Νόμος 720/77 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος έχουν εφαρμογήν και επί των περιπτώσεων εις ας επεκτάθηκε ο αναγκαστικός νόμος 410/1968 δια της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του αυτού νόμου 651/1977.

 

2. Επί των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου 8 του νόμου 651/1977 εξακολουθούν εφαρμοζόμενες οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968. Εν περιπτώσει απορρίψεως του περί μη κατεδαφίσεως αιτήματος των κατά τις διατάξεις αυτές, οι δηλώσεις αυτές νοούνται ως ήδη υποβληθείσες δηλώσεις του άρθρου 1 του παρόντος και η καταβληθείσα ή κατά νόμον οφειλομένη εισφορά του αναγκαστικού νόμου 410/1968 θεωρείται ως καταβληθείσες αντί της εισφοράς του άρθρου 2 του παρόντος. Το αυτό ισχύει και εν περιπτώσει ανακλήσεως ή ακυρώσεως αποφάσεων που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος που εγκρίνουν την εξαίρεση από της κατεδαφίσεως είτε επί τη βάσει των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 410/1968 είτε επί τη βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 124 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973.

 

3. Κτίριον ή μέρος αυτού κατασκευαζόμενου βάσει αδείας εκδοθείσης μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και ήτις αδείας είτε εξεδόθη υπό της αρμοδίας Αρχής μετ' έλεγχο ταύτης, είτε εκδοθείσα υπ' ευθύνη του μελετητή κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 ελέγχθηκε κατόπιν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ως καλώς έχουσα, διαπιστωθέντος τούτου δι' εγγράφου της υπηρεσίας κοινοποιηθέντος εις τους ενδιαφερομένους, εξαιρείται της κατεδαφίσεως επί τη υποβολή των κατ' άρθρο 1 του παρόντος δηλώσεων, άνευ καταβολής της εισφοράς του άρθρου 2.

 

4. Οικοδομικές κατασκευές γενόμενες βάσει νομίμως εκδιδομένων αδειών στηριζόμενων εις τα ισχύοντα έως και του χρόνου εκτελέσεως τούτου διατάγματος ή αποφάσεις περί σχεδίων πόλεων και όρων δομήσεως που ύστερα ακυρώθηκαν δια πλημμέλειας περί ην έκδοση αυτών εξαιρούνται της κατεδαφίσεως κατ' εξαίρεση από του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και επί αυτών των διατάξεων του παρόντος νόμου περί υποβολής δηλώσεων άνευ καταβολής της εισφοράς του άρθρου 2.

 

5. Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα διατεθέντα υπό του Κράτους εις δικαιούχους σεισμοπαθείς Ιονίων Νήσων προ της δημοσιεύσεως του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 βάσει πρακτικού κληρώσεως και υπουργικών αποφάσεων ή προσωρινών παραχωρητηρίων ως ταύτα εμφαίνοντα στα σχέδια που εκπονήθηκαν από την υπηρεσία και συνοδεύουν τις κληρώσεις των οικοπέδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.