Προεδρικό διάταγμα 22/6/00 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός των παραπάνω ζωνών του Εθνικού Πάρκου ισχύουν επιπλέον τα εξής:

 

1. Επιτρέπονται τα απαραίτητα έργα για την προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση των οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και στο Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Για την κατασκευή των έργων αυτών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

 

2. Επιτρέπονται τα απολύτως απαραίτητα δίκτυα υποδομής, μόνο υπόγεια, ήτοι έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και ύδρευσης, αποχέτευσης και κυκλοφορίας πεζών. Για την κατασκευή ή επέκταση των παραπάνω δικτύων απαιτείται προηγούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Δεν επιτρέπεται η βόσκηση, το κυνήγι και η κοπή δένδρων σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

4. Δεν επιτρέπεται η αμμοληψία, η εκσκαφή, η επιχωμάτωση και γενικά η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου. Επιτρέπονται μόνο οι εκσκαφές και οι επιχώσεις οι απολύτως απαραίτητες για την κατασκευή των έργων και εγκαταστάσεων που επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Για κάθε απαιτούμενη αλλαγή του φυσικού ανάγλυφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 1337/1983.

 

5. α. Σε όλες τις περιοχές που ρυθμίζονται με το παρόν δεν επιτρέπεται ο αεροψεκασμός.

 

β. Σε όλες τις περιοχές πλην της ζώνης Γ, δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών για την καταπολέμηση εντόμων και ζιζανίων.

 

6. Των παραπάνω απαγορεύσεων εξαιρούνται επεμβάσεις που επιβάλλονται από λόγους ανωτέρας ανάγκης και εκτάκτων περιστατικών για την αποφυγή προβλεπόμενων κινδύνων.

 

7. Δεν επιτρέπονται οι γεωτρήσεις και η απόληψη νερού, πλην των περιπτώσεων εκείνων που κρίνονται αναγκαίες για την πυροπροστασία ή την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

 

8. Δεν επιτρέπεται η κατασκήνωση.

 

9. Εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς.

 

10. Οι υφιστάμενες προ του έτους 1955 ταβέρνες διατηρούνται μέχρι να εγκριθεί η μετεγκατάστασή τους στη Ζώνη Β2, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη σύνταξη της έκθεσης - μελέτης για τη ζώνη Β2, που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β' παράγραφος IV.11Α της υπ' αριθμόν 32473/7718/2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα (νομού Αττικής) και Σχέδιο Διαχείρισης αυτού (ΦΕΚ 1830/Β/2001) και σε κάθε περίπτωση για ένα χρόνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.