Προεδρικό διάταγμα 15/6/98c

ΠΔ 15-06-1998: Τροποποίηση του από 18-06-1994 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων ((ΦΕΚ 632/Δ/1994), διόρθωση (ΦΕΚ 796/Δ/1994))


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-06-1998: Τροποποίηση του από 15-06-1994 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων ((ΦΕΚ 632/Δ/1994), διόρθωση (ΦΕΚ 796/Δ/1994)), (ΦΕΚ 499/Δ/1998), 16-07-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2), 11 και 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παράγραφοι α, β και γ), 3 (παράγραφος 1) (περιπτώσεις α, β), 3 (περιπτώσεις α και ζ) και 4 (παράγραφος 3) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985), όπως η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

3. Το διάγραμμα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Την 39962/1037/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

6. Την 24/15-10-1997 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού της Αθήνας.

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

8. Την 228/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-06-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.