Προεδρικό διάταγμα 114/10

ΠΔ 114/2010: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (EEL 326/2005)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 114/2010: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (EEL 326/2005), (ΦΕΚ 195/Α/2010), 22-11-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984),

 

β) το άρθρο 3 του νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990),

 

γ) το άρθρο 4 του νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000), 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και 91 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 1 και 25 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1975/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991), όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 1 και 2 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 περίπτωση στ' του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1590/1986 (ΦΕΚ 49/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παράγραφος 4 και 28 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α/2000).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 184/2009 Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 213/Α/2009).

 

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 2672/2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα συνδεόμενα κυρίως με την εφαρμογή των άρθρων 6 παράγραφος 2 περίπτωση β', 10 παράγραφος 9 περίπτωση α', 11 παράγραφος 2, 12 παράγραφος 4, 13 παράγραφος 6 περίπτωση δ' (αριθμός και διάρκεια σεμιναρίων, αριθμός επιμορφούμενων υπαλλήλων, παροχή νομικής συνδρομής, πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων και παροχή ιατρικής φροντίδας). Η δαπάνη αυτή όσον αφορά το 2010 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ε.Φ. 43-110, ΚΑΕ 0515), ενώ οι δαπάνες του έτους 2011 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.

 

9. Την υπ' αριθμόν 227/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Βασικές αρχές και εγγυήσεις

 

Άρθρο 4: Πρόσβαση στη διαδικασία

Άρθρο 5: Δικαίωμα παραμονής αιτούντων - Εξαιρέσεις

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης

Άρθρο 7: Αιτιολόγηση και επίδοση αποφάσεων

Άρθρο 8: Εγγυήσεις για τους αιτούντες

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις των αιτούντων

Άρθρο 10: Προσωπική συνέντευξη

Άρθρο 11: Εκπροσώπηση και συνδρομή

Άρθρο 12: Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων

Άρθρο 13: Κράτηση των αιτούντων

Άρθρο 14: Παραίτηση από την αίτηση - ανάκληση

Άρθρο 15: Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Άρθρο 16: Τήρηση εμπιστευτικότητας

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασίες σε πρώτο βαθμό

 

Άρθρο 17: Διαδικασία εξέτασης

Άρθρο 18: Απαράδεκτες αιτήσεις

Άρθρο 19: Πρώτη χώρα ασύλου

Άρθρο 20: Ασφαλείς τρίτες χώρες

Άρθρο 21: Ασφαλείς χώρες καταγωγής

Άρθρο 22: Αβάσιμες αιτήσεις

Άρθρο 23: Μεταγενέστερες αιτήσεις

Άρθρο 24: Διαδικασίες στα σύνορα

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασίες σε δεύτερο βαθμό

 

Άρθρο 25: Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Άρθρο 26: Επιτροπή Προσφυγών

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 27: Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Άρθρο 28: Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους.

Άρθρο 29: Ένδικα μέσα

Άρθρο 30: Υποχρέωση εχεμύθειας

Άρθρο 31: Υποβολή Εκθέσεων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 33: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 34: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-11-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.