Προεδρικό διάταγμα 51/17

ΠΔ 51/2017: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-11-2013 (ΕΕL 354, σελίδα 132) για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕL 255, σελίδα 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμός 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (κανονισμός ΙΜΙ, ΕΕL 316, σελίδα 1) και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 51/2017: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-11-2013 (ΕΕL 354, σελίδα 132) για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕL 255, σελίδα 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμός 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (κανονισμός ΙΜΙ, ΕΕL 316, σελίδα 1) και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), (ΦΕΚ 82/Α/2017), 09-06-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα:

 

α) του άρθρου 3 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990),

β) του άρθρου 4 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα: 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000), 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005), 91 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010) και 50 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) και

 

γ) του άρθρου 5, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την 167707/ΓΔ2/2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την οίκοθεν Β1Α/69560/2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, την 203/04-10-2016 ειδική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, νυν Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και την 325757/39738/05-10-2016 εισηγητική - οικονομική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από τις οποίες προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό των Υπουργείων τους.

 

4. Την υπ' αριθμόν 32/2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΕ που τροποποιεί την οδηγία 2005/36/ΕΚ

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-06-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.