Απόφαση 216/15

Απόφαση 216/2015: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 216/2015: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων, (ΦΕΚ 10/Β/2015), 09-01-2015.

 

Η Υπουργός Τουρισμού

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014),

 

β. της υποπερίπτωσης α)α της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014),

 

γ. του νόμου 3270/2004 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού (ΦΕΚ 187/Α/2004), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 2,

 

δ. του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, και ιδίως του άρθρου 26 αυτού,

 

ε. του νόμου 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/2010),

 

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

ζ. του προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012), όπως ισχύει,

 

η. του προεδρικού διατάγματος 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α/2012),

 

θ. του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 112/2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 179/Α/2014),

 

ι. του προεδρικού διατάγματος 43/2002 Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (ΦΕΚ 43/Α/2002).

 

2. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 2: Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας οικοπέδου / γηπέδου για την ανέγερση ξενοδοχείου

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά καταλληλότητας οικοπέδου / γηπέδου

Άρθρο 4: Κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 7: Παράρτημα

Άρθρο 8

Παράρτημα

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-01-2015

 

Η Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.