Νόμος 3190/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Θέματα κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι τις 30-04-2004 η πρόταση για κατάταξη σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, γίνεται από τον επιχειρηματία, ο οποίος υποβάλλει στη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας ή στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, προκειμένου για την Αττική, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), που συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης, σύμφωνα με εγκύκλιο εφαρμογής του Υπουργού Ανάπτυξης, στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά:

 

α) οι λειτουργικές προδιαγραφές του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Β' του άρθρου 9 του παρόντος,

β) τα βαθμολογούμενα κριτήρια του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του άρθρου 9 του παρόντος και

γ) η κατηγορία αστέρων στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το παράρτημα Δ' του άρθρου 9 του παρόντος.

 

Η υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες που τη συνοδεύουν υπογράφονται και από έναν διπλωματούχο μηχανικό ή αρχιτέκτονα.

 

3. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών ή ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, προκειμένου για την Περιφέρεια Αττικής, κατατάσσουν τα ξενοδοχειακά καταλύματα αυτά σε κατηγορίες αστέρων, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, με βάση τους πίνακες αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου και χορηγούν τα νέα ειδικά σήματα λειτουργίας του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 σε αντικατάσταση των παλαιών. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού και ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση και τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, οι υπηρεσίες αυτές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την κατάταξη του κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος σε ανώτερη κατηγορία αστέρων από αυτή που έπρεπε κατά νόμο, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του σήματος λειτουργίας και πρόστιμο 500 μέχρι 1.000 ευρώ ανά δωμάτιο.}

 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000) και μέχρι τις 30-04-2004 τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, υποχρεούνται να καταταγούν σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα 337/2000, και να λάβουν το νέο ειδικό σήμα λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος αυτού και της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), σε αντικατάσταση του παλαιού. Για την κατάταξη αυτή ο επιχειρηματίας πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο μέχρι 30-04-2004, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 2160/1993 που συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης, στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά:

 

α) Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια:

 

α)α) οι λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων δωματίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 337/2000,

β)β) τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης κατάταξης των ενοικιαζόμενων δωματίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 και

γ)γ) η κατηγορία κλειδιών στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 και

 

β) Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα:

 

α)α) οι λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 337/2000,

β)β) τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 και

γ)γ) η κατηγορία κλειδιών στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2000. Η υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες που τη συνοδεύουν υπογράφονται και από έναν διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή τεχνολόγο μηχανικό.

 

Οι Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών κατατάσσουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2000, με βάση τους πίνακες αξιολόγησης που υποβλήθηκαν με την αίτηση και χορηγούν τα νέα ειδικά σήματα λειτουργίας του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 σε αντικατάσταση των παλαιών. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού δύνανται να ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση και τους πίνακες που τη συνοδεύουν.

 

Επίσης, οι Διευθύνσεις αυτές δύνανται να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.

 

Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την κατάταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων ή των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε ανώτερη κατηγορία κλειδιών από αυτή που έπρεπε κατά νόμο, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του σήματος λειτουργίας και πρόστιμο 250 μέχρι 750 ευρώ ανά δωμάτιο.

 

3. α) Από 01-01-2006 η κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και των ενοικιαζόμενων δωματίων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002) και 337/2000, γίνεται από φορείς διαπιστευμένους από την εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμη Εταιρεία. Προς το σκοπό αυτόν οι επιχειρηματίες υποβάλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από την εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002), στο οποίο θα διαπιστώνεται η κατάταξη αυτών σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων. Μετά την υποβολή του πιστοποιητικού αυτού οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν το σήμα λειτουργίας.

 

β) Κάθε πενταετία από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων δωματίων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών αίτημα ανανέωσης της κατάταξής τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων. Μετά την υποβολή του αιτήματος και τον έλεγχο αυτού οι αρμόδιες υπηρεσίες ανανεώνουν το σήμα λειτουργίας τους.

 

γ) Οι υπηρεσίες των Διευθύνσεων Τουρισμού των Περιφερειών ή ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού δύνανται να προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο για να διαπιστώνουν αν η κατάταξη έγινε στη νόμιμη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια των προεδρικών διαταγμάτων 43/2002 και 337/2000. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι η κατάταξη έγινε σε ανώτερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από αυτή που έπρεπε, ανακαλούν το ειδικό σήμα λειτουργίας, προβαίνουν στην κατάταξη στην προσήκουσα κατηγορία και χορηγούν νέο ειδικό σήμα λειτουργίας. Κατά του φορέα πιστοποίησης που εξέδωσε πιστοποιητικό κατάταξης για ανώτερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από αυτή που κατά νόμο έπρεπε, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και των Διευθύνσεων Τουρισμού των Περιφερειών επιβάλλουν πρόστιμο από 500 μέχρι 1.000 ευρώ ανά δωμάτιο.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγούν οι διαπιστευμένοι φορείς, καθώς και το ανώτατο ύψος της αμοιβής που καταβάλλουν στους διαπιστευμένους φορείς οι επιχειρηματίες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης, αναλόγως του αριθμού των δωματίων των προς ανακατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης.

 

ε) Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι δυνατόν, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να διαπιστευθούν από την εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ανώνυμη Εταιρεία, και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 3 α' και β' του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.