Προεδρικό διάταγμα 43/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν με ειδικό σήμα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού υποχρεούνται, με ποινή ανάκλησης του ειδικού σήματος Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως, μέχρι 30-04-2002 υποβάλουν αίτηση ανακατάταξης, προκειμένου να ανακαταταγούν σε κατηγορίες αστέρων και να λάβουν εις αντικατάσταση του ισχύοντος, νέο ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να υποβάλουν, εφόσον τους ζητηθούν, τυχόν ελλείποντα από τον φάκελο του ξενοδοχείου τους δικαιολογητικά και στοιχεία.

 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι τις 30-04-2004 η πρόταση για κατάταξη σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, γίνεται από τον επιχειρηματία, ο οποίος υποβάλλει στη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας ή στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, προκειμένου για την Αττική, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), που συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης, σύμφωνα με εγκύκλιο εφαρμογής του Υπουργού Ανάπτυξης, στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά: α) οι λειτουργικές προδιαγραφές του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Β' του άρθρου 9 του παρόντος, β) τα βαθμολογούμενα κριτήρια του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του άρθρου 9 του παρόντος και γ) η κατηγορία αστέρων στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το παράρτημα Δ' του άρθρου 9 του παρόντος. Η υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες που τη συνοδεύουν υπογράφονται και από έναν διπλωματούχο μηχανικό ή αρχιτέκτονα.

 

3. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών ή ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, προκειμένου για την Περιφέρεια Αττικής, κατατάσσουν τα ξενοδοχειακά καταλύματα αυτά σε κατηγορίες αστέρων, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, με βάση τους πίνακες αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου και χορηγούν τα νέα ειδικά σήματα λειτουργίας του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 σε αντικατάσταση των παλαιών. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση και τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, οι υπηρεσίες αυτές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την κατάταξη του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος σε ανώτερη κατηγορία αστέρων από αυτή που έπρεπε κατά νόμο, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του σήματος λειτουργίας και πρόστιμο 500 μέχρι 1.000 ευρώ ανά δωμάτιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

4. Όλα τα ειδικά σήματα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει του ισχύσαντος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συστήματος κατάταξης ξενοδοχείων σε τάξεις (Μ έως και Ε ανάλογα με τη λειτουργική μορφή του ξενοδοχείου), παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 30-09-2003. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, όλα τα υφιστάμενα ξενοδοχεία θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό σήμα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης του παρόντος Διατάγματος.

 

5. Κατά την ανακατάταξη των υφισταμένων ξενοδοχείων γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτό, ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων, που αντιστοιχεί στην τάξη, στην οποία έχουν καταταγεί επί τη βάσει του ειδικού σήματός τους: δηλαδή ότι τα ξενοδοχεία Μ τάξης διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των πέντε αστέρων (5*), τα ξενοδοχεία της Α τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές των τεσσάρων αστέρων (4*), τα ξενοδοχεία Β τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές των τριών αστέρων (3*), τα ξενοδοχεία Γ τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές των δύο αστέρων (2*) και τα ξενοδοχεία Δ και Ε τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές του ενός αστέρος (1*). Κατά συνέπεια, κατά την ανακατάταξη δεν ελέγχεται η συνδρομή των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος, αλλά μόνον η συνδρομή των λειτουργικών προδιαγραφών και των βαθμολογούμενων κριτηρίων, επί τη βάσει των οποίων πραγματοποιείται η τελική κατάταξη. Κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής, είναι δυνατό ξενοδοχείο να μην καταταγεί τελικά σε κατηγορία αστέρων αντίστοιχη της τάξης, στην οποία είχε καταταγεί σύμφωνα με το ειδικό σήμα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εφόσον δεν πληρούνται οι λειτουργικές προδιαγραφές ή δεν καλύπτεται η βάση των βαθμολογούμενων κριτηρίων της αντίστοιχης κατηγορίας.

 

6. Στην περίπτωση που υφιστάμενο ξενοδοχείο τύπου μοτέλ ή κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων (μικτού τύπου), δεν πληροί τις λειτουργικές προδιαγραφές ή / και τη βάση των βαθμολογούμενων κριτηρίων της κατώτερης κατηγορίας της αντίστοιχης λειτουργικής μορφής, δηλαδή της κατηγορίας τριών αστέρων (3*) προκειμένου για τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ και της κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) προκειμένου για τα ξενοδοχεία μικτού τύπου, επιτρέπεται να καταταγεί σε κατώτερη κατηγορία αστέρων, με αναλογική εφαρμογή των λειτουργικών προδιαγραφών και κριτηρίων, που ισχύουν για τις κατώτερες κατηγορίες ξενοδοχείων των άλλων λειτουργικών μορφών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 της υπ' αριθμόν 216/2015 απόφασης (ΦΕΚ 10/Β/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.