Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, κάτοχοι των πτυχίων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων των άρθρων 4 και 5, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τα περιφερειακά τμήματά του τηρούν ειδικό μητρώο, στο οποίο εγγράφουν υποχρεωτικώς τους παρέχοντες υπηρεσίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για την εγγραφή αυτή δεν απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού.

 

2. Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών συνεπάγεται την εκπόνηση μελέτης στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει προηγουμένως στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δήλωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.

 

3. Κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στο οποίο είναι εγκατεστημένος, α) ότι ασκεί νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες στο κράτος αυτό, β) ότι διαθέτει τα πτυχία, πιστοποιητικά ή τους άλλους τίτλους, που απαιτούνται για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και ανταποκρίνονται στα κριτήρια των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος. Η ανωτέρω βεβαίωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσή της.

 

4. Δεν επιτρέπεται εγγραφή στο μητρώο παρεχόντων υπηρεσίες όταν από τον ενδιαφερόμενο έχει αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελλάδα, με απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

5. Διαγραφή αρχιτέκτονα από τα ανωτέρω μητρώα γίνεται όταν συντρέχουν οι λόγοι της προηγούμενης παραγράφου καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος ασκήσει το δικαίωμα εγκαταστάσεως στην Ελλάδα.

 

6. Όταν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αφαιρεί προσωρινά ή οριστικά από μέλος του, Έλληνα ή υπήκοο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά τη βεβαίωση της παραγράφου 3 περίπτωση α του άρθρου αυτού.

 

7. Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, έχουν στην Ελλάδα όσον αφορά στην παροχή των υπηρεσιών όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διπλωματούχων αρχιτεκτόνων μηχανικών και υπόκεινται στις πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν στην εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.