Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διοικητικές Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας, έστω και αν η έλλειψη αφορά μόνο τμήμα του φορέα, κλείνονται αμέσως με απόφαση του οικείου Νομάρχη, η οποία εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίησή της στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

Οι παραβάτες τιμωρούνται και με πρόστιμο ύψους 25.000.000 δραχμών.

 

2. Σε περίπτωση που ο Φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εξακολουθεί τη λειτουργία του ενώ συντρέχει λόγος διακοπής και ανάκλησης της άδειας, από τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος, επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ύψους 25.000.000 δραχμών, με την απόφαση του Νομάρχη που ανακαλεί την άδεια λειτουργίας και διατάσσει το κλείσιμο του καταστήματος ή με όμοια απόφαση.

 

3. Σε περίπτωση παράβασης των Ειδικών απαγορεύσεων του άρθρου 14 του παρόντος, διατάσσεται η άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας και ανακαλείται η άδεια του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη.

 

Η απόφαση αυτή εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίηση της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με την ίδια ή όμοια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη και πρόστιμο ύψους από 5.000.000 μέχρι 25.000.000 δραχμές.

 

4. Στις Ιδιωτικές Κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας τους, εκτός από την άμεση διακοπή της λειτουργίας, επιβάλλεται ως κύρωση και πρόστιμο ύψους 100.000.000 δραχμών.

 

5. Κάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος που έχει σχέση με τη νόμιμη λειτουργία του φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή την παροχή υπηρεσιών υγείας απ αυτόν, πέραν της παράβασης των ειδικών προβλέψεων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από 1 μέχρι 6 μήνες και με πρόστιμο ύψους 5.000.000 δραχμών.

 

Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 25.000.000 δραχμών.

 

Κάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος τιμωρείται με πρόστιμο ύψους από 5.000.000 μέχρι 15.000.000 δραχμές και σε περίπτωση υποτροπής και με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από 1 μέχρι 6 μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 25.000.000 δραχμών.

 

6. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, μετά από εισήγηση των ελεγκτικών οργάνων του άρθρου 16 και βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

7. Οι εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλονται σ' αυτόν που διέταξε τον έλεγχο, τον αρμόδιο Νομάρχη, τον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο και, σε κάθε περίπτωση στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

Η εισήγηση για επιβολή ποινής που περιέχεται στην έκθεση ελέγχου είναι δεσμευτική για τον αρμόδιο Νομάρχη εάν εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και του γνωστοποιηθεί η έγκριση μέσα σε 15 ημέρες από την πρωτοκόλληση της Έκθεσης Ελέγχου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.