Προεδρικό διάταγμα 84/84

ΠΔ 84/1984: Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 84/1984: Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας, (ΦΕΚ 33/Α/1984), 21-03-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 858/1979 (ΦΕΚ 1/Α/1979) περί συστάσεως θέσεων, μεταφοράς αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεως τινών θεμάτων Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας,

 

β) του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1116/1981 (ΦΕΚ 8/Α/1981) περί παροχής κινήτρων ενισχύσεως της περιφερειακής οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας και της ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 25 παράγραφος 7 του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982) για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων,

 

γ) του άρθρου 3 εδάφιο 1 της V 3/Φ.9.6/3/1982 (ΦΕΚ 217/Β/1982) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας,

 

δ) του άρθρου 29 του νόμου 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983) προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση των Υπηρεσιών Κρατικών Προμηθειών και άλλες διατάξεις,

 

ε) του άρθρου 3 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982 (ΦΕΚ 104/Α/1982) περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων,

 

στ) της Υ238/1983 (ΦΕΚ 551/Β/1983) απόφασης του Πρωθυπουργού ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κ. Βαΐτσο.

 

2. Την 15/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Ίδρυση και Εγκατάσταση

Άρθρο 3: Εγκατάσταση και λειτουργία

Άρθρο 4: Επέκταση

Άρθρο 5: Εκσυγχρονισμός

Άρθρο 6: Μετεγκατάσταση

Άρθρο 7: Συγχώνευση

Άρθρο 8: Συνέπειες από τη μη εφαρμογή

Άρθρο 9: Εξαιρέσεις

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 25-02-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.