Προεδρικό διάταγμα 22/6/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ειδικότερα μέτρα προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου κατά ζώνες είναι:

 

Ι. Ζώνη Α1

 

Είναι υγροτοπική περιοχή που χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα και ειδικότερα:

 

1. Επιτρέπεται η επίσκεψη της περιοχής σε καθορισμένα σημεία και διαδρομές για την επιστημονική έρευνα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών αυτών, επιτρέπεται η οριοθέτηση διαδρομών, η κατασκευή υπαίθριων και ημιυπαίθριων θέσεων παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, καθώς και η κατασκευή των αναγκαίων φυλακίων για τον έλεγχο του χώρου. Τα αναγκαία για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λειτουργιών έργα και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις κατασκευής τους, καθώς και οι αρμόδιοι για την εκτέλεση ή και χρηματοδότησή τους φορείς εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και στο Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου που καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 5 του νόμου 1650/1986, όπως ήδη ισχύει, και του άρθρου 6 του παρόντος.

 

2. Επιτρέπονται τα απαραίτητα δημόσια έργα για τη διατήρηση και αναβάθμιση των οικολογικών χαρακτηριστικών (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα) της περιοχής αφού τηρηθεί η προβλεπόμενη από την 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

3. Επιβάλλεται η απομάκρυνση των υφιστάμενων στρατιωτικών εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων εντός 3 ετών από της ισχύος του παρόντος.

 

4. Δεν επιτρέπεται η αποστράγγιση εδαφών.

 

5. Επιτρέπονται τα αναγκαία έργα παροχέτευσης νερού της Μακαρίας Πηγής, είτε απευθείας από αυτήν είτε μέσω των υδάτινων επιφανειών των στίβων του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό στη ζώνη Β1, προς την υγροτοπική περιοχή (ζώνη Α1) με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ελεύθερη διάχυση των υδάτων εντός αυτής.

 

ΙΙ. Ζώνη Α2

 

Είναι λοφώδης περιοχή στη Χερσόνησο Κυνοσούρας - Λόφο Δρακονέρας με φρύγανα και μεσογειακές διαπλάσεις μακκίας βλάστησης που χαρακτηρίζεται περιοχή προστασίας της φύσης.

 

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα και απαγορεύεται η κατασκευή οποιωνδήποτε έργων και παρεμβάσεων με εξαίρεση τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, τα οποία εξειδικεύονται και προσδιορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

ΙΙΙ. Ζώνη Α3

 

Είναι περιοχή δάσους χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς που χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνα και ειδικότερα:

 

1. Επιτρέπεται η διαμόρφωση του αναγκαίου ελάχιστου αριθμού εισόδων από την παραλιακή οδό βόρεια του δάσους. Η πρόσβαση προς την παραλία του Σχινιά επιτρέπεται μόνο από τις εισόδους αυτές μέσω των υφιστάμενων μονοπατιών διέλευσης πεζών. Για τη διαμόρφωσή τους απαγορεύεται η κοπή δένδρων ή θάμνων και η με οποιοδήποτε τρόπο αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του δάσους. Ο τρόπος, τα υλικά διαμόρφωσης των μονοπατιών, ο αρμόδιος για την κατασκευή τους φορέας και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

2. Απαγορεύεται η διανυκτέρευση και η κατασκήνωση εντός του δάσους, το άναμμα φωτιάς και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και οργάνων που προκαλούν θόρυβο. Ο ακριβής αριθμός των ημερήσιων εισόδων, η οριοθέτηση των μονοπατιών διέλευσης πεζών, το καθεστώς εισόδου στο δάσος, η φύλαξη των εισόδων και οι περιοχές στάσης επισκεπτών καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

3. Επιβάλλεται η αντιπυρική οργάνωση του χώρου μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης και έγκρισής της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Επιβάλλεται η περιφερειακή περίφραξη του δάσους στα όρια της ζώνης με τρόπο που να επιτρέπει τη διέλευση ειδών πανίδας. Ο τρόπος, τα υλικά περίφραξης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

5. Επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος (π.χ. φυτοκομικές εργασίες, αναδασώσεις κ.λ.π.) όπως εξειδικεύονται και προσδιορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

6. Απαγορεύεται η διέλευση και στάθμευση μηχανοκίνητων τροχοφόρων εκτός αυτών που εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες ή ανάγκες για τα έργα προστασίας, διαχείρισης, αναβάθμισης και καθαρισμού του περιβάλλοντος καθώς και ελαφρών οχημάτων μεταφοράς επισκεπτών από τους χώρους στάθμευσης στην ακτή σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας ύστερα από ειδική συγκοινωνιακή μελέτη που εκπονείται για το σκοπό αυτό.

 

7. Απαγορεύεται το κυνήγι και η βόσκηση.

 

8. Όλα τα έργα και παρεμβάσεις εντός της ζώνης Α3 εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

IV. Ζώνη Α4

 

Είναι η περιοχή της Μακαριάς πηγής που χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται:

 

1. Η επίσκεψη στην περιοχή για επιστημονική έρευνα των οικολογικών χαρακτηριστικών της (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα).

 

2. Η κατασκευή των αναγκαίων έργων για την παροχέτευση του νερού της Μακαριάς πηγής προς τις ζώνες Α1 και Β1 με την ταυτόχρονη διασφάλιση της διατήρησης της αναγκαίας στάθμης νερού στην περιοχή της πηγής. Όλα τα απαιτούμενα έργα στην περιοχή της Μακαριάς Πηγής εκτελούνται μετά από προηγούμενη έγκριση και υπό επίβλεψη της αρμόδιας Β Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

V. Ζώνη Α5

 

Είναι η θαλάσσια περιοχή του όρμου Μαραθώνα που χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η θαλάσσια αναψυχή και η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα.

 

Ειδικότερα:

 

1. Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα και περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και δραστηριότητες θαλάσσιας αναψυχής. Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου καθορίζει τους όρους και περιορισμούς εισόδου των πλωτών μέσων στη ζώνη αυτή.

 

2. Απαγορεύεται η επαγγελματική ή ερασιτεχνική αλιεία με δίχτυα.

 

VI. Ζώνη Β1

 

Περιοχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έρευνας και αθλητισμού στην οποία επιτρέπεται η δημιουργία Περιβαλλοντικού Κέντρου και Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό - Καγιάκ. Ειδικότερα επιτρέπονται:

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και έρευνα, ήτοι: αίθουσας εκδηλώσεων, περιπτέρου ενημέρωσης κοινού, κτιρίου φιλοξενίας επιστημονικού προσωπικού, κτιρίου διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και των απαραίτητων εγκαταστάσεων υγιεινής και φύλαξης.

 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μείζονος σημασίας αθλητικού κέντρου κωπηλασίας, κανό, καγιάκ ολυμπιακών προδιαγραφών, Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας και Κανό, Καγιάκ. Τμήμα των εγκαταστάσεων αυτών μπορεί να χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της προηγούμενης περίπτωσης.

 

3. Η κατασκευή και λειτουργία του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό, Καγιάκ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

4. Επιβάλλεται η απομάκρυνση του υφισταμένου αεροδρομίου το αργότερο εντός 1 έτους από της ισχύος του παρόντος ή και νωρίτερα, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αθλητικού κέντρου κωπηλασίας, κανό - καγιάκ.

 

5. Επίσης επιτρέπονται:

 

(α) τα αναγκαία έργα παροχέτευσης νερού της Μακαριάς Πηγής προς την υγροτοπική περιοχή (ζώνη Α1) και τους στίβους του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό - Καγιάκ κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Β' Εφορίας Αρχαιοτήτων,

 

(β) τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό - Καγιάκ καθώς και η παροχέτευση των απορροών στην υγροτοπική περιοχή (ζώνη Α1),

 

(γ) οι εγκαταστάσεις για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του νερού τόσο στην προσαγωγό διώρυγα όσο και στα κανάλια. Επιβάλλεται δε ο τακτικός έλεγχος των ποσοτήτων του νερού και της λειτουργίας των παραπάνω εγκαταστάσεων.

 

6. Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων επιτρέπεται η χρήση των υδατίνων επιφανειών του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό - Καγιάκ για προπονήσεις στα αθλήματα αυτά καθώς και η διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων εθνικού ή διεθνούς επιπέδου σε αυτά.

 

7. Επιτρέπεται η ελεγχόμενη πρόσβαση του κοινού στις υδάτινες επιφάνειες του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό, Καγιάκ από ορισμένα σημεία, για ορισμένο αριθμό επισκεπτών και για ορισμένο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύονται οι ρίψεις αντικειμένων, οι θόρυβοι και οποιαδήποτε άλλη όχληση της πανίδας. Την εποχή του φωλιάσματος και της αναπαραγωγής των πουλιών καθορίζονται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου. Με τον Κανονισμό καθορίζονται επίσης οι ειδικότεροι όροι πρόσβασης του κοινού καθώς και οι λοιπές αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

VΙΙ. Ζώνη Β2

 

Περιοχή αναψυχής, αθλητισμού και κατοικίας. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ταβερνών, υπαίθριων εγκαταστάσεων αθλητισμού και κατοικιών. Για τη χορήγηση νέας ή την ανανέωση άδειας λειτουργίας υφιστάμενων επιτρεπομένων δραστηριοτήτων απαιτείται προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

VΙΙΙ. Ζώνη Β3

 

Είναι η περιοχή της παραλίας του όρμου Μαραθώνα στην οποία επιτρέπονται δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά θέματα. Ειδικότερα στη ζώνη αυτή:

 

1. Απαγορεύεται η κατασκήνωση, η κυκλοφορία τροχοφόρων, η αμμοληψία ή η με οποιοδήποτε τρόπο αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου.

 

2. Επιβάλλεται η διατήρηση και προστασία των αμμοθινών ως φυσικών σχηματισμών και των ειδών χλωρίδας που συνδέονται με αυτές. Η οριοθέτηση καθώς και οι ειδικότεροι όροι προστασίας των αμμοθινών καθορίζονται με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων υγιεινής, χώρων εξυπηρέτησης λουομένων, υπαίθριων καθιστικών, περιπτέρων ενημέρωσης και αναψυκτηρίων στις εξόδους των διαδρόμων - μονοπατιών της ζώνης Α3 με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται ύστερα από ειδική μελέτη με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

ΙΧ. Ζώνη Γ

 

Περιοχή ελεγχόμενης γεωργικής χρήσης. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η εγκατάσταση γεωργικών αποθηκών, θερμοκηπίων και ανοιχτών υδατοδεξαμενών επί του εδάφους μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες εφαρμογής του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση και τον τρόπο εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, με στόχο τη σταδιακή υιοθέτηση βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας, διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 5 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.