Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες ιδρύσεως ή μεταρρυθμίσεως κοινών αρτοποιείων παραγωγής άρτου δια των χειρών και κλιβάνων εν γένει ψησίματος άρτου, κουλουριών κ.λ.π. εντός χωρίων ή συνοικισμών εφ' ων δεν έχει επεκταθεί η ισχύς των αρτοποιητικών νόμων και ων ο αριθμός των κατοίκων δεν υπερβαίνει τους χίλιους (1000), εκδίδονται συν τη αδεία οικοδομής υπό της χορηγούσης την άδεια ταύτης Αρχής, εις ην ανατίθεται η τήρησις των διατάξεων που διέπουν την ίδρυση ή διαρρύθμιση των εν προκειμένω αρτοποιείων ή κλιβάνων των διαλαμβανομένων εις τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του παρόντος.

 

2. Η λειτουργία των μετά την ισχύ του παρόντος ιδρυομένων ή αρτοποιείων που μεταρρυθμίζονται ή κλιβάνων, περί ων η ως άνω παράγραφος 1 πραγματεύεται, επιτρέπεται κατόπιν εφοδιασμού τούτων δι' αδείας λειτουργίας εκδιδομένης υπό της αυτής ως άνω Αρχής, μετά την υπ' αυτής διαπίστωσιν της τηρήσεως των εν τη αδεία ιδρύσεως ή μεταρρυθμίσεως τεθειμένων όρων αφ' ενός και των σχετικών διατάξεων του ως άνω διατάγματος αφ' ετέρου.

 

3. Επί τη βάσει της εκάστοτε τελευταίας απογραφής θα συντάσσεται υπό της αρμοδίας Μηχανολογικής υπηρεσίας, πίνακας που διαλαμβάνει τις Πόλεις ή χωρία εφ' ων οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων 1 και 2 θα έχουν εφαρμογήν. Ο πίνακας ούτος εγκρινόμενος υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας θα δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από της δημοσιεύσεως δε μόνον ταύτης θα τίθεται εν εφαρμογή το εν προκειμένω άρθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.