Προεδρικό διάταγμα 347/86 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κατωτέρω αρμοδιότητες, που ασκούνται από τους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Οικονομικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας, Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, μεταβιβάζονται στους Νομάρχες (εκτός Νομαρχίας Αττικής).

 

1. Σε θέματα κατάστασης προσωπικού των πολιτικών και λιμενικών υπηρεσιών νομαρχιακού επιπέδου.

 

α) Η παροχή άδειας στους υπαλλήλους για μαρτυρία ή πραγματογνωμοσύνη (παράγραφος 3 του άρθρου 72 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (ΦΕΚ 198/Α/1977)).

 

β) Η χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι 15 ημέρες (11 εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α/1981) άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α/1982) και άρθρου 101 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (ΦΕΚ 198/Α/1977)).

 

2. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης:

 

α. Η μίσθωση αυτοκινήτου μέχρι ποσού δραχμών 1.000.000. (Άρθρο 50 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 770/1975 (ΦΕΚ 248/Α/1975) και απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 5100/1600/1984 (ΦΕΚ 387/Β/1984)).

 

β. Η έγκριση κίνησης αυτοκινήτων εκτός των ορίων του νομού για τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου νομαρχιακού επιπέδου κατά τις εργάσιμες ημέρες. (Άρθρα 1 παράγραφος στ' νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953), και 5 παράγραφος β' εδάφιο α)α' νομοθετικό διάταγμα [Ν] 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α/1974)).

 

γ. Ο έλεγχος της κίνησης των ανωτέρω αυτοκινήτων. (Άρθρο 1 παράγραφος στ' νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και 42671/1953 απόφαση [Α] του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης).

 

δ. Η έγκριση εγκατάστασης τηλετύπων (ΤΕΛΕΞ) στις περιφερειακές υπηρεσίες. (Απόφαση Προέδρου Κυβερνήσεως [Α] 40362/1953, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 83/1969 άρθρο 3 παράγραφος 2, (ΦΕΚ 20/Α/1969), προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 770/1975 άρθρο 50 παράγραφος 2)β (ΦΕΚ 248/Α/1975) και απόφαση [Α] Υπουργικού Συμβουλίου Δ10Δ/Φ, 60/1/Α 4061/20-03-1984 παράγραφος 1 β)4 (ΦΕΚ 155/Β/1984)).

 

3. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών:

 

α. Η έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από μηχανικούς, για την εξέταση και αξιολόγηση προσφορών προκειμένου για ιδιαζούσης σημασίας ή μεγάλης αξίας προμήθειες, που ορίζει και την προθεσμία υποβολής του πορίσματος της εξετάσεως.

 

Όταν δεν υπηρετούν τεχνικοί αναλόγων ειδικοτήτων, ή εμπειρίας στην οικεία Νομαρχία ο Νομάρχης ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών των ορισμό των τεχνικών μελών που λείπουν, για πλήρη συγκρότηση (άρθρο 19 παράγραφος 4 προεδρικό διάταγμα 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980)).

 

β. Η αποδοχή δωρεών αυτοκινήτων προς του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1) Άρθρο 1 νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και 2) ΔΙΟΔ/Φ60/Α4061/20-03-1984 κοινή απόφαση [Α] Υπουργών (ΦΕΚ 155/Β/1984).

 

γ. Η έκδοση απόφασης με την οποία εγκρίνεται απόφαση διοικητικού συμβουλίου Νομαρχιακού Ταμείου για τη σύσταση παγίας προκαταβολής για μικροδαπάνες των Ταμείων αυτών. (Άρθρο 25 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) και (ΦΕΚ 246/Α/1974)).

 

δ. Η έκδοση απόφασης για την κατανομή της παγίας προκαταβολής της προηγουμένης παραγράφου σε περισσότερες της μιας διαχειρίσεις. (Άρθρο 25 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) και (ΦΕΚ 246/Α/1974)).

 

ε. Η έκδοση απόφασης σε περίπτωση πολέμου, ή γενικής ή μερικής επιστράτευσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, αύξησης του ποσού της παγίας προκαταβολής όπως και των δαπανών που καταβάλλονται απ αυτή, μέχρι το σύνολο των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό. (Άρθρο 25 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) και (ΦΕΚ 246/Α/1974)).

 

στ. Η έκδοση απόφασης, κατά τις οικείες διατάξεις από το Νομάρχη υποδοχής, για τη μετάταξη υπαλλήλου Νομαρχιακού Ταμείου σε άλλο Νομαρχιακό Ταμείο με ή χωρίς αίτηση. (Άρθρο 18 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984).

 

ζ. Η έκδοση απόφασης, κατά τις οικείες διατάξεις από το Νομάρχη υποδοχής, μετάταξης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από νομό σε νομό. (Άρθρο 132 παράγραφος 1 και 3 νόμος [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981).

 

η. Η έκδοση απόφασης, κατά τις οικείες διατάξεις από το Νομάρχη, υποδοχής μετάταξης ελεγκτών εσόδων - εξόδων, από νομό σε νομό. (Άρθρο 225 παράγραφος 1 νόμος [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981).

 

θ. Η έκδοση απόφασης, κατά τις οικείες διατάξεις από το Νομάρχη υποδοχής, μετάταξης εισπρακτόρων, από νομό σε νομό. (Άρθρο 229 νόμος [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981)).

 

4. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

 

Η συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2592/1953, πλην των νοσηλευτικών ιδρυμάτων περιοχής τέως διοικήσεως Πρωτευούσης και εκείνων που η οργανική τους δύναμη υπερβαίνει τα 200 κρεβάτια. (Νόμος [Ν] 1379/1983 άρθρο 9 παράγραφος 5 (ΦΕΚ 143/Α/1983)).

 

5. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού

 

α. Η έκδοση αποφάσεων ίδρυσης ή όχι ειδικής κατηγορίας κινηματογράφων αυτοκινήτων (Drive in Cinema). (Άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 58/1973 ((ΦΕΚ 149/Α/1973) και κοινή απόφαση 61781/2178/1975 (ΦΕΚ 1577/Β/1975)).

 

β. Ο έλεγχος από τεχνικής άποψης των υπό ανέγερση κτιρίων ή χώρων για χρήση υπαίθριου κινηματογράφου (Drive in Cinema) με εξαίρεση το Νομό Αττικής. (Άρθρο 6 νόμος [Ν] 1075/1980 ((ΦΕΚ 218/Α/1980) και κοινή απόφαση 61781/2178/1975 (ΦΕΚ 1577/Β/1975)).

 

γ. Η ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνών σχολών, με εξαίρεση το Νομό Αττικής. (άρθρο 28 παράγραφος 1 του νόμου 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981) και προεδρικού διατάγματος 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α/1983).

 

δ. Η επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων (Πολιτιστικών σωματείων, σωματείων, για την οργάνωση λαογραφικών εκδηλώσεων χορευτικών συγκροτημάτων, λογοτεχνικών σωματείων) αρμοδιότητες Υπουργού Πολιτισμού, με εξαίρεση τους φορείς που έχουν την έδρα λειτουργίας τους στο Νομό Αττικής. (Άρθρο 1 νόμος [Ν] 1438/1944 (ΦΕΚ 109/Α/1944)).

 

ε. Η χορήγηση δωρεάν βιβλίων σε βιβλιοθήκες. (Άρθρο 4 βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 449/1963 (ΦΕΚ 130/Α/1963) και άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977, (ΦΕΚ 320/Α/1977)).

 

στ. Ο κτιριολογικός έλεγχος των σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. (άρθρο 6 παράγραφος 3 του νόμου 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981)) και των μουσικών εκπαιδευτηρίων (Άρθρο 5 βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966)) με εξαίρεση τις σχολές ή εκπαιδευτήρια που εδρεύουν στο νομό Αττικής.

 

6. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών:

 

α. Η έκδοση πωλητηρίων για την εκποίηση ακινήτων του Δημοσίου, (Άρθρα 95, 96 και 116 του από [ΠΔ] 11-11-1929 Διατάγματος (ΦΕΚ 399/Α/1929)).

 

β Η έκδοση απόφασης παραχώρησης Δημοσίων Κτημάτων στα Σχολικά Ταμεία. (Άρθρο 3 του νόμου [Ν] 513/1976 (ΦΕΚ 356/Α/1976)).

 

γ. Η έκδοση απόφασης παραχώρησης Δημοσίων Κτημάτων στα Σχολικά Ταμεία. (άρθρο 35 παράγραφος 7 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984)).

 

δ. Η έγκριση εκποίησις Δημοσίων Κτημάτων ανεξάρτητα από την αγοραία αξία τους. (Άρθρο 2 του νόμου [Ν] 416/1974 (ΦΕΚ 144/Α/1974)).

 

ε. Η έγκριση εκποίησης, με δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία, κινητών κοινωφελών περιουσιών από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές.

 

(Άρθρα 70, 74 και 94 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/19398) και από [ΒΔ] 30-11-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 523/Α/1939)). Αρμόδιος θεωρείται ο Νομάρχης στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται το κινητά.

 

στ. Η έγκριση εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων, με δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία, κοινωφελών περιουσιών, ως και έγκριση παράτασης και αναπροσαρμογής μισθώματος, ανεξάρτητα από το ύψος του μισθώματος και τη διάρκεια της μίσθωσης, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939), όπως αυτή προστέθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 136/1973 (ΦΕΚ 220/Α/1973). (Άρθρα 19, 28, 72, 74 και 94 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939) και το από [ΒΔ] 30-11-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 523/Α/1939)).

 

Αρμόδιος θεωρείται ο Νομάρχης στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα πράγματα.

 

ζ. Η έγκριση προϋπολογισμών και απολογισμών κοινωφελών ιδρυμάτων κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης και κοινωφελών περιουσιών μέχρι και του ποσού των 10.000.000 δραχμών, καθώς και η έγκριση τροποποίησης των παραπάνω προϋπολογισμών. (Άρθρα 101, 102 και 104 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939))

 

η. Η έκδοση απόφασης για την έγκριση ή μη της κατακύρωσης στο Δημόσιο ακινήτων οφειλετών του, που εκ-πλειστηριάστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 44 νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) (ΦΕΚ 90/Α/1974) και το τέταρτο άρθρο παράγραφος 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3908/1958 (ΦΕΚ 197/Α/1958).

 

θ. Η έκδοση απόφασης για την άρση κατασχέσεων, που έχουν επιβληθεί σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου με προηγούμενη εξασφάλιση αυτού, μέχρι του ποσού των 10.000.000 δραχμών. (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 (ΦΕΚ 103/Α/1970) και βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 705/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970)).

 

ι. Η έκδοση απόφασης, για την άρση της απαγόρευσης αναχώρησης στο εξωτερικό για αποχρώντες λόγους για ποσό μέχρι 10.000.000 δραχμές. (Άρθρο 1 νόμος [Ν] 395/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), απόφαση Υπουργού Οικονομικών αριθμός 126643/38346/1976 (ΦΕΚ 1066/Β/1976)).

 

ι)α. Η έγκριση για επιστροφή φόρων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα για ποσά από 3.000.001 μέχρι 10.000.000 δραχμές. (Άρθρο 9 περίπτωση Β υποπερίπτωση ι)α' εδάφιο 5 της απόφασης Υπουργού Οικονομικών Δ/3949/2589/27-08-1985 (ΦΕΚ 508/Β/1985)).

 

ι)β. Η έκδοση απόφασης για καταστροφή αλλοιωμένης βύνης ή διάθεσής της σε κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές μονάδες ύστερα από μετουσίωση. (Προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 965/1980, άρθρο 6 (ΦΕΚ 243/Α/1980)).

 

ι)γ. Η έκδοση απόφασης για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εξαγωγής οίνων από ανάμιξη με οινόπνευμα αφορολόγητα της 101/1975 πράξη υπουργικού συμβουλίου. (Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο Β' της 101/1975 πράξη υπουργικού συμβουλίου και άρθρο 46 παράγραφος 9 εδάφιο α' του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984)).

 

ι)δ. Η έκδοση απόφασης επιβολής προστίμων για τους παραβάτες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 329/1983. (Άρθρο 22 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α/1983)).

 

ι)ε. Η έκδοση απόφασης επιβολής προστίμων για τους παραβάτες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 454/1983. (Άρθρο 12 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 454/1983 (ΦΕΚ 171/Α/1983)).

 

ι)στ. Η έκδοση απόφασης επιβολής προστίμων για τους παραβάτες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 522/1983. (Άρθρο 10 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 522/1983 (ΦΕΚ 200/Α/1983)).

 

ι)ζ. Η έκδοση απόφασης επιβολής προστίμων για τους παραβάτες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1983. (Άρθρο 4 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α/1983))

 

ι)η. Η έκδοση απόφασης επιβολής προστίμων, για τους παραβάτες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 446/1983. (Άρθρο 3 νόμος [Ν] 4339/1964 (ΦΕΚ 100/Α/1964))

 

ι)θ. Η έκδοση απόφασης για παράταση του χρόνου αποταμίευσης οινοπνεύματος αλλοδαπής. (Άρθρο 3 νόμος [Ν] 4339/1964 (ΦΕΚ 100/Α/1964).

 

κ. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό λεπτομερειών έκδοσης πιστοποιητικών γνησιότητας και ηλικίας των εξαγομένων στην αλλοδαπή οινοπνεύματος καθαρού αυτούσιου αποστάγματος, ποτών από απόσταγμα και γενικά οινοπνευματωδών ποτών. (Βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 14-02-1939 Κώδικας Νόμων Φορολογίας Οινοπνεύματος άρθρο 10 παράγραφος 7 περίπτωση ενάτη (ΦΕΚ 77/Α/1939))

 

κ)α. Η έκδοση απόφασης με την οποία εγκρίνεται απόφαση διοικητικού συμβουλίου Νομαρχιακού Ταμείου για τη σύσταση παγίας προκαταβολής, για μικροδαπάνες των Ταμείων αυτών. (Άρθρο 25 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) και ΦΕΚ 264/Α/1974))

 

κ)β. Ο τρόπος απόδοσης των εσόδων αλιείας από τη διαχείριση ορεινών ρεόντων υδάτων. (Νομοθετικό διάταγμα [Ν] 420/1970 άρθρο 70 (ΦΕΚ 27/Α/1970)).

 

κ)γ. Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για εγγειοβελτιωτικά έργα, έκτασης άνω των 15.000 m2 προκειμένου περί αγροτικών ακινήτων και άνω των 1.500 m2 προκειμένου περί αστικών ακινήτων. (Νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3881/1958 άρθρο 33 (ΦΕΚ 181/Α/1958), νομοθετικό διάταγμα 797/1971 άρθρο 1 (ΦΕΚ 1/Α/1971), βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 139/1971 άρθρο 1 (ΦΕΚ 49/1971) και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 433/1977 άρθρο 44 (ΦΕΚ 133/Α/1977))

 

κ)δ. Η απαλλοτρίωση εκτάσεων για ύδρευση - επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών ή βιοτεχνιών (άρθρα 10 - 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2176/1952 (ΦΕΚ 207/Α/1952) περί μέτρων προστασίας της Επαρχιακής Βιομηχανίας και νομοθετικό διάταγμα 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και η ανάκληση αυτών των πράξεων.

 

7. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας:

 

α) Σε δασικά θέματα:

 

1. Η χορήγηση άδειας παραγωγής σπόρων για αναδασώσεις και αναχλοάσεις σε ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και οργανισμούς. (Προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1213/1981 άρθρο 10 (ΦΕΚ 300/Α/1981)).

 

2. Η απόφαση ίδρυσης ή κατάργησης δασικών φυτωρίων (Προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1213/1981 άρθρο 10 (ΦΕΚ 300/Α/1981)).

 

3. Η άδεια επέμβασης στα δάση και τις δασικές εκτάσεις για:

 

α. Τουριστικές εγκαταστάσεις (νόμος 998/1979 άρθρο 51 παράγραφος 4 (ΦΕΚ 289/Α/1979)).

 

β. Αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις (νόμος 998/1979 άρθρο 52 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 (ΦΕΚ 289/Α/1979)).

 

γ. Σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις (νόμος 998/1979 άρθρο 53 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 289/Α/1979)).

 

δ. Νοσοκομεία, παιδικές εξοχές, κατασκηνώσεις (νόμος 998/1979 άρθρο 54 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 289/Α/1979)).

 

ε. Μονές, νεκροταφεία (Άρθρο 3 παράγραφος 1 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α/1983) νόμος 998/1979 άρθρο 55 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 289/Α/1979)).

 

στ. Βιομηχανίες (νόμος 998/1979 άρθρο 56 παράγραφος 4 (ΦΕΚ 289/Α/1979) και άρθρο 3 παράγραφος 1 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α/1983)).

 

ζ. Μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες (νόμος 998/1979 άρθρο 57 παράγραφοι 2 και 5 (ΦΕΚ 289/Α/1979) και άρθρο 3 παράγραφος 1 και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α/1983) και άρθρο 3 παράγραφος 1 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α/1983)).

 

β) Σε θέματα εσωτερικής αγοράς:

 

1. Η ιδιωτική αποθεματοποίηση τυριών (κασέρι και κεφαλοτύρι), (Κανονισμός ΕΟΚ 508/1971 άρθρο 3).

 

2. Η χορήγηση γάλακτος και ορισμένων γαλακτομικών προϊόντων στους μαθητές σχολικών ιδρυμάτων. (Κανονισμός ΕΟΚ 2167/1983 άρθρο 8).

 

γ) Σε θέματα αλιείας:

 

Ο τρόπος απόδοσις των εσόδων αλιείας από τη διαχείριση ορεινών ρεόντων υδάτων. (Νομοθετικό διάταγμα [Ν] 420/1970 άρθρο 70 (ΦΕΚ 27/Α/1970).

 

δ) Σε θέματα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου:

 

Η μεταφορά προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από έργο σε άλλο έργο ή εργασίες. (Νόμος [Ν] 964/1979 άρθρο 18 (ΦΕΚ 209/Α/1979)).

 

ε) Σε θέματα εγγείων βελτιώσεων:

 

Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για εγγειοβελτιωτικά, έργα, έκτασης άνω των 15.000 m2 προκειμένου περί αγροτικών ακινήτων και άνω των 1.500 m2 προκειμένου περί αστικών ακινήτων.

 

(Νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3881/1958 άρθρο 33, (ΦΕΚ 181/Α/1958), νομοθετικό διάταγμα 797/1971 άρθρο 1 (ΦΕΚ 1/Α/1971), βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 139/1971 άρθρο 1 (ΦΕΚ 49/Α/1971), προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 433/1977 άρθρο 44 (ΦΕΚ 133/Α/1977)).

 

8. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

α. Η απαλλοτρίωση εκτάσεων για ύδρευση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών ή βιοτεχνιών (άρθρα 10 - 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2176/1952 (ΦΕΚ 207/Α/1952) περί μέτρων προστασίας της Επαρχιακής Βιομηχανίας και νομοθετικό διάταγμα 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και η ανάκληση αυτών των πράξεων.

 

β. Η παραχώρηση κοινοχρήστων, δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών ή βιοτεχνιών.

 

(Άρθρα 1 και 4 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1974)).

 

γ. Η παραχώρηση (εκποίηση χωρίς δημοπρασία) Δημοσίων Κτημάτων, δυνάμει του άρθρου 96 του από [ΠΔ] 11-11-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 399/Α/1929) περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων, για ίδρυση ή αξιολόγηση επέκταση βιομηχανιών ή βιοτεχνιών.

 

δ. Η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για τις ανάγκες των βιομηχανιών ή βιοτεχνιών.

 

(Άρθρα 12, 25 και 26 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α/1940))

 

ε. Ο έλεγχος και η έγκριση λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθμισης και λειτουργίας για βιομηχανίες και βιοτεχνίες ανεξάρτητα από ιπποδύναμη καθώς και για εργοστάσια και αποθήκες εκρηκτικών ανεξάρτητα από χιλιόγραμμα.

 

(Άρθρα 1-7 του νομοθετικού διατάγματος ΚΣΤ/1912, άρθρα 1-8 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 15-10-1922 (ΦΕΚ 208/Α/1922), άρθρα 1-4 του νόμου [Ν] 3214/1955 (ΦΕΚ 108/Α/1955), άρθρα 1 - 8 του αναγκαστικού νόμου 207/1967 (ΦΕΚ 216/Α/1967), άρθρο 1 παράγραφος 9 και 2 παράγραφος 10 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 710/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970), άρθρο 1 παράγραφος 1)ε' στοιχεία δ' - ε' του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 190/1972 (ΦΕΚ 41/Α/1972), άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο θ' του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 807/1972 (ΦΕΚ 241/Α/1972), άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 241/1973 (ΦΕΚ 324/Α/1973) και άρθρο 109 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979)).

 

στ. Η χορήγηση βεβαίωσης ότι μία βιομηχανία είναι επαρχιακή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2176/1952 (ΦΕΚ 207/Α/1952), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

ζ. Η χορήγηση βεβαίωσης με την οποία να βεβαιώνεται η εκπλήρωση των εξαγωγικών υποχρεώσεων βιομηχανιών και βιοτεχνιών ανεξάρτητα από ιπποδύναμη. (Άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979)).

 

9. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

α. Ο διαχωρισμός ενός Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων σε περισσότερα, ως και η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων, καθώς και η ρύθμιση των θεμάτων μεταφοράς και ένταξης των λεωφορείων και του προσωπικού στο νέο Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων, του χρόνου έναρξης λειτουργίας του και κάθε λεπτομέρειας για την σύσταση και λειτουργία του. (Άρθρο 4 παράγραφος 8 εδάφιο δεύτερο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 102/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984)).

 

β. Η επιβολή προστίμων κατά των παραβατών του ταχυδρομικού μονοπωλίου. (Άρθρο 3 νόμος [Ν] 4581/1930 (ΦΕΚ 132/Α/1930) και άρθρο 1 παράγραφος 6 περίπτωση Β' του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 713/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970)).

 

γ. Ο καταλογισμός σε βάρος των υπαίτιων απώλειας, βλάβης ή παραβίασης ταχυδρομικών αποστολών, ή των εγκλειόμενων σ' αυτές αντικειμένων,των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις αποζημιώσεων υπέρ τρίτων. (Άρθρο 6 νόμος [Ν] 560/1948 (ΦΕΚ 59/Α/1948), και άρθρο 1 παράγραφος 6 περίπτωση β' βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 713/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970)).

 

δ. Η επιβολή προστίμων και ο καταλογισμός των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις αποζημιώσεων υπέρ τρίτων, στους υπαίτιους που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση ή μεταφορά ταχυδρομικών αποστολών ή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων. (Άρθρο 7 νομοθετικό διάταγμα [Ν] 157/1946 ((ΦΕΚ 319/Α/1946) και άρθρο 1 παράγραφος 6 περίπτωση β' του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 713/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970)).

 

ε. Η επιβολή κυρώσεων κατά παραβατών των διατάξεων για την εξασφάλιση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών λήψεων και καταπολέμησης των βιομηχανικών παρασίτων. (Άρθρο 8 νόμος [Ν] 2260/1952 (ΦΕΚ 285/Α/1952) και άρθρο 8 της 5965/1984 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 181/Β/1984), άρθρο 9 παράγραφος 5 της 4622/1984 όμοιας (ΦΕΚ 119/Β/1984) και άρθρο 1 παράγραφος 6 περίπτωση β' του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 713/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970)).

 

στ. Η χορήγηση αδειών κατασκευής κατοχής εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και ειδικών ραδιοδικτύων, ως και η ανάκληση των αδειών λειτουργίας αυτών. (Άρθρα 2 μέχρι 9 νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972) και άρθρα 2, 4, 5, 15 και 17 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 271/1976 (ΦΕΚ 102/Α/1976)).

 

Προκειμένου για άδειες ειδικών ραδιοδικτύων η χορήγηση αυτών γίνεται ύστερα από έγκριση της αρμοδίας καθ ύλη κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία διαβιβάζεται η υποβληθείσα σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου.

 

ζ. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε χειριστές ερασιτεχνικών ή πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και ειδικών ραδιοδικτύων, για παραβάσεις σχετικών διατάξεων των διεθνών συμβάσεων και εθνικών και διεθνών κανονισμών ως και των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 271/1976 (ΦΕΚ 102/Α/1976). (άρθρο 11 νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972)).

 

η. Η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και ο καθορισμός του χρόνου διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων για απόκτηση πτυχίων ραδιοερασιτεχνών, ως και η χορήγηση των πτυχίων αυτών. (Άρθρα 4 νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972) και άρθρα 7, 10, 12 και 14 προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 271/1976 (ΦΕΚ 102/Α/1976)).

 

θ. Η τεχνική παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των νόμιμα λειτουργούντων ραδιοσταθμών και ειδικών ραδιοδικτύων, για αποφυγή δημιουργίας αμοιβαίων παρενοχλήσεων μεταξύ των ραδιοσταθμών. (Άρθρο 12 παράγραφος 3 περίπτωση α' νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972)).

 

ι. Ο έλεγχος των χειριστών ραδιοσταθμών από άποψη τήρησης των διεθνών συμβάσεων και κανονισμών και της εσωτερικής νομοθεσίας. (Άρθρο 12 παράγραφος 3 περίπτωση β' νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972)).

 

ι)α. Η αναζήτηση και ανεύρεση (εξακρίβωση της ταυτότητας), των χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργούντων ραδιοσταθμών και η λήψη μέτρων και την παρεμπόδιση της λειτουργίας αυτών. (Άρθρο 12 παράγραφος 3 περίπτωση γ' νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972)).

 

ι)β. Η εποπτεία της παρακολούθησης των εκπομπών ραδιοσταθμών και ειδικών ραδιοδικτύων. (Άρθρο 12 παράγραφος 3 περίπτωση δ' νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972)).

 

ι)γ. Η χορήγηση αδειών εισαγωγής συσκευών ασυρμάτου τηλεπικοινωνίας.

 

(Άρθρο δεύτερο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1434/1942 (ΦΕΚ 154/Α/1942), άρθρο 1 παράγραφος 6 περίπτωση β' νομοθετικό διάταγμα [Ν] 713/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970) και άρθρο 5 της 15917/1982 απόφασης [Α] του Υπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 896/Β/1982)).

 

ι)δ. Η χορήγηση αδειών για εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών ασυρμάτου τηλεπικοινωνίας. (Άρθρο 6 νόμος [Ν] 4797/1930 (ΦΕΚ 235/Α/1930), άρθρο 1 παράγραφος 6 περίπτωση β' βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 713/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970)).

 

ι)ε. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης δεκτών για λήψη, ραδιοανακοινώσεων. (Άρθρο 12 αναγκαστικός νόμος [Ν] 2223/1940 και άρθρο 1 παράγραφος β' περίπτωση β' του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 713/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970)).

 

10. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μεταβιβάζονται στους Νομάρχες εκτός του Νομάρχη Αττικής και των Νομαρχιών των διαμερισμάτων του Νομού Αττικής:

 

α. Ο καθορισμός του ανωτάτου αριθμού πλωτών μέσων σε λιμένες. (άρθρο 148 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973)).

 

β. Η άρση ή μεταφορά παραπηγμάτων όταν τούτο επιβάλλουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος. (άρθρο 149 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973)).

 

γ. Ο καθορισμός κατά περίπτωση των αναγκαίων μέσων και υλικών απορρύπανσης που πρέπει να διαθέτουν οι θαλάσσιες τουριστικές εγκαταστάσεις. (Άρθρο 5 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977)).

 

δ. Η έγκριση χορήγησης ατόκων δανείων στο προσωπικό Οργανισμών Λιμένων. (Άρθρο 13 παράγραφος 3 νόμος [Ν] 1220/1981 (ΦΕΚ 296/Α/1981)).

 

ε. Η έγκριση αναπροσαρμογής του χρηματικού ποσού που διατίθεται από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης για παιδικές κατασκηνώσεις, γαμήλια δώρα, κοινωφελείς σκοπούς, μετεκπαιδεύσεις και ψυχαγωγία προσωπικού. (Άρθρο 25 παράγραφος 1 νόμος [Ν] 1220/1981 (ΦΕΚ 296/Α/1981)).

 

στ. Η έγκριση οικονομικών ενισχύσεων στους προμηθευτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς του προσωπικού των οργανισμών Λιμένων. (Άρθρο 25 παράγραφος 1 νόμος [Ν] 1220/1981 (ΦΕΚ 296/Α/1981)).

 

ζ. Ο καθορισμός των χώρων της ζώνης λιμένα που παραχωρούνται για να χρησιμοποιηθούν από το Δημόσιο για την ανέγερση σ αυτούς δημοσίων καταστημάτων που είναι άμεσα αναγκαία για τη λειτουργία του λιμένα και τις αμυντικές ανάγκες της χώρας εκτός των χωρών εκείνων που ανήκουν στους λιμενικούς Οργανισμούς. (Άρθρο 21 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α/1940)).

 

η. Η έγκριση απασχόλησης την ημέρα του Σαββάτου, με αντίστοιχη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την πρώτη εργάσιμη ημέρα της νέας εβδομάδας στο προσωπικό των Λιμενικών Ταμείων.

 

(Άρθρο 1 της 29/1980 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 299/Α/1980) όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α/1981)).

 

θ. Η έγκριση αμοιβών για παροχή εργασίας πέρα από τα συνήθη καθήκοντα στο προσωπικό των Λιμενικών Ταμείων. (Άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984)).

 

ι. Η έγκριση μετακίνησης στον Πειραιά για εκτέλεση υπηρεσίας του προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων. (Παράγραφος 2 του Κεφαλαίου 1 της 1700/1976 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ 271/Β/1976) και παράγραφος 4 του Κεφαλαίου 4 της παραπάνω απόφασης, που προστέθηκε με τη 1833/1979 απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ 221/Β/1979)).

 

ι)α. Ο καθορισμός αμοιβής πλοηγών σε λιμένες που δεν υπάρχουν πλοηγικοί σταθμοί. (Άρθρο 3 Γενικών Κανονισμών Λιμένων των Λιμενικών Αρχών).

 

ι)β. Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό των Λιμενικών Ταμείων μετά από έγκριση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων και κατανομή των σχετικών προς τούτο πιστώσεων. (Άρθρο 17 νόμος [Ν] 1505/1984).

 

ι)γ. Η έγκριση λειτουργίας της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο. (Βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 23-12-1955 (ΦΕΚ 11/Α/1956)).

 

ι)δ. Η έγκριση διορισμού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Δυτών στην Κάλυμνο. (Άρθρο 152-154 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970)).

 

ι)ε. Η έγκριση μέτρων υγιεινής και των μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των Ανωτάτων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. (Άρθρο 13 παράγραφος 2)α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/1977 (ΦΕΚ 31/Α/1977)).

 

ι)στ. Η επικύρωση πλειοδοτικών διαγωνισμών για εκμίσθωση των κυλικείων που ανήκουν στις Ανώτατες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. (Άρθρα 38 - 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979)).

 

ι)ζ. Η κατακύρωση μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη τροφοδοτών στις Ανώτατες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (οικονομικός κανονισμός Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης άρθρο 15 (ΦΕΚ 424/Β/1981).

 

ι)η. Ο καθορισμός του ύψους της τροφοδοτικής μερίδας στις Ανώτατες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού που λειτουργούν με αυτεπιστασία (Οικονομικός Κανονισμός κεφαλαίου Ναυτικής εκπαίδευσης άρθρο 15 (ΦΕΚ 424/Β/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.