Νόμος 2873/00 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διαμόρφωση ποσών σε ΕΥΡΩ - Κατάργηση φόρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15Α του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως:

 

Για ονομαστική αξία μέχρι 300 €

1,5 €

Για ονομαστική αξία άνω των 300 και μέχρι 600 €

3 €

Για ονομαστική αξία άνω των 600 και μέχρι 1.200 €

6 €

Για ονομαστική αξία άνω των 1.200 και μέχρι 1.800 €

9 €

Για ονομαστική αξία άνω των 1.800 και μέχρι 2.400 €

12 €

Για ονομαστική αξία άνω των 2.400 και μέχρι 3.000 €

15 €

Για ονομαστική αξία άνω των 3.000 και μέχρι 4.200 €

21 €

Για ονομαστική αξία άνω των 4.200 και μέχρι 5.400 €

27 €

Για ονομαστική αξία άνω των 5.400 και μέχρι 6.600 €

33 €

Για ονομαστική αξία άνω των 6.600 και μέχρι 7.800 €

39 €

Για ονομαστική αξία άνω των 7.800 και μέχρι 9.000 €

45 €

 

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των 9.000 €, το τέλος ορίζεται σε 5‰ για την πέραν των 9.000 € ονομαστική αξία αυτών.

 

Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή συντάσσεται ατελώς.

 

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι 9.000 € εισπράττεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών έντυπων ενσήμων, για συναλλαγματικές δε και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση ειδικού έντυπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας 9.000 € και με αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.}

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων ενσήμων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

2. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα € το κλάσμα αυτό αμελείται,

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 21-12-2001 (ΦΕΚ 288/Α/2001).

 

3. Η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο συντάσσεται η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), καθορίζεται σε € και στρογγυλοποιημένη διαμορφώνεται σε ένα (1) €.

 

4. Τα ποσά των 5.000 και 50.000 δραχμών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 16 του νόμου 2523/1997 καθορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 15 και 150 €, αντίστοιχα.

 

5. Τα ποσά του τέλους εξέτασης και χαρακτηρισμού παιγνίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2753/1999 και το οποία ανέρχονται σε 500.000, 250.000 και 35.000 δραχμές ορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 1.460, 730 και 100 €, αντίστοιχα.

 

6. Τα ποσά των 1.000 και 10.000 δραχμών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, καθορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 3 και 30 €, αντίστοιχα.

 

7. Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968 (ΦΕΚ 29/Α/1968), όπως ισχύει, για τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κλειστό αμάξωμα και τα οποία ανέρχονται σε 80.000, 100.000, 120.000 και 140.000 δραχμές καθορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 235, 295, 350 και 410 €.

 

Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968, όπως ισχύει, για τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, με ανοικτό αμάξωμα και τα οποία ανέρχονται σε 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 δραχμές καθορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 150, 175, 205 και 235 €.

 

Το ποσό της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968, όπως ισχύει, για τα τρίτροχα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με κλειστό αμάξωμα και το οποίο ανέρχεται σε 20.000 δρχ. καθορίζεται σε € και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 60 €,

 

Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968, όπως ισχύει για φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης άνω των 4.000 kg μικτού βάρους, τα οποία ανέρχονται σε 140.000 και 80.000 δραχμές προσαυξανόμενα κατά 16 δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 kg μικτά βάρος καθορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 410 και 235 € αντίστοιχα, προσαυξανόμενο κατά 0,05 € για κάθε χιλιόγραμμο μικτού βάρους για το πέραν των 4.000 kg μικτό βάρος.

 

Τα ποσά των 120.000, 80.000 και 40.000 δραχμών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968, όπως ισχύει, καθορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 350, 235 και 120 €.

 

8. Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν]383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976) για τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και τα οποία ανέρχονται σε 10,7 και 5 δραχμές ανά χιλιόγραμμο μικτού βάρους και 30.000 δραχμές για τα φορτηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ψυγεία καθορίζονται σε € και αναπροσαρμοζόμενα και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 0,04, 0,03, 0,02 και 90 €.

 

9. Τα ποσά του εφάπαξ ειδικού τέλους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/1980) και τα οποία ανέρχονται σε 100.000,70.000 και 85.000 δραχμές, καθορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 295, 205 και 255 €.

 

10. Το ποσό των 30.000 δρχ. της εισφοράς που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980) για την αντικατάσταση των τρίτροχων φορτηγών δημόσιας χρήσης με φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, καθορίζεται σε € και στρογγυλοποιούμενο ανέρχεται σε 90 €.

 

11. Τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), τα οποία ανέρχονται σε 50.000, 30.000 και 15.000 δραχμές, καθορίζονται σε € και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 150, 90 και 45 €.

 

Το ποσό του τέλους των 350 δραχμών ανά ίππο (αγγλικό) κινητήρα μηχανημάτων έργου που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2052/1992 καθορίζεται σε € και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 1 €.

 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το τέλος αυτό υπολογίζεται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης και ορίζεται ως εξής:

 

Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 30 €

1,5 €

Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 30 € και μέχρι 60 €

3 €

Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 60 € και μέχρι 90 €

4,5 €

Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 90 €

6 €

}

 

13. Το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 5 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών [Α] 1128269/1226/0015/15-11-1995 (ΦΕΚ 982/Β/1995) για το εισιτήρια εισόδου στα καζίνο, ορίζεται σε € και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 15 €.

 

14. Ο ειδικός φάρος κατανάλωσης που προβλέπεται για το ακατέργαστο θείο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1038/1980 (ΦΕΚ 67/Α/1980), όπως ισχύει, καταργείται.

 

15. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2002 εκτός από την παράγραφο 14, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 01-01-2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.