Προεδρικό διάταγμα 31/90 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή μηχανήματος με θερμική μηχανή, πέρα των ειδικών για κάθε κατηγορία απαιτουμένων προσόντων, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει πραγματοποιήσει την ακόλουθη προϋπηρεσία:

 

1. Για τους χειριστές πείρας απαιτείται:

 

α). Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή δ' Τάξεως ορισμένης ομάδας προϋπηρεσία 600 πλήρη ημερομίσθια βοηθός - χειριστής σε μηχανήματα της ομάδας αυτής.

 

β). Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Γ' Τάξεως, η στην παράγραφο (α) συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 150 ημερομίσθια.

 

γ). Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Β' Τάξεως, η στην παράγραφο (α) συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 300 ημερομίσθια.

 

δ). Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Α' Τάξεως, η στην παράγραφο (α) συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 400 ημερομίσθια.

 

2. Για τους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου και ισοτίμου ή αδειούχων πρακτικών μηχανικών και κινητηρίων μηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας και τάξεως, η απαιτουμένη στις παραγράφους α, β, γ, και δ προϋπηρεσία μειώνεται στο ήμισυ (1/2).

 

3. Για τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελματικών λυκείων του νόμου [Ν] 1566/1985 του τομέα μηχανολογικού και τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελματικών σχολών του νόμου [Ν] 1566/1985 ειδικότητας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ισοτίμων, καθώς και τους πτυχιούχους των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων και σχολών του νόμου [Ν] 1566/1985 τομέα ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού και ειδικότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα, η συνολική απαιτούμενη προϋπηρεσία των παραγράφων α, β, γ και δ μειώνεται στο ένα τρίτο (1/3).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991).

 

4. Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων των δυο ομάδων ΙΑ' και ΙΒ', για τα λειτουργούντα με θερμική μηχανή μηχανήματα και της ομάδας Ε' των ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων η κατά περίπτωση απαιτούμενη προϋπηρεσία μειώνεται στα δύο τρίτα (2/3).

 

5. Κάτοχος αδείας συγκεκριμένης ομάδος μηχανημάτων με θερμική μηχανή, από τις ομάδες του άρθρου 2, παράγραφος 1 οποιασδήποτε τάξεως, μπορεί ν' αποκτήσει άδεια άλλης ομάδας, της ίδιας ή ανωτέρας τάξεως, εφόσον έχει πραγματοποιήσει προϋπηρεσία, ως βοηθός - χειριστής στη συγκεκριμένη ομάδα, ίση με το 1/2 της συνολικής προϋπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια, ύστερα από επιτυχή πρακτική εξέταση επί μηχανήματος της ομάδας αυτής.

 

6. Κάτοχος αδείας συγκεκριμένης ομάδας μηχανημάτων με θερμική μηχανή, από τις ομάδες του άρθρου 2, παράγραφος 1, οποιασδήποτε τάξεως, μπορεί ν' αποκτήσει άδεια συγκεκριμένης ομάδας ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων από τις ομάδες του άρθρου 2, παράγραφος 2, εφόσον έχει πραγματοποιήσει προϋπηρεσία, ως βοηθός - χειριστής σε ηλεκτροκίνητα μηχανήματα ίση με τα 2/3 της συνολικής προϋπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια, ύστερα από επιτυχή εξέταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 9 του παρόντος.

 

7. Η παραπάνω προϋπηρεσία σε μηχάνημα με θερμική μηχανή, για την απόκτηση αδείας μιας εκ των 12 ομάδων από Α' έως ΙΒ', μπορεί ν' αντικατασταθεί και μέχρι το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση οριζόμενης προϋπηρεσίας σε συνεργείο επισκευής μηχανημάτων εκτελέσεων τεχνικών έργων.

 

8. Προϋπηρεσία σε συνεργείο μηχανημάτων εκτελέσεων τεχνικών έργων διανυθείσα σε ηλικία μέχρι του 16ου έτους συμπληρωμένου ή επί μηχανήματος μέχρι και του 17ου έτους συμπληρωμένου, δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Β. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, για κάθε κατηγορία απαιτουμένων προσόντων, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει πραγματοποιήσει την ακόλουθη προϋπηρεσία:

 

1. Για τους χειριστές πείρας:

 

α) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Δ' Τάξεως ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων προϋπηρεσία 600 πλήρη ημερομίσθια ως βοηθός - χειριστής σε ηλεκτροκίνητα μηχανήματα της ομάδας αυτής.

 

β) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Γ' Τάξεως ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, η στην παράγραφο (α) συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 150 ημερομίσθια.

 

γ) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Β' Τάξεως ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, η στην παράγραφο (α) συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 300 ημερομίσθια.

 

δ) Για την απόκτηση αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Α' Τάξεως ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, η στην παράγραφο (α) συνολική προϋπηρεσία αυξάνεται κατά 400 ημερομίσθια.

 

2. α) Για τους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητας ηλεκτρολόγου και ισότιμων ως και τους κατόχους αδείας ηλεκτροτεχνίτη οποιασδήποτε ειδικότητας, ή στις παραγράφους α, β, γ και δ συνολική απαιτούμενη προϋπηρεσία μειώνεται στο ήμισυ (1/2).

 

β) Για τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελματικών λυκείων του νόμου [Ν] 1566/1985 ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού τομέα και τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελματικών σχολών του νόμου [Ν] 1566/1985 ειδικότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και τους πτυχιούχους των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων και σχολών του νόμου [Ν] 1566/1985 τομέα μηχανολογικού και ειδικότητας μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα και ισοτίμων, η στις παραγράφους α, β, γ και δ συνολική απαιτούμενη προϋπηρεσία μειώνεται στο ένα τρίτο (1/3).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991).

 

3. α) Κάτοχος αδείας μηχανοδηγού - χειριστή μιας ομάδας ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων του άρθρου 2, παράγραφος 2 οποιασδήποτε Τάξεως, μπορεί να αποκτήσει άδεια άλλης ομάδας της ιδίας ή ανωτέρας τάξης, εφόσον έχει πραγματοποιήσει προϋπηρεσία, ως βοηθός - χειριστής σε μηχανήματα της ομάδας αυτής, ίση με το ήμισυ (1/2) της συνολικής προϋπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια.

 

β) Κάτοχος αδείας μηχανοδηγού - χειριστή, από τις ομάδες του άρθρου 2, παράγραφος 2, οποιαδήποτε τάξεως, μπορεί να αποκτήσει άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων με θερμική μηχανή εκ των ομάδων του άρθρου 2, παράγραφος 1, εφόσον έχει πραγματοποιήσει προϋπηρεσία ως βοηθός - χειριστής σε μηχανήματα της αιτούμενης ομάδας ίση με τα δύο τρίτα (2/3) της συνολικής προϋπηρεσίας, ύστερα από επιτυχή εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

 

4. Προϋπηρεσία ως βοηθού χειριστή επί ηλεκτροκινήτου μηχανήματος διανυθείσα μέχρι του 17ου έτους της ηλικίας συμπληρωμένου δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.