Προεδρικό διάταγμα 22/6/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων των περιοχών που ρυθμίζονται με το παρόν, καθορίζονται ως εξής:

 

1. α. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων 20.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση για την ανέγερση κτιρίων αναψυχής και κατοικίας στη ζώνη Β2, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά τη δημοσίευση του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 207/Δ/1979) έχουν εμβαδόν 4.000 m2.

 

β. Για τα γήπεδα που παραχωρήθηκαν με την 29724/1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και κατατμήθηκαν από τη διάνοιξη της επαρχιακής οδού Κ. Σουλίου - Παραλία Σχινιά Μαραθώνα, έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

2. Μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίων:

 

Περιπτέρων αναψυχής και ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης 30 m2 και όχι μεγαλύτερη των 120 m2 στο σύνολο κάθε ιδιοκτησίας
Φυλακίων: 20 m2.
Παρατηρητηρίων πτηνοπανίδας: 20 m2.
Βοηθητικών χώρων (χώρων υγιεινής, αποθήκευσης): 50 m2.
Αναψυκτηρίων: 60 m2 και όχι μεγαλύτερη των 120 m2 στο σύνολο κάθε ιδιοκτησίας.
Εστιατορίων, ταβερνών: 120 m2.
Κατοικιών: 120 m2.
Αίθουσας εκδηλώσεων: 120 m2.
Γραφείων Περιβαλλοντικού Κέντρου: 120 m2.
Χώρων φιλοξενίας ερευνητών: 150 m2.
Γεωργικών αποθηκών: 30 m2.
Καντίνες: 20 m2.

 

3. Σε κάθε άρτιο γήπεδο επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων διαφορετικής χρήσης με συνολική επιφάνεια ορόφων μέχρι 160 m2.

 

4. α. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος:

 

Βοηθητικών χώρων, γεωργικών αποθηκών, καντινών: 3 m.
Αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ταβερνών, καφενείων, εγκαταστάσεων πολιτιστικής χρήσης: 4 m.
Κατοικιών, περιπτέρων περιβαλλοντικής και ιστορικής ενημέρωσης, ξενώνων: 3,5 m.

 

β. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 2 m.

 

5. Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό, Καγιάκ ορίζεται:

 

Συντελεστής δόμησης 0,01 επί του συνόλου της ζώνης Β1. Κατά τη διάρκεια των μείζονος σημασίας αθλητικών αγώνων επιτρέπεται η δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων επί μονίμων βάσεων, μέγιστης επιφάνειας 13.000 m2, οι οποίες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και οι οποίες απομακρύνονται εντός 20 ημερών από το πέρας των αγωνιστικών συναντήσεων.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης για τις μόνιμες κατασκευές: 0,005
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων (μετρούμενο από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος): 9,5 m περιλαμβανόμενης και της στέγης. Ειδικά για το κτίριο πύργου ελέγχου τερματισμού και για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θεατών το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος καθορίζεται: 14 m.

 

6. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

7. α. Για όλες τις επιτρεπόμενες κατασκευές επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται υλικά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον.

 

β. Η αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση των κτιρίων μέσα στο γήπεδο και τις αρχιτεκτονικές μελέτες.

 

8. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίας παραμένουν και δεν απομακρύνονται. Στα κτίρια αυτά και στις εγκαταστάσεις, επιτρέπονται οι απολύτως απαραίτητες εργασίες για την λειτουργία τους μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μίας ζώνες η αρτιότητα υπολογίζεται σε ολόκληρο το γήπεδο, το κτίριο όμως κατασκευάζεται στο τμήμα του εκείνο που επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους δόμησης της ζώνης που εμπίπτει αυτό.

 

10. Οικοδομικές άδειες που έχουν νομίμως εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.