Νόμος 3862/10

Ν3862/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3862/2010: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 113/Α/2010), 13-07-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο

 

Τίτλος I: Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις

Άρθρο 4: Ορισμοί

 

Τίτλος II: Παροχή υπηρεσιών πληρωμών

 

Κεφάλαιο 1: Ιδρύματα πληρωμών

 

Τμήμα 1: Γενικοί κανόνες

 

Άρθρο 5: Αιτήσεις αδείας

Άρθρο 6: Αρχικό κεφάλαιο

Άρθρο 7: Ίδια κεφάλαια

Άρθρο 8: Υπολογισμός ιδίων κεφαλαίων

Άρθρο 9: Απαιτήσεις διασφάλισης

Άρθρο 10: Χορήγηση άδειας

Άρθρο 12: Ανάκληση της άδειας

Άρθρο 13: Καταχώριση

Άρθρο 15: Λογιστική και υποχρεωτικός έλεγχος

Άρθρο 16: Δραστηριότητες

 

Τμήμα 2: Άλλες απαιτήσεις

 

Άρθρο 17: Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε αντιπροσώπους, υποκαταστήματα ή επιχειρήσεις

Άρθρο 18: Ευθύνη

Άρθρο 19: Τήρηση αρχείου

 

Τμήμα 3: Αρμόδιες αρχές και εποπτεία

 

Άρθρο 21: Εποπτεία

Άρθρο 22: Επαγγελματικό απόρρητο

Άρθρο 23: Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 24: Άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2: Κοινές διατάξεις

 

Άρθρο 25: Πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών

Άρθρο 26: Απαγόρευση σε πρόσωπα εκτός των παροχών υπηρεσιών πληρωμών να παράσχουν υπηρεσίες πληρωμών

 

Τίτλος III: Διαφάνεια των όρων και απαιτήσεις ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών

 

Κεφάλαιο 1: Γενικοί κανόνες

 

Κεφάλαιο 2: Μεμονωμένες πράξεις πληρωμής

 

Άρθρο 32: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 33: Προηγούμενη γενική ενημέρωση

Άρθρο 34: Πληροφορίες και όροι

 

Κεφάλαιο 3: Συμβάσεις - πλαίσια

 

Άρθρο 38: Προηγούμενη γενική ενημέρωση

Άρθρο 39: Πληροφορίες και όροι

Άρθρο 40: Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και στους συμβατικούς όρους της σύμβασης - πλαισίου

Άρθρο 41: Τροποποίηση των συμβατικών όρων της σύμβασης - πλαισίου

Άρθρο 42: Λύση

Άρθρο 43: Πληροφόρηση πριν από την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής

Άρθρο 44: Πληροφόρηση του πληρωτή για τις επί μέρους πράξεις πληρωμής

 

Κεφάλαιο 4: Κοινές διατάξεις

 

Τίτλος IV: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών

 

Κεφάλαιο 1: Κοινές διατάξεις

 

Κεφάλαιο 2: Έγκριση πράξεων πληρωμής

 

Άρθρο 51: Συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης

Άρθρο 52: Περιορισμοί της χρήσης του μέσου πληρωμών

Άρθρο 53: Υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών

Άρθρο 54: Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών

Άρθρο 55: Γνωστοποίηση μη εγκεκριμένων ή εσφαλμένων πράξεων πληρωμών

Άρθρο 56: Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμών

Άρθρο 57: Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής

Άρθρο 58: Ευθύνη του πληρωτή για μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμών

Άρθρο 59: Επιστροφές χρημάτων για πράξεις πληρωμής οι οποίες κινούνται από δικαιούχο ή μέσω αυτού

Άρθρο 60: Αιτήσεις επιστροφής χρημάτων για πράξεις πληρωμής που κινούνται από δικαιούχο ή μέσω αυτού

 

Κεφάλαιο 3: Εκτέλεση πράξης πληρωμής

 

Τμήμα 1: Εντολές πληρωμής και μεταφερόμενα ποσά

 

Άρθρο 61: Λήψη εντολών πληρωμής

Άρθρο 62: Άρνηση εντολών πληρωμής

Άρθρο 63: Ανέκκλητο εντολής πληρωμής

Άρθρο 64: Μεταβίβαση και λήψη χρηματικών ποσών

 

Τμήμα 2: Προθεσμία εκτέλεσης και ημερομηνία αξίας

 

Άρθρο 65: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 66: Πράξεις πληρωμής προς λογαριασμό πληρωμών

Άρθρο 67: Όταν ο δικαιούχος δεν έχει λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών

Άρθρο 68: Μετρητά που τοποθετούνται σε λογαριασμό πληρωμών

Άρθρο 69: Ημερομηνία αξίας και διαθεσιμότητα των χρηματικών ποσών

 

Τμήμα 3: Ευθύνη

 

Άρθρο 70: Λανθασμένα αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης

Άρθρο 71: Μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση

Άρθρο 72: Πρόσθετη οικονομική αποζημίωση

Άρθρο 73: Δικαίωμα προσφυγής

Άρθρο 74: Απουσία ευθύνης

 

Κεφάλαιο 4: Προστασία των δεδομένων

 

Άρθρο 75: Προστασία των δεδομένων

 

Κεφάλαιο 5: Διαδικασίες καταγγελίας και εξωδικαστικών προσφυγών για την επίλυση διαφορών

 

Τμήμα 1: Διαδικασίες καταγγελίας

 

Άρθρο 76: Καταγγελίες

Άρθρο 77: Κυρώσεις

Άρθρο 78: Αρμόδιες αρχές

 

Τμήμα 2: Διαδικασία εξωδικαστικών προσφυγών

 

Άρθρο 79: Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

 

Τίτλος V: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 80: Πλήρης εναρμόνιση

Άρθρο 81: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 82: Άρθρα 89, 90 παράγραφος 2, 91 παράγραφος 3 και 93 της Οδηγίας 2007/64/ΕΕ - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 83: Άρθρο 90 παράγραφος 1, 91 παράγραφος 1 και 92 της οδηγίας 2007/64/ΕΕ - Τροποποιούμενες διατάξεις

 

Μέρος δεύτερο: Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης της οδηγίας 2007/44/ΕΚ και ενσωμάτωση της οδηγίας 2010/16/ΕΕ για τον καθορισμό διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων για την προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις

 

Μέρος τρίτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 91: Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδότησης - πλαισίου του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983

Άρθρο 92: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2322/1995

Άρθρο 93: Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης

Άρθρο 94: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-07-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.