Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 21/12/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις κατωτέρω περιπτώσεις:

 

α) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών από μίσθωση εργασίας για απασχόληση με οποιαδήποτε μορφή και οπωσδήποτε αμειβόμενη, περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,

 

β) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αμοιβών για απασχόληση με οποιαδήποτε νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ως προς τους όρους απασχόλησης ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη, περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,

 

γ) στις εξοφλήσεις κάθε είδους συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από τον οικείο φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό,

 

δ) στις εξοφλήσεις αποζημιώσεων από εργατικό ατύχημα ή λόγω λύσης της σχέσης εργασίας,

 

ε) στις συναλλαγματικές και στα γραμμάτια σε διαταγή και στους τόκους που απορρέουν από αυτές,

 

στ) στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την υποβολή έναρξης εργασιών ή μεταβολής εργασιών.

 

2. Καταργείται η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986). Η δήλωση αυτή συντάσσεται σε απλό χαρτί στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1068985/900/Τ.& Ε.Φ./12-07-2001 (ΦΕΚ 950/Β/2001). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορίζεται διαφορετικός τύπος και περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ο τρόπος επιστροφής των ποσών των τελών χαρτοσήμου και της επ' αυτών εισφοράς υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων των ενσήμων εντύπων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή και της αξίας των υπεύθυνων δηλώσεων, σε όσους κατέχουν τα ένσημα αυτά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) καταργείται.

 

5. Στην περίπτωση θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε 19 ΕΥΡΩ ο μετρικός τόνος.

 

6. Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώνεται την 31-12-2001 παρατείνεται μέχρι την 30-06-2002, για υποθέσεις φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) και της παραγράφου 1)α του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973).

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θεωρούνται τόκοι καταθέσεων και τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3632/1928 (ΦΕΚ 137/Α/1928), που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) και όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998), τα οποία λαμβάνουν οι δικαιούχοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), με εξαίρεση το φόρο των εισοδημάτων του προτελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου, που υπολογίζεται με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%). Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.