Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο pa

Παράρτημα Α: Τεχνικές προδιαγραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέρος πρώτο

 

Τμήμα Α: Ιατρείο - Οδοντιατρείο

 

1. Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος του Ιατρείου - Οδοντιατρείου προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου μηχανήματος.

 

2. Σε κάθε Ιατρείο - Οδοντιατρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων.

 

3. Σταθερός εξοπλισμός Οδοντιατρείου: Κάθε Οδοντιατρείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα. Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.

 

4. Εάν το Ιατρείο - Οδοντιατρείο περιλαμβάνει επιστημονικό εξοπλισμό ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β' του παρόντος Παραρτήματος.

 

5. Ιατρείο - Πίνακας μετρητικών στοιχείων

 

Α/Α

Χώροι

Επιφάνεια m2

Ελάχιστη διάσταση

Παρατηρήσεις

1.

Ιατρείο

-Γραφείο Ιατρού

-Εξεταστήριο

10.00

 

Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε

γραφείο γιατρού και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα. Χώρος Κύριας Χρήσης.

 

2.80

 

2.00

2.

Χώρος αναμονής

8.00

2.50

Μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία. Χώρος Κύριας Χρήσης.

3.

WC

1.50

0.90

 

 

6. Οδοντιατρείο - Πίνακας μετρητικών στοιχείων

 

Α/Α

Χώροι

Επιφάνεια m2

Ελάχιστη διάσταση

Παρατηρήσεις

1.

Οδοντιατρείο

-Γραφείο οδοντιάτρου

-Εξεταστήριο

15.00

 

Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε

γραφείο οδοντιάτρου και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα. Χώρος Κύριας Χρήσης.

 

2.80

 

2.00

2.

Χώρος αναμονής

8.00

2.50

Μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία. Χώρος Κύριας Χρήσης.

3.

WC

1.50

0.90

 

 

Μέρος δεύτερο: Διαγνωστικά εργαστήρια

 

1. Κανονισμοί: Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια υπάγονται:

 

α. στον Κτιριοδομικό Κανονισμό στην κατηγορία χρήσης Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια.

 

β. στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης Η1 Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις

 

2. Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια πρέπει να στεγάζονται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.

 

Τμήμα Α: Διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών

 

1. Σύνθεση Διαγνωστικού εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών.

 

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών συντίθεται από:

 

α. Ένα Εργαστήριο - Παρασκευαστήριο για κάθε εργαστηριακή ειδικότητα που περιλαμβάνει, με τους αντίστοιχους βοηθητικούς του χώρους (Ε-Π στον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων) και
β. Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον ίδιο Πίνακα.

 

Πίνακας μετρητικών στοιχείων

Α/Α

Χώροι

m2

Ελάχιστη διάσταση

Αναλογία χώρων

Παρατηρήσεις

1.

Εργαστήριο- Παρασκευαστήριο

 

 

15.00

2.40

2.40

 

Για περισσότερους από δύο γιατρούς όμοιας ειδικότητας

προστίθενται 4 m2 ανά γιατρό

Με νεροχύτη. Χώρος Κύριας Χρήσης.

Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος

 

Βοηθητικοί χώροι

2.

Χώροι μικροσκοπίων για:

Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό

6.00

1.80

Για περισσότερους από δύο γιατρούς όμοιας ειδικότητας

προστίθενται m2 ανά γιατρό

Απαιτείται επί πλέον του Εργαστηρίου Παρασκευαστήριου

3.

Εργαστήριο δειγμάτων υψηλού κινδύνου

5.00

2.00

Απαιτείται για περισσότερα από 2 Ε-Π

Με νεροχύτη. Χώρος Κύριας Χρήσης.

4.

Αποστείρωση / πλύση:

 

 

 

 

α. χώρος ανεξάρτητος ή

4.00

2.00

Για 1-2 Ε-Π

 

β. χώρος ενταγμένος στο εργαστήριο

3.00

2.00

 

Προστίθεται στην επιφάνεια του εργαστηρίου

5.

Χώρος λήψης δειγμάτων

4.00

2.00

Για 1 ή περισσότερα

Ε-Π

Ανεξάρτητος ή ενταγμένος στο εργαστήριο

6.

Αποθήκη υλικού

 

 

 

 

 

 

α) μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό

 

 

Ανά 1 Ε-Π

Ερμάριο

β) παθολογοανατομικό,

κυτταρολογικό

6.00

1.20

Ανά 1 Ε-Π

Πρόβλεψη φύλαξης φορμόλης /ξυλόλης

γ) ανοσολογικό, ορμονολογικό

4.00

1.20

Ανά 1 Ε-Π

 

 

Χώροι Υποστήριξης

7.

Υποδοχή, Γραμματεία - Λογιστήριο

5.00

2.00

Απαιτείται για περισσότερα από 2-Ε- Π

Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της

8.

Αναμονή

6.00

2.50

Για πάνω από 1 Ε-Π προστίθενται 2 m2 ανά Ε-Π

 

9.

Γραφείο γιατρού

7.00

2.40

Για πάνω από 1 γιατρό προστίθενται 3 m2 ανά γιατρό

Χώρος Κύριας Χρήσης.

10.

Office - ανάπαυση προσωπικού

5.00

1.80

Απαιτείται για πάνω από 3 Ε-Π

 

11.

m2 κοινού - προσωπικού

1.50

0.90

Ανά 3 Ε-Π

 

12.

Χώρος ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας

2.00

1.20

Απαιτείται για περισσότερα από 2 Ε- Π

 

Σημείωση: Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

2. Λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις

 

Η επιφάνεια του χώρου αναμονής που προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, μπορεί να είναι ενιαία ή κατανεμημένη σε επιμέρους αναμονές.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.
Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο βιολογικών Υλικών πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6 kg τύπου Α, Β, C, Ε ανά 115 m2.
Οι επιφάνειες των τοίχων πάνω από τους πάγκους εργασίας των χώρων εργαστηρίου - παρασκευαστήριου και αποστείρωσης - πλύσης, πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες και πλενόμενες.
Κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει πάγκους εργασίας με ερμάρια ανοικτά και κλειστά πάνω και κάτω από τους πάγκους αντίστοιχα. Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά που αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα. Σχισμές και ενώσεις πρέπει να αποφεύγονται Ειδικά στο παθολογοανατομικό και κυτταρολογικό εργαστήριο η επιφάνεια του πάγκου πρέπει επιπλέον να μη προσβάλλεται από χρωστικές ουσίες. Στα παρασκευαστήρια του παθολογοανατομικού και του κυτταρολογικού εργαστηρίου απαιτείται καλός αερισμός λόγω της παρουσίας πτητικών αερίων (φορμόλη - ξυλόλη) και απομονωμένη θέση εργασίας με ειδική χοάνη απαγωγής αερίων (fume-hood).
Χώροι υγιεινής: Η εγκατάσταση, ο εξοπλισμός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιουμένων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Απορρίμματα: Πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων στους χώρους: εργαστήριο παρασκευαστήριο, εργαστήριο δειγμάτων υψηλού κινδύνου, αποστείρωσης - πλύσης και λήψης δειγμάτων.

 

Τμήμα Β: Διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων

 

1. Σύνθεση Διαγνωστικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων.

 

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων συντίθεται από:

 

α) Μία ή περισσότερες αίθουσες εξέτασης με όλους τους βοηθητικούς τους χώρους (μία αίθουσα εξέτασης περιλαμβάνει μία θέση εξέτασης) και

 

β) Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.

 

Πίνακας μετρητικών στοιχείων

Α/Α

Χώροι

m2

Ελάχιστη διάσταση

Αναλογία χώρων

Παρατηρήσεις

1.

Αίθουσα

ακτινοδιαγνωστικού

15.00

3.00

Γιο μία θέση εξέτασης

Χώρος Κύριας Χρήσης*

Περιλαμβάνεται χειριστήριο και αποδυτήριο

α) Ακτινογράφηση &

Ακτινοσκόπηση

20.00

 

 

β) Ακτινογράφηση ή Ακτινοσκόπηση

15.00

 

 

2.

Αίθουσα Μαστογράφου

10.00

2.40

Για μία θέση εξέτασης

Χώρος Κύριας Χρήσης*

Με χειριστήριο και αποδυτήριο

3.

Αίθουσα

Ορθοπαντογράφου

6.00

2.40

Για μία θέση εξέτασης

Χώρος Κύριας Χρήσης*

Με χειριστήριο

4.

Αίθουσα μέτρησης οστικής πυκνότητας

10.00

2.80

Για μία θέση εξέτασης

Χώρος Κύριας Χρήσης*

Με χειριστήριο

5.

Αίθουσα υπερηχογράφου

8.00

2.40

 

Χώρος Κύριας Χρήσης*

6.

Αίθουσα Αξονικού Τομογράφου

25.00

3.60

 

Με χώρους χειριστηρίου, computer και αποδυτήριο. Χώρος Κύριας Χρήσης*

7.

Αίθουσα Μαγνητικού Τομογράφου

44.00

4.00

 

Με χώρους χειριστηρίου, computer - gradient και προετοιμασίας ασθενή με αποδυτήριο.

Χώρος Κύριας Χρήσης*

 

Βοηθητικοί χώροι

8.

Εμφανιστήριο

3.00

2.00

Για μία ή περισσότερες αίθουσες

Σε κεντρική θέση, με χώρο φύλαξης υγρών εμφάνισης

9.

Αποθήκη αναλώσιμου υλικού μηχανημάτων

3.00

1.40

Για 1-4 αίθουσες Για περισσότερες προστίθενται 0.5 m2 ανά αίθουσα

Με θωρακισμένο χώρο φύλαξης των ακτινοδιαγνωστικών films

10.

WC ασθενών

Συμβατικού

ακτινολογικού

1.50

1.00

Για 1-4 αίθουσες

Σε άμεση επαφή με την αίθουσα

 

Χώροι υποστήριξης

11.

Υποδοχή, Γραμματεία -Λογιστήριο

5.00

2.00

Απαιτείται για περισσότερες από 2 αίθουσες

Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της

12.

Αναμονή

7.00

2.50

Για πάνω από 1 αίθουσα προστίθενται 3 m2 ανά αίθουσα

 

13.

Γραφείο γιατρών

7.00

2.40

Για περισσότερους από ένα γιατρό προστίθενται 3 m2 ανά γιατρό

 

14.

Γραφείο

ακτινοφυσικού

ιατρικής

7.00

2.40

 

Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ακτινοπροστασίας Χώρος Κύριας Χρήσης

15.

Γραφείο δακτυλογράφησης διαγνώσεων

4.00

1.60

Απαιτείται για περισσότερες από 4 αίθουσες

Να έχει εύκολη επικοινωνία με το γραφείο γιατρών και την γραμματεία

Χώρος Κύριας Χρήσης

16.

 

Χώρος ανάπαυσης προσωπικού office

5.00

1.80

Για πάνω από 1 αίθουσα προστίθενται 1.5 m2 ανά αίθουσα

Χώρος Κύριας Χρήσης

17.

WC κοινού - προσωπικού

1.50

1.00

Ανά 4 αίθουσες

 

18.

Χώρος ακαθάρτων & ειδών καθαριότητας

2.00

1.20

Για πάνω από 2 αίθουσες

 

 

Σημείωση: Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

* = Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.1 και 1.2 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

2. Λειτουργικές απαιτήσεις χώρων

 

Η επιφάνεια του χώρου αναμονής που Προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, μπορεί να είναι ενιαία ή κατανεμημένη σε επιμέρους αναμονές.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.
Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1 m.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξέταση περισσοτέρων του ενός ασθενών μέσα στον ίδιο ακτινοδιαγνωστικό χώρο. Ο χώρος γραφείου γιατρών στις αίθουσες Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας, τοποθετείται κατά προτίμηση σε επαφή με τις αίθουσες εξέτασης (κοντά στο χειριστήριο).
Οι χώροι που ευρίσκονται δίπλα ή σε επαφή με τις αίθουσες ακτινογραφίας - ακτινοσκόπησης και ιδιαίτερα πίσω από τη θέση του bucky, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως χώροι μακρόχρονης παραμονής ατόμων (υπνοδωμάτια, γραφεία, αίθουσες φαγητού κ.λ.π.) ή ως χώροι μαιευτικού ή παιδιατρικού ιατρείου ή παιδικού σταθμού.
Η εσωτερική οργάνωση των αιθουσών εξέτασης θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των σχετικών μηχανημάτων και τη μελέτη ακτινοπροστασίας, όπου απαιτείται Ο χώρος του χειριστηρίου, σε κάθε περίπτωση αίθουσας εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να εξυπηρετεί λειτουργικά και να εξασφαλίζει άνετη οπτική και ακουστική επαφή εξεταστή - εξεταζόμενου.
Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6 kg τύπου Α, Β, C, Ε ανά 115 m2.

 

3. Ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις

 

Ακτινοθωράκιση: Σε όλες τις αίθουσες εξέτασης στις οποίες επιβάλλεται ακτινοθωράκιση από τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, η κάλυψη των φύλλων μολύβδου θα είναι συνεχής χωρίς κενά ή τρύπες και θα υπάρχει επικάλυψη των φύλλων κατά 2 cm τουλάχιστον.
Στις επαφές φύλλων μολύβδου και μολυβδύαλου θα υπάρχει επικάλυψη 1 cm. Οι πόρτες των αιθουσών και αντίστοιχα οι κάσες, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνέχεια των θωρακίσεων και να μην ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις για να είναι δυνατόν να καλυφθούν οι αρμοί τους με φύλλο μολύβδου.
Εξαερισμός: Οι χώροι εξέτασης θα πρέπει να κλιματίζονται Ειδικότερα ο θάλαμος ακτινολογικής εξέτασης και το εμφανιστήριο θα πρέπει να έχουν σύστημα εξαερισμού ικανό για 5 ανανεώσεις αέρα την ώρα (DIN 1946 - φύλλο 4).
Χώροι υγιεινής και ακαθάρτων: Ο εξοπλισμός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Ηλεκτρική εγκατάσταση: Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιουμένων ιατρικών μηχανημάτων και να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
Εγκατάσταση Κλιματισμού: Θα είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2423 και 2425, καθώς και με τα άρθρα 27 και 28 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Σήμανση: Έξω από κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχει εμφανές οπτικό ή ακουστικό σήμα στην είσοδο του ακτινοδιαγνωστικού θαλάμου, που θα λειτουργεί κατά τον χρόνο εξέτασης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστες οδηγίες για τις εγκύους αναρτημένες στην αίθουσα αναμονής ασθενών.

 

Τμήμα Γ: Διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής

 

1. Σύνθεση Διαγνωστικού εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής

 

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής συντίθεται από:

 

α) Ένα εργαστήριο in vitro, ή ένα εργαστήριο in vivo, με τα βοηθητικά τους αντίστοιχα, ή συνδυασμό εργαστηρίων in vivo και in vitro και

 

β) Τους χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.

 

Πίνακας μετρητικών στοιχείων

Α/Α

Χώροι

m2

Ελάχιστη διάσταση

Αναλογία χώρων

Παρατηρήσεις

Α

Εργαστήριο in vitro

1.

Εργαστήριο-Παρασκευαστήριο

18.00

2.40

Για πάνω από ένα γιατρό προστίθενται 4 m2 ανά γιατρό

Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος με αποστείρωση / πλύση. Χώρος Κύριας Χρήσης.

2.

Χώρος αιμοληψιών

4.00

2.00

 

 

Β

Εργαστήριο in vivo

3.

Αίθουσα γ-camera ή

20.00

3.00

Για μία θέση εξέτασης

Με χειριστήριο, computer, φωτογραφικό μηχάνημα. Χώρος Κύριας Χρήσης*

Αίθουσα γ-camera με test κόπωσης

26.00

3.00

Για μία θέση εξέτασης

Όπως παραπάνω

 

Βοηθητικοί χώροι

4.

Θερμό εργαστήριο

6.00

1.80

Για μία ή περισσότερες αίθουσες γ-camera

Θερμή περιοχή

Περιλαμβάνει θωρακισμένη κρύπτη ραδιοϊσοτόπων & ραδιενεργών καταλοίπων, απαγωγό εστία κ.λ.π. σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας

5.

Χώρος χορήγησης ραδιοφαρμάκων

4.00

1.20

Πα μία ή περισσότερες αίθουσες γ-camera

Θερμή περιοχή

Σε άμεση επαφή με τους χώρους 4 και 6

6.

Αναμονή θερμών ασθενών

10.00

1.80

Για μία ή περισσότερες αίθουσες γ-camera

Θερμή περιοχή

Σε άμεση επαφή με τους χώρους 3 και 5

7.

WC θερμών ασθενών

1.50

0.90

2.00 2.50

 

Θερμή περιοχή

Σε άμεση επαφή με το χώρο 6

 

Χώροι Υποστήριξης

8.

Υποδοχή - Γραμματεία - λογιστήριο

5.00

 

Απαιτείται για πάνω από 2 εργαστήρια

Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της

9.

Αναμονή

7.00

 

Για περισσότερα από 1 εργαστήρια προστίθενται 3 m2 ανά εργαστήριο

 

10.

Γραφείο γιατρού -εξεταστήριο

10.00

2.80

Για ένα γιατρό

Ενδείκνυται το γραφείο γιατρού γ-camera να έχει οπτική επαφή με το χειριστήριο. Χώρος Κύριας Χρήσης

11.

Γραφείο ακτινοφυσικού ιατρικής

7.00

2.40

 

Χώρος Κύριας Χρήσης

12.

WC κοινού - προσωπικού

1.50

0.90

 

 

13.

Ακάθαρτα και είδη καθαριότητας

2.00

1.20

 

 

Σημείωση: Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

* = Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.1 και 1.2 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

2. Λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις

 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.
Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6 kg τύπου Α, Β, C, Ε ανά 115 m2.
Οι επιφάνειες τοίχων, δαπέδων και πάγκων εργασίας των χώρων εργαστηρίου - παρασκευαστήριου in vitro και θερμής περιοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας.
Χώροι υγιεινής: Η εγκατάσταση, ο εξοπλισμός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.
Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιουμένων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Απορρίμματα: Πρέπει να υπάρχουν δύο ανοξείδωτοι, ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων σε κάθε εργαστήριο.
Οι νιπτήρες των πάγκων εργασίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με παροχή νερού ρυθμιζόμενη με τα πόδια ή τον αγκώνα.
Οι χώροι της θερμής περιοχής αποτελούν διακεκριμένη ενότητα, στην οποία η είσοδος πρέπει να σημαίνεται και να ελέγχεται η προσπέλαση του κοινού.
Η θερμή περιοχή δεν πρέπει να γειτνιάζει με χώρους φύλαξης τροφίμων, παιδικούς σταθμούς, παιδιατρικά και μαιευτικά ιατρεία.

 

Τμήμα Δ: Εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

 

1. Κανονισμοί:

 

Το Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης υπάγεται:

 

α. Στον Κτιριοδομικό Κανονισμό στην κατηγορία χρήσης Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

β. Στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης Η1 Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις

γ. Στη Νομοθεσία για τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην κατηγορία Γραφεία.

 

2. Το Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από άλλη χρήση.

 

3. Στο Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και εφ' όσον είναι νεοϊδρυόμενο, πρέπει να εξασφαλίζεται η προσπέλαση και διακίνηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας, όπως αναλύεται παρακάτω:

 

α. Σε νέα κτίρια με αμιγή χρήση το Εργαστήριο Φ .1. & Α. θα τηρεί τον κανονισμό του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας: Για την άρση αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας & Πρόνοιας (Απόφαση [Α] ΔΤΥ/Β/1215/28-04-1983).

 

β. Στις λοιπές περιπτώσεις κτιρίων θα εφαρμόζεται ο παραπάνω Κανονισμός εκτός της παραγράφου 1 Προσπέλαση, Για την προσπέλαση στο Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα τηρούνται τα ακόλουθα:

 

1. Στους χώρους στάθμευσης τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης να έχει ελάχιστο πλάτος 3.5 m.

 

2. Όταν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο υψομετρική διαφορά, μέσα και έξω από το κτίριο οι στάθμες θα συνδέονται με ράμπα ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1.20 m και μέγιστης κλήσης 7%.

 

3. Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εξωτερικής θύρας του κτιρίου θα είναι 0.90 m.

 

4. Ο ανελκυστήρας πρέπει να έχει:

 

Ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου: 1,10 x 1.40 m,
Ελάχιστο πλάτος θύρας: 0.80 m.
Ελάχιστες διαστάσεις χώρου προ της θύρας του: 1.50 x 1.50 m.

 

Πίνακας μετρητικών στοιχείων

Α/Α

Χώροι

m2

Ελάχιστη διάσταση

Αναλογία χώρων

Παρατηρήσεις

1.

Ιατρείο

16.00

 

Ένα για κάθε γιατρό

Χώρος Κύριας Χρήσης

Οι χώροι μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητοι

- γραφείο γιατρού

 

2.80

 

- εξεταστήριο

 

2.00

 

2.

Ειδικός χώρος διάγνωσης

9.00

2.80

 

Προαιρετικός Χώρος Κύριας Χρήσης

3.

Αίθουσα θεραπείας με:

 

 

 

4 θέσεις θεραπείας Χώρος Κύριας Χρήσης**

α. θαλάμους ατομικής θεραπείας Θ1

6.00

2.40

Τουλάχιστον 3

Οι θάλαμοι Θ1, Θ2 είναι προσπελάσιμοι με διάδρομο πλάτους 1.10 m.

β. θάλαμο ατομικής θεραπείας Θ2

9.00

2.60

Ένας ανά 3 Θ1

 

4.

Αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού

9.00

2.20

 

Για διαγνωστικό &

θεραπευτικό

εξοπλισμό

5.

Βοηθητικός χώρος -εργαστήριο

4.00

1.80

 

Με νεροχύτη και πάγκο εργασίας

6.

Γυμναστήριο

30.00

3.50

Για περισσότερες θέσεις προστίθενται 3.5 m2 ανά θέση

6-8 θέσεις θεραπείας

Χώρος Κύριας Χρήσης

7.

Αποθήκη οργάνων γυμναστικής

5.00

1.80

 

Μπορεί να εντάσσεται στο γυμναστήριο

8.

Αίθουσα υδροθεραπείας με:

α. λουτρό υδροθεραπείας άκρων

6.00

2.20

Τουλάχιστον 2

2-3 θέσεις θεραπείας

Χώρος Κύριας Χρήσης**

Περιλαμβάνει δινόλουτρο άνω και κάτω άκρων, 2 θέσεις

β. λουτρό υδροθεραπείας σώματος

9.00

2.90

Προαιρετικό

1 θέση

 

Χώροι υποστήριξης

9.

Προθάλαμος εισόδου

3.00

1.40

 

 

10.

Υποδοχή-

γραμματεία-

λογιστήριο

9.00*

2.00

Για 2 θέσεις εργασίας

 

11.

Αναμονή

12.00*

2.50

0.80 m2 για κάθε θέση θεραπείας

Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης αναπηρικού αμαξιδίου

12.

Γραφείο φυσιοθεραπευτών

7.00*

2.40

Για 2 άτομα

Για περισσότερα από 2 άτομα προστίθενται 2 m2 ανά άτομο

 

13.

Λινοθήκη

2.00

 

 

Ερμάρια

14.

Αποθήκη αναλώσιμου υλικού

12.00*

1.20

 

 

15.

Αποδυτήρια ασθενών ανδρών - γυναικών

3.00

 

Για κάθε επιπλέον θέση θεραπείας προστίθενται 0.70 m2

Περιλαμβάνει lockers & 2 νιπτήρες

16.

Αποδυτήρια - WC προσωπικού

 

1.10

 

 

17.

WC αναπήρων

2.00

1.40

 

 

18.

Ντους αναπήρων

2.50

1.40

 

Προαιρετικό

19.

Χώρος ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας

2.00

1.20

 

 

1. * = Ελάχιστο μέγεθος για εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με 14 θέσεις ταυτόχρονης θεραπείας

2. Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

3. ** Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.1 και 1.2 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

Λειτουργικές απαιτήσεις

 

1. Τα γραφεία γιατρού και φυσιοθεραπευτών πρέπει να είναι σε θέση κατάλληλη για την επίβλεψη των θαλάμων θεραπείας.

 

2. Η αίθουσα θεραπείας θα διαχωρίζεται σε θαλάμους ατομικής θεραπείας (Θ1 και Θ2) με στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη κυκλοφορία ασθενών, προσωπικού και μηχανημάτων και ευελιξία χώρου. Τα διαχωριστικά στοιχεία δεν πρέπει να φθάνουν μέχρι την οροφή ή το δάπεδο για να μην εμποδίζουν τον εξαερισμό του χώρου.

 

3. Η αίθουσα υδροθεραπείας θα διαχωρίζεται σε ανεξάρτητα λουτρά με σταθερά χωρίσματα τα οποία δεν θα φθάνουν μέχρι την οροφή.

 

4. Στους χώρους άσκησης και θεραπείας πρέπει να εξασφαλίζεται οπτική μόνωση από τον έξω του κτιρίου χώρο με χρήση πετασμάτων ή αδιαφανών κρυστάλλων.

 

5. Οι χώροι ατομικής θεραπείας, υδροθεραπείας και γυμναστικής πρέπει να κλιματίζονται. Στην περιοχή υδροθεραπείας απαιτούνται τουλάχιστον 5 εναλλαγές του αέρα ανά ώρα.

 

2. Κατασκευαστικές απαιτήσεις

 

1. Τοίχοι: Οι επιφάνειες των τοίχων στα λουτρά υδροθεραπείας πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες και πλενόμενες και να φέρουν σε κατάλληλα σημεία χειρολαβές στήριξης.

 

2. Δάπεδα: Τα λουτρά υδροθεραπείας, οι χώροι υγιεινής και τα αποδυτήρια θα έχουν δάπεδο αντιολισθητικό. Γενικά στα δάπεδα του εργαστηρίου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες.

 

3. Χώροι υγιεινής: Η εγκατάσταση, ο εξοπλισμός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

 

4. Ηλεκτρική εγκατάσταση: Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των χρησιμοποιουμένων φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων και οργάνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

5. Εγκατάσταση παροχής και αποχέτευσης νερού:

 

Εκτός από τους χώρους υγιεινής, πρέπει να προβλέπεται και στον ειδικό χώρο διάγνωσης, βοηθητικό χώρο, λουτρά υδροθεραπείας και αποδυτήρια.

 

6. Εγκατάσταση κλιματισμού: Θα είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2423 και 2425 καθώς και με τα άρθρα 27 και 28 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

Μέρος τρίτο: Πολυϊατρείο - πολυοδοντιατρείο

 

1. Κανονισμοί:

 

Το Πολυϊατρείο - πολυοδοντιατρείο υπάγεται:

 

α. Στον Κτιριοδομικό Κανονισμό στην κατηγορία χρήσης Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

 

β. Στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης Η1 Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις

 

2. Το Πολυϊατρείο - Πολυοδοντιατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.

 

3. Το Πολυϊατρείο συντίθεται:

 

Α) Από τουλάχιστον 3 Εξεταστικές Μονάδες και

Β) Από τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών στοιχείων που ακολουθεί

 

Εξεταστική Μονάδα (ΕΜ) μπορεί να είναι: Ιατρείο - Εξεταστήριο, Εργαστήριο - Παρασκευαστήριο Βιολογικών Υλικών, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής in vitro, Αίθουσα Απεικόνισης, Αίθουσα γ-camera Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής in vivo, με τους απαραίτητους βοηθητικούς τους χώρους, όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Παραρτήματος.

 

4. Πολυϊατρείο

 

Πίνακας μετρητικών στοιχείων

Α/Α

Χώροι

m2

Ελάχιστη διάσταση

Αναλογία χώρων

Παρατηρήσεις

1.

Ιατρείο

10.00

-

 

Όπως Μέρος Πρώτο Τμήμα Α' , Πίνακας Μετρικών Στοιχείων

- γραφείο γιατρού

 

2.80

- εξεταστήριο

 

2.00

2.

WC ασθενών ιατρείου

1.50

0.90

Εφόσον απαιτείται

από την ιατρική

ειδικότητα

Απαιτείται σε Μαιευτικό, Ουρολογικό, Αφροδισιολογικό, Παιδιατρικό

3.

Εργαστήριο - Παρασκευαστήριο Βιολογικών Υλικών

-

-

 

Όπως Μέρος Δεύτερο

Τμήμα Α' , Πίνακας

Μετρικών Στοιχείων

4.

Εργαστήριο - Παρασκευαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής in vitro

-

-

 

Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Γ' , Πίνακας Μετρικών Στοιχείων Α

5.

Αίθουσα Απεικόνισης

-

-

 

Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Β' , Πίνακας Μετρικών Στοιχείων

6.

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής in vivo Αίθουσα γ-camera

-

-

 

Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Γ' , Πίνακας Μετρικών Στοιχείων Β

 

Χώροι υποστήριξης

7.

Προθάλαμος εισόδου

3.00

 

 

Προαιρετικός

 

8.

Υποδοχή - γραμματεία - λογιστήριο

5.00

2.00

 

Χώρος Κύριας Χρήσης

9.

Αναμονή

4.00

2.50

Ανά εξεταστική μονάδα

Χώρος Κύριας Χρήσης για χώρο αναμονής ενιαίο

10.

Γραφείο γιατρού

7.00

2.40

Για πάνω από 1 γιατρό προστίθενται 3 m2 ανά γιατρό

Χώρος Κύριας Χρήσης εφόσον έχει εργαστηριακούς

γιατρούς

11.

Γραφείο ακτινοφυσικού ιατρικής

7.00

2.40

 

Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό ακτινοπροστασίας. Χώρος Κύριας Χρήσης

12.

Γραφείο δακτυλογράφησης διαγνώσεων

4.00

1.60

Απαιτείται για πάνω από 4 αίθουσες απεικόνισης

Να έχει εύκολη επικοινωνία με γραφείο γιατρών και γραμματεία

13.

Χώρος ανάπαυσης προσωπικού - office

8.00

1.00

 

 

14.

WC κοινού - προσωπικού

1.50

0.90

Ανά 3 εξεταστικές μονάδες

 

15.

Χώρος ακαθάρτων & ειδών καθαριότητας

3.00

1.20

 

Χώρος Κύριας Χρήσης - Προαιρετικός

16.

Χώρος συσκέψεων

12.00

3.00

 

 

Σημείωση: Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

5. Το Πολυοδοντιατρείο συντίθεται:

 

α. Από τουλάχιστον 3 οδοντιατρεία και

 

β. Από τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων που ακολουθεί).

 

Πίνακας μετρητικών στοιχείων

Α/Α

Χώροι

m2

Ελάχιστη διάσταση

Αναλογία χώρων

Παρατηρήσεις

1.

Οδοντιατρείο

15.00

-

Τουλάχιστον 3

Όπως Μέρος Πρώτο Τμήμα Α' , Πίνακας Μετρικών Στοιχείων

-γραφείο γιατρού

 

2.80

-εξεταστήριο

 

2.00

2.

Αίθουσα

-

-

Εφόσον υπάρχει

Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Β', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων

Ορθοπαντογράφου

 

 

Χώροι Υποστήριξης

3.

Προθάλαμος εισόδου

3.00

-

 

Προαιρετικός

4.

Υποδοχή - γραμματεία - λογιστήριο

5.00

2.00

 

Χώρος Κύριας Χρήσης

5.

Αναμονή

4.00

2.50

Ανά οδοντιατρείο

Χώρος Κύριας Χρήσης

6.

Βοηθητικός χώρος

5.00

2.20

 

 

7.

Γραφείο ακτινοφυσικού ιατρικής

7.00

2.40

Εφόσον υπάρχει

ορθοπαντογράφος

Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό

Ακτινοπροστασίας

Χώρος Κύριας Χρήσης

8.

WC κοινού - προσωπικού

1.50

0.90

Ανά 3 οδοντιατρεία

 

9.

Χώρος ακαθάρτων & ειδών καθαριότητας

3.00

1.20

 

 

Σημείωση: Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

7. Λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις

 

1. Το Πολυϊατρείο - Πολυοδοντιατρείο πρέπει να πληρεί τις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις όλων των Εξεταστικών Μονάδων που το αποτελούν, όπως αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.

 

2. Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1.1 m.

 

3. Τα Ιατρεία Παιδιατρικό, Ψυχιατρικό και Δερματολογικό - αφροδισιολογικό πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη αναμονή τουλάχιστον 5 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.