Νόμος 2683/99 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο.

 

2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε επτά (7) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:

 

Βαθμός Γενικού Διευθυντή

Βαθμός Διευθυντή

Βαθμός Α'

Βαθμός Β'

Βαθμός Γ'

Βαθμός Δ'

Βαθμός Ε'

 

3. Οι θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους βαθμούς από τον Δ' που είναι ο εισαγωγικός έως και του Γενικού Διευθυντή που είναι ο καταληκτικός.

 

Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β'.

 

Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προσμετράται ως πλεονάζων στο Β' βαθμό. Για τους αριστούχους της Σχολής προσμετράται 1 επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

4. Οι θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους βαθμούς από τον Δ' που είναι ο εισαγωγικός έως και του Διευθυντή που είναι ο καταληκτικός.

 

5. Οι θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους βαθμούς από τον Δ' που είναι ο εισαγωγικός έως και τον Α' που είναι ο καταληκτικός και κατ' εξαίρεση έως και το βαθμό του Διευθυντή, όπου αυτό προβλέπεται από τις οργανικές διατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους βαθμούς από τον Ε' που είναι ο εισαγωγικός έως και τον Β' που είναι ο καταληκτικός.

 

7. α) Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες έως και το βαθμό Α'.

 

β) Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης όλες οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες.

 

8. Στις περιφερειακές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προάγονται στο βαθμό του Διευθυντή, σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των οικείων κλάδων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

 

9. Ο αριθμός των θέσεων των Γενικών Διευθυντών αντιστοιχεί στις οργανικές μονάδες Γενικής Διεύθυνσης. Ο αριθμός των θέσεων των Διευθυντών αντιστοιχεί στις οργανικές μονάδες Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων.

 

10. Η κατά βαθμούς κατάταξη των θέσεων κάθε κλάδου μπορεί, ανάλογα με τις κατ' ιδίαν υπηρεσιακές ανάγκες, να μην εξαντλεί την ανωτέρω προβλεπόμενη βαθμολογική κλίμακα. Ειδικά για την εξέλιξη στο βαθμό του Διευθυντή των υπαλλήλων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

 

11. Με τους οργανισμούς των υπηρεσιών γίνεται η κατανομή των θέσεων κάθε κλάδου της οικείας υπηρεσίας στους βαθμούς του παρόντος άρθρου.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία για τις θέσεις βαθμού Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή προβλέπεται να συμμετέχουν για προαγωγή υπάλληλοι περισσότερων κλάδων ή κατηγοριών, οι θέσεις συνιστώνται εκτός βαθμολογικής κλίμακας των κλάδων αυτών και ανήκουν σε όλους τους κλάδους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.