Νόμος 726/77 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κουλουροποιεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η ίδρυσις κουλουροποιείων ως και αμιγών κλιβάνων ψησίματος επ' αμοιβή προσκομιζομένων προς τούτο φαγητών και γλυκισμάτων (κλιβάνου ψησίματος και κουλουροποιίας).

 

2. Τα υφιστάμενα κατά την δημοσίευση του παρόντος κουλουροποιεία, εφ' όσον διαθέτουν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις τις προβλεπόμενες υπό του προεδρικού διατάγματος της 25-08-1934 δια τα κοινά αρτοποιεία, δύνανται να εξακολουθήσουν την λειτουργία των, επιτρεπομένης εις αυτά της ασκήσεως πασών των λοιπών δραστηριοτήτων των αρτοποιείων, πλην της παραγωγής άρτου παντός τύπου και κατηγορίας.

 

Η διάθεσις άρτου εν αυτούς επιτρέπεται εφ' όσον κέκτηνται άδεια πρατηρίων άρτου.

 

3. Η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ισχύει και δια τα άνω κουλουροποιεία.

 

4. Εις τους εκμεταλλευόμενους τα ως άνω κουλουροποιεία χορηγείται υπό του οικείου Νομάρχου άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του κουλουροποιείου επί τη υποβολή υπό του ενδιαφερόμενου εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από της ισχύος του παρόντος σχετικής αιτήσεως μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

 

5. Η διάταξις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 ισχύουν και δια τα άνω κουλουροποιεία.

 

6. Εντός προθεσμίας ενός έτους από της ισχύος του παρόντος, τα περί ων ανωτέρω κουλουροποιεία δύνανται να μετατραπούν εις αρτοποιεία, εφ' όσον ήθελον συμμορφωθεί προς τις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένων αυτών που προβλέπουν απαραιτήτους χώρους τούτων περιοριζόμενων δια τις περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου εις τα 3/4 των προβλεπομένων γενικώς δια τα αρτοποιεία.

 

Εις τους εκμεταλλευόμενους τα εν λόγω εκ μετατροπής αρτοποιεία χορηγείται άδεια λειτουργίας αρτοποιείου υπό του οικείου Νομάρχου επί τη υποβολή εντός της ως άνω προθεσμίας υπό των ενδιαφερομένων σχετικής αιτήσεως μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.