Ανασγκαστικός νόμος 207/67 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ισχύος του παρόντος, οι δια την εγκατάσταση και λειτουργία ιδρυομένων, επεκτεινομένων και βιομηχανιών ή βιοτεχνιών που διαρρυθμίζονται, ως και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, απαιτούμενες άδειες, χορηγούνται εντός μηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως μετά πλήρων δικαιολογητικών, αποκλειστικώς και μόνον δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, κατά τα στα επόμενα οριζόμενα, εξαιρέσει των βιομηχανιών και βιοτεχνιών που παράγουν ή μετασκευάζουν οινόπνευμα, (οινοπνευματοποιία Α', Β', κατηγορίας - νευτοποιεία κ.λ.π.), δια τις οποίας, αρμόδιος τυγχάνει ο Υπουργός Οικονομικών.

 

2. Η εν περί ης η προηγουμένη παράγραφος αδεία εγκαταστάσεως δύναται να χορηγείται ενιαία μετά της αδείας λειτουργίας, εφόσον ήθελε ζητηθεί τούτο παρά του ενδιαφερομένου. Η ενιαία αυτή άδεια ισχύει ως άδεια λειτουργίας μόνον εάν διαπιστωθεί ότι η ίδρυσις κ.λ.π. γίνονταν συμφώνως τη αδεία εγκαταστάσεως.

 

3. Οσάκις, υπό των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων προβλέπεται πρόσθετος ειδική άδεια εγκαταστάσεως ή λειτουργίας, εκδιδομένης παρ' ετέρας Δημοσίας Αρχής, αυτή του λοιπού ενσωματώνεται εις την εν παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, του Υπουργείου Βιομηχανίας απευθυνόμενου, επί τούτοις εγγράφως είτε κατά περίπτωσιν είτε γενικώς, εις τις αρμοδίας ως άνω Αρχάς, οι οποίες υποχρεούνται, εντός δεκαπενθημέρου από της λήψεως του εγγράφου τούτου, όπως γνωρίσουν εις το Υπουργείο Βιομηχανίας τους τυχόν κατά την αρμοδιότητά των όρους, οι οποίοι δέον όπως τεθούν εις την άδεια εγκαταστάσεως ή λειτουργίας που θα εκδοθεί.

 

4. Ομοίως και πάσα άλλη Δημοσία Αρχή, ης οι απόψεις ήθελε κριθή σκόπιμον όπως ζητηθούν, υποχρεούται όπως απαντήσει σχετικώς εντός δεκαπενθημέρου.

 

5. Εις αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις, μετά παρέλευσιν της δεκαπενθημέρου προθεσμίας, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων, η άδεια χορηγείται και άνευ της γνώμης των Αρχών οι οποίες ερωτήθηκαν.

 

6. Η μη χορήγηση των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αιτηθεισών αδειών εντός της εν αυτή τασσομένης μηνιαίας προθεσμίας, εφόσον συντρέχουν όλες οι κατά τον παρόντα νόμο προϋποθέσεις, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα δια τους υπαλλήλους οι οποίοι αμέλησαν, κρινόμενο κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, επιφυλασσομένων και των επί παράβαση καθήκοντος ή άλλων σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

 

7. Με την άπρακτη πάροδο της ως άνω τασσομένης προθεσμίας, δια την χορήγηση της αιτουμένης αδείας λειτουργίας, ο αιτών δύναται να προβεί εις έναρξη της λειτουργίας της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, δι' ην υφίσταται ή χορηγήθηκε η άδεια εγκαταστάσεως, αφού προηγουμένως ανακοινώσει τούτο εγγράφως εις το Υπουργείο Βιομηχανίας.

 

Η τοιαύτη ανακοίνωσις δέον απαραιτήτως να συνοδεύεται δι' υπευθύνου δηλώσεως του κατά τις κείμενες περί ασκήσεως του επαγγέλματος Μηχανικού κ.λ.π. διατάξεις αρμοδίου Μηχανικού, που εκπόνησε την μελέτη της εγκαταστάσεως, ότι αυτή εκτελέσθηκε συμφώνως προς την άδεια εγκαταστάσεως που χορηγήθηκε, τις κείμενες διατάξεις, περί λειτουργίας βιομηχανιών και τους κανόνας της Τεχνικής και της Επιστήμης, και ότι αυτή θα λειτουργεί υπ' ευθύνη του ιδίου.

 

8. Εις τους κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος νόμου προβαίνοντας εις εγκατάσταση, επέκτασιν ή διαρρύθμιση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, αποθήκης, ή εν γένει πάσης φύσεως μηχανολογικής εγκαταστάσεως ως και εις την έναρξη λειτουργίας αυτών, επιβάλλεται δι' αποφάσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, αναλόγως της σοβαρότητος της παραβάσεως, πρόστιμον μέχρι 200.000 δραχμών ή η εν όλω ή εν μέρει προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, εντός μηνός από της κοινοποιήσεώς της εις τον ενδιαφερόμενον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.