Προεδρικό διάταγμα 114/10 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντα, του οποίου η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας, υποβληθείσα πριν από την 07-06-2013, έχει απορριφθεί σε α' βαθμό κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος 113/2013.

 

β. Οι Επιτροπές Προσφυγών, εφόσον απορρίπτουν την προσφυγή και κρίνουν ότι συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την περίπτωση στ' του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 30651/2014/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1453/Β/2014), παραπέμπουν την υπόθεση στην προβλεπόμενη από την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση αυτή οι Επιτροπές Προσφυγών χορηγούν σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 167/2014 (ΦΕΚ 252/Α/2014).

 

2. Για την έγκριση παραμονής ενός αιτούντα για ανθρωπιστικούς λόγους, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, εμφύλιες συρράξεις συνοδευόμενες από μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή η συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 53/1974 (ΦΕΚ 256/Α/1974) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 10-12-1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυρώθηκε με το νόμου [Ν] 1782/1988 (ΦΕΚ 116/Α/1988).

 

3. Για τις διαδικασίες ανάκλησης του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 27.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 167/2014 (ΦΕΚ 252/Α/2014).

 

4. Ο αιτών στον οποίο χορηγείται καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφοδιάζεται από την κατά τόπο αρμόδια αρχή εξέτασης, ατελώς, με ειδική άδεια διαμονής διάρκειας έως 2 ετών. Παρόμοια άδεια χορηγείται και στα μέλη της οικογενείας του.

 

5. Ο κάτοχος άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, του οποίου η αίτηση για διεθνή προστασία είχε απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές του παρόντος, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος της, εκτός και αν 30 τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας αυτής υποβάλει στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης αίτηση για παράταση της ισχύος της.

 

Ο τελευταίος αποφαίνεται οριστικώς περί της ανανέωσης ή μη της εν λόγω άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 167/2014 (ΦΕΚ 252/Α/2014).

 

6. Τα δικαιώματα των αιτούντων, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εξομοιώνονται με αυτά των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Τα δικαιώματα αυτά διατηρούνται και μετά τη λήξη ισχύος της σχετικής άδειας διαμονής εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση παράτασης μέχρι την λήψη απόφασης επ' αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.