Βασιλικό διάταγμα 19/6/53

ΒΔ 19-06-1953: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 18 του από 25-08-1934 προεδρικού διατάγματος περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν γένει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 19-06-1953: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 18 του από 25-08-1934 προεδρικού διατάγματος περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν γένει, (ΦΕΚ 176/Α/1953), 10-07-1953.

 

Παύλος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει το νόμο 4016/2012 περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανικών εργοστασίων, του από 25-08-1934 προεδρικού διατάγματος περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν γένει ως και την υπ' αριθμόν 244/1953 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του ημετέρου επί της Βιομηχανίας Υπουργού, αποφασίζουμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου 18 του από 25-08-1934 προεδρικού διατάγματος περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν γένει προτίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{2. Προκειμένου περί μηχανικών Αρτοποιείων δι' α έχει χορηγηθεί η κατά νόμο Μηχανολογική άδεια ιδρύσεως ή διαρρυθμίσεως και βελτιώσεως τούτων ή και λειτουργίας δια θέρμανση των κλιβάνων των δι' ακαθάρτου πετρελαίου και εφ' όσον επιβάλλεται μεταγενεστέρως υποχρεωτική χρησιμοποίηση στερεών καυσίμων, εγχωρίου προελεύσεως δια την θέρμανση των κλιβάνων αυτών, αντί του ακαθάρτου πετρελαίου επιτρέπεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμοδίας Μηχανολογικής Επιτροπής η χορήγηση της αδείας λειτουργίας τούτων άνευ της τηρήσεως των στην παράγραφο 1 εδάφιο β' του παρόντος άρθρου προβλεπομένων περιορισμών δια τον χώρο τροφοδοτήσεως καυσίμου και τις διαστάσεις αυτού, εις ην περίπτωσιν λόγω της εγκριθείσης και κατασκευασθείσας διατάξεως των διαμερισμάτων του αρτοποιείου καθίσταται τεχνικώς ανέφικτη η τήρησις αυτή.}

 

Στον Ημέτερο επί της Βιομηχανίας Υπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-06-1953

 

Παύλος Β.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.