Προεδρικό διάταγμα 151/04

ΠΔ 151/2004: Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 151/2004: Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 107/Α/2004), 03-06-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καταργήσεις, βλέπε άρθρο 107 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3013/2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)

 

4. Τα άρθρα 77, 79, 84 και 169 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 218.000 € κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 285.000 € περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ειδικός Φορέας 07/640 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ΚΑΕ ομάδων 0200 και 0800).

 

7. Την υπ' αριθμόν 487/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Α: Οργανωτική δομή

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή - Βασική διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

Άρθρο 1: Γενική Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

Κεφάλαιο Β: Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 3: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 4: Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 5: Γενική Διεύθυνση Συντονισμού - Αρμοδιότητες

Άρθρο 6: Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 7: Τμήμα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών

Άρθρο 8: Τμήμα Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης

Άρθρο 9: Τμήμα Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112

Άρθρο 10: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Άρθρο 11: Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Άρθρο 12: Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών και Λοιπών Καταστροφών

Άρθρο 13: Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού

Άρθρο 14: Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Σχεδίων

Άρθρο 15: Τμήμα Τεκμηρίωσης Ερευνών και Στατιστικής

Άρθρο 16: Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού Εκπαίδευσης και Εκδόσεων

Άρθρο 17: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 18: Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης

Άρθρο 19: Τμήμα Εκδόσεων

Άρθρο 20: Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 21: Τμήμα Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικών

Άρθρο 22: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 23: Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής

Άρθρο 24: Τμήμα Γραμματείας

Άρθρο 25: Λειτουργία Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

Μέρος Β: Στελέχωση

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 26: Διάρθρωση θέσεων

Άρθρο 27: Προσόντα Διορισμού Μόνιμου Προσωπικού

Άρθρο 28: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

 

Μέρος Γ

 

Κεφάλαιο Δ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 29: Κατάταξη Προσωπικού

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 30: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 31

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-03-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.