Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 21/12/01

ΠΝΠ 21-12-2001: Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 21-12-2001: Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 288/Α/2001), 21-12-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος.

 

2. Το γεγονός ότι η νέα διάταξη του άρθρου 17 παράγραφος 4 του Συντάγματος παρέχει τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης ενιαίας δικαιοδοσίας στις υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Σε περίπτωση όμως που δεν ορισθεί διαφορετικά, σύμφωνα με τους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 117 παράγραφος 7 του Συντάγματος, ο προσδιορισμός της αποζημίωσης θα ανήκει ως διοικητική διαφορά ουσίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, ενώ για τα λοιπά ζητήματα, όπως η αναγνώριση των δικαιούχων, θα αποφασίζουν τα πολιτικά δικαστήρια.

 

3. Την ανάγκη για λόγους ασφάλειας δικαίου αφενός να διατηρηθεί η ενιαία δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων σε όλα τα σχετικά ζητήματα και αφετέρου να ενοποιηθεί η δικαιοδοσία των Διοικητικών Πρωτοδικείων στα ζητήματα που αφορούν την ανάκληση μη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων και την άρση διατηρούμενων επί μακρόν ρυμοτομικών βαρών.

 

4. Το γεγονός ότι με την ένταξη της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την κυκλοφορία από την 01-01-2002, ως ενιαίου νομίσματος, του ΕΥΡΩ, επιβάλλεται η ολοκλήρωση της κατάργησης τελών χαρτοσήμου και η λήψη μέτρων αφενός για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την προσαρμογή της στις νέες συνθήκες, αφετέρου δε για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.

 

5. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η προσαρμογή της φορολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας πριν από τη λήξη του τρέχοντος έτους, προκειμένου να εκτελεσθεί απρόσκοπτα ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2002.

 

6. Το απρόβλεπτο γεγονός ότι η προώθηση των σχετικών ρυθμίσεων ως τροπολογιών σε συζητούμενο νομοσχέδιο δεν κατέστη δυνατή.

 

7. Το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2002, η Βουλή θα διακόψει τις εργασίες της.

 

8. Την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη οι νέες διατάξεις να τεθούν σε ισχύ πριν από την 01-01-2002.

 

Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

Άρθρο 2: Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις

Άρθρο 3: Τελικές διατάξεις

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα πράξη κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2990/2002 (ΦΕΚ 30/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.