Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τρόπος κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφ' όσον αυτή επιτρέπεται υπό του νόμου δια δημόσια ωφέλεια, κηρύσσεται δια κοινής αποφάσεως του αρμοδίου ως εκ του σκοπού της τοιαύτης απαλλοτριώσεως, Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών. Εις εξαιρετικές περιπτώσεις, απαλλοτριώσεων μείζονος σημασίας κατά την κρίσιν του αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, η αναγκαστική απαλλοτρίωσις δύναται να κηρύσσεται δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ή επιτροπής εξ Υπουργών, οριζόμενης υπό τούτου. Η απόφασις περί κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, είναι δυνατός ο καθορισμός τρόπου μείζονος δημοσιότητος των περί κηρύξεως των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων αποφάσεων, προς μεγαλύτερη διασφάλιση των συναλλαγών, ως και των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

 

2. Οι προς εφαρμογήν σχεδίων πόλεων αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ως και οι υπέρ δήμων και κοινοτήτων τοιαύτες, κηρύσσονται κατά τις ειδικές περί τούτων διατάξεις.

 

3. Οι υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή κοινωφελών ιδρυμάτων αναγκαστικές απαλλοτριώσεις αγροτικών ακινήτων κηρύσσονται δι' αποφάσεως του νομάρχου. Ο νομάρχης, αντί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, δύναται να προβαίνει, δια λογαριασμό του Δημοσίου, εις απ' ευθείας εξαγοράν τοιούτων ακινήτων, με τίμημα που καθορίζεται δι' εκθέσεως των αρμοδίων οικονομικού εφόρου και διευθυντού γεωργίας, εκπροσωπών το Δημόσιον κατά την σύναψη της σχετικής συμβάσεως. Τα αυτά ισχύουν και επί απαλλοτριώσεων αστικών ακινήτων, κειμένων εντός των, κατά τις κείμενες διατάξεις, άνευ εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως διαμορφωθέντων οικισμών, εις την περίπτωσιν δε ταύτη, η κατά το προηγούμενον εδάφιον έκθεσις συντάσσεται υπό των αρμοδίων οικονομικού εφόρου και του διευθυντού τεχνικών υπηρεσιών. Δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών, δύναται να τίθενται ανώτερα όρια εκτάσεων, εφ' ων εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος και να ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων ταύτης. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται επί ακινήτων, κειμένων εντός των, κατά το άρθρο 14 του νομοθετικού διατάγματος από 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, ζωνών πέριξ των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

 

4. Αρμόδιος νομάρχης προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, είναι ο της περιφέρειας, εν η κείται το απαλλοτριούμενο ακίνητο ή το μείζον μέρος αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.