοντος ύδατος και ποτάσας και δεν θα χρησιμοποιείται δια κατάκλιση ή δια τοποθέτηση άλλων αντικειμένων.

 

ε) Ο άρτος ο εξαγόμενος τού κλιβάνου, θα τίθεται επί της τραπέζης ή άλλων μερών, ουχί όμως επί του δαπέδου, θα καλύπτεται δια καθαρού υφάσματος μεθ' ο θα τίθεται σε προθήκες πανταχόθεν κεκλεισμένες με γυαλί. Δύναται να επιτραπεί ή τοποθέτησις άρτου σε προθήκες κεκλεισμένες δια λεπτού συρματοπλέγματος No 16, εφόσον αυτές ευρίσκονται εντός του καταστήματος και μακράν τού κονιορτού.

 

στ) Τα πρατήρια άρτου, υποχρεούνται να διατηρούν τους άρτους εντός υαλόφρακτων προθηκών.

 

ζ) Η μεταφορά και κατ' οίκον διανομή του άρτου υπό των αρτοποιών θα τελείται εντός ειδικών κλειστών μεταφορικών μέσων χρησιμοποιουμένων αποκλειστικώς δια τον σκοπόν αυτόν, απαγορευόμενης αυστηρά της καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο τοιαύτης. Τα μεταφορικά ταύτα μέσα τροχοφόρα ή μη δέον να ώσι κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να αποκλείεται ή εντός αυτών είσοδος κονιορτού χωρίς να παρεμποδίζεται ο κανονικός αερισμός. Επί χρησιμοποιήσεως αμαξών οιουδήποτε είδους προς μεταφορά και διανομής του άρτου η εσωτερική διασκευή τοποθετήσεως του άρτου στο διαμέρισμα εναποθέσεως θα είναι τοιαύτη ώστε οι εσχάρες ή αναρτήρες τοποθετήσεως να σύρονται προς τα έξω απαγορευόμενης της σε αυτές εισόδου του Υπηρετικού προσωπικού δια την παραλαβή του άρτου προς διανομή του. Οι ασχολούμενοι με την μεταφορά υπάλληλοι θα φορούν ποδήρη καθαρόν χιτώνα και κάλυμμα της κεφαλής.

 

η) Οι αρτοποιοί θα έχουν βιβλιάριο υγείας, θα είναι καθαροί και θα πλένονται καλώς με σαπούνι προ της έναρξης της εργασίας, κατά την διάρκειαν της όποιας, απαραιτήτως θα φέρουν λευκό χιτώνα και ομοιόχρωμο κάλυμμα επί της κεφαλής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.