Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Γενικοί γραμματείς υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 25 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3260/2004

 

1. Σε κάθε υπουργείο συνιστάται μια θέση μετακλητού γενικού γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

 

άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985

 

2. Οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

άρθρο 25 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985

 

3. Ο Γενικός Γραμματέας υπουργείου προΐσταται αμέσως μετά τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό και τον υφυπουργό όλων των υπηρεσιών του υπουργείου, εκτός από τις υπηρεσίες που αποτελούν γενική γραμματεία κατά το άρθρο 51 ή υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου μέλους της Κυβέρνησης κατά τα άρθρα 40 και 41, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σε αυτόν βάσει νόμου Μπορεί, επίσης, να συμμετέχει χωρίς ψήφο σε κάθε είδους συμβούλια ή επιτροπές του υπουργείου του, στα οποία δεν είναι μέλος εκτός από τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.

 

άρθρο 25 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985

 

4. Ο Γενικός Γραμματέας υπουργείου προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και ο υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες κατά την προηγούμενη παράγραφο. Δεν απαιτείται προσυπογραφή των εγγράφων που προσυπογράφονται από ειδικό γραμματέα κατά το άρθρο 53. Σε περίπτωση που η θέση του γενικού γραμματέα είναι κενή ή αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, το έγγραφο δεν χρειάζεται προσυπογραφή.

 

άρθρο 25 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 παράγραφος 1 του νόμου 1828/1989

 

5. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων γενικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών και γενικών γραμματέων περιφερειών σε υπαλλήλους και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα δύο ετών, που μπορεί να παρατείνεται. Για την ανάθεση των παραπάνω καθηκόντων εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/1983).

 

άρθρο 79 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

6. Ο υπουργός Επικρατείας που δεν προΐσταται υπουργείου επικουρείται από ένα μετακλητό γενικό γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, η θέση του οποίου συστάθηκε με το νόμο [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991). Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας και των υπηρεσιών που τυχόν έχουν υπαχθεί σε αυτόν. Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το διορισμό, τις Αρμοδιότητες των γενικών γραμματέων των υπουργείων, την οργάνωση και τη στελέχωση των γραφείων τους, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση των γενικών γραμματέων της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.