Νόμος 720/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την κατά το προηγούμενον άρθρο εξαίρεση από της κατεδαφίσεως, οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κύριοι ή συγκύριοι των σε αυτό αυθαιρέτων οικοδομών ή τμημάτων αυτών υποχρεούνται εις καταβολή εισφοράς οριζόμενης εις τις ακολούθους παραγράφους 2 έως 4 ανά m2 του συνολικού αθροίσματος των εμβαδών των επιφανειών όλων των ορόφων των αυθαίρετων οικοδομών ή τμημάτων αυτών ή λοιπών κατασκευών, συνυπολογιζομένων και των τυχόν υπογείων.

 

2. Η εισφορά δια κατασκευές εις εκτός σχεδίου πόλεων περιοχές ορίζεται εις δραχμάς ανά m2 κατά τα κάτωθι κλιμάκια:

 

α) 100 δια κατασκευές συνολικού εμβαδού μέχρις 100 m2.

 

β) 300 δια κατασκευές συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 100 m2 και μέχρις 300 m2 και δια το πέραν των 100 m2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 100 m2 μέρους υποκειμένου εις την εισφορά του προηγουμένου κλιμακίου.

 

γ) 1000 δια κατασκευές συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 300 m2 και μέχρι 500 m2 και δια το πέραν των 300 m2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 300 m2 μέρους υποκειμένου εις την εισφορά των προηγουμένων κλιμακίων.

 

δ) 2000 δια κατασκευές συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 500 m2 και δια το πέραν των 500 m2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 500 m2 μέρους υποκειμένου εις την εισφορά των προηγουμένων κλιμακίων.

 

ε) Διπλασίας των ανωτέρω κλιμακίων α έως δ εφ' όσον πρόκειται περί δευτέρας κατοικίας.

 

3. Η εισφορά δια κατασκευές κείμενες εντός σχεδίου πόλεων ή κωμών ή οικισμών, εις δραχμάς ανά m2.

 

α) 400 δι' άνευ αδείας κατασκευές οι οποίες είναι σύμφωνοι προς τους κατά την ισχύ του παρόντος ισχύοντας εις την περιοχήν αυτήν όρους δομήσεως.

 

β) 1000 δι' αυθαιρέτους κατασκευές, αντικείμενες εις τους ανωτέρου όρους δομήσεως άνευ όμως υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως της περιοχής. Η εισφορά του παρόντος εδαφίου εφαρμόζεται δια το μη σύμφωνον προς τους όρους δομήσεως τμήμα, επί του υπολοίπου της κατασκευής εφαρμοζομένου του εδαφίου α.

 

γ) 200 δι' αυθαιρέτους κατασκευές των υπογείων εις μη επιτρεπομένης υπό των κειμένων διατάξεων χρήσιν κατοικίας και δραχμάς 1000 δια κατασκευές αυτών εις ετέρας μη επιτρεπόμενες χρήσεις. Η εισφορά δεν συνεπάγεται τον συνυπολογισμό της επιφανείας του υπογείου εις τον συντελεστή δομήσεως.

 

δ) 15000 δι' αυθαιρέτους κατασκευές καθ' υπέρβαση του συντελεστού δομήσεως και εφόσον η υπέρβασις δεν υπερβαίνει κατ' επιφάνεια το ισχύον εις την περιοχήν ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου.

 

ε) 25000 δι' αυθαιρέτους κατασκευές καθ' υπέρβαση του συντελεστού δομήσεως και δια την πέραν της περιπτώσεως δ' επιφανειών αυτών.

 

στ) 1000 δια τις περιπτώσεις δ και ε εφόσον αυθαίρετο τμήμα έχει μεταβιβασθεί εις τρίτον μέχρι της δημοσιεύσεως του νόμου 651/1977.

 

4. Η εισφορά δια κατασκευές κείμενες εντός των ορίων οικισμών προϋφιστάμενων το έτους 1923, εφόσον πρόκειται περί Πρωτευουσών Νομών ή Επαρχιών, Τουριστικών περιοχών και Λουτροπόλεων ή παραδοσιακών οικισμών ορίζεται εις δραχμάς ανά m2 κατά τα κάτωθι κλιμάκια:

 

α) 100 δια κατασκευές συνολικού εμβαδού μέχρι 50 m2.

 

β) 600 δια κατασκευές συνολικού εμβαδού μέχρι 300 m2 και δια το πέραν των 50 m2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 50 m2 μέρους υποκειμένου εις την εισφορά του προηγουμένου κλιμακίου.

 

γ) 1200 δια κατασκευές συνολικού βαθμού ανωτέρου των 300 m2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 300 m2 μέρους υποκειμένου εις την εισφορά των προηγουμένων κλιμακίων.

 

δ) 2500 δια κατασκευές συνολικού εμβαδού ανωτέρου των 500 με και δια το πέραν των 500 m2 εμβαδόν αυτών, του μέχρι των 500 m2 μέρους υποκειμένου εις την εισφορά των προηγούμενων κλιμακίων. Εις τις λοιπές περιπτώσεις κατασκευών εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 η εισφορά ορίζεται κατά τα κλιμάκια της παραγράφου 2 του παρόντος δια τους εκτός σχεδίου πόλεων οικισμούς.

 

5. Εις τις περιπτώσεις συγκυριότητας άνευ συστάσεως διηρημένης ιδιοκτησίας, δήλωσις υποβληθείσα υπό κάποιου ή σε κάποιων μόνον των συγκυρίων, συνεπάγεται την υποχρέωσιν καταβολής της εισφοράς και των λοιπών συγκυρίων. Εις την περίπτωσιν ταύτη, δια την καταβολή της εισφοράς του παρόντος άρθρου οι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον. Τα αυτά ισχύουν και εις περιπτώσεις διηρημένης ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα του νόμου 3741/1929 περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου εάν η αυθαίρετος κατασκευή αφορά εις το όλον ακίνητο. Εις τις περιπτώσεις διηρημένης ιδιοκτησίας εις τις οποίας η αυθαίρετος κατασκευή εγένετο και περιλαμβάνεται αποκλειστικώς εις τινά των διηρημένων ιδιοκτησιών, η υποχρέωσις δηλώσεως και καταβολή της εισφοράς υφίσταται δια τον κύριον ή τους συγκυρίους της διηρημένης ταύτης ιδιοκτησίας.

 

6. Η κατά το παρόν άρθρο εισφορά βεβαιώνεται εις το αρμόδιο Δημόσιον Ταμείον και εισπράττεται ως Δημόσιον έσοδον αποδιδόμενο εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) διατιθέμενο ιδία δια την ανάπλαση περιοχών μέσω της ΔΕΠΟΣ. Η εισφορά καταβάλλεται εις 12 ίσες τριμηνιαίες δόσεις. Εκάστη δόσις δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2.000 δραχμών. Η πρώτη των δόσεων καταβάλλεται ομού μετά της υπογραφής της κατά την περίπτωσιν β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δηλώσεως (συμπληρωματικής) η οποία είναι απαράδεκτος εάν δεν συνοδεύεται υπό του σχετικού αποδεικτικού καταβολής της. Η αμέσως επομένη δόσις τυγχάνει καταβλητέα εντός του μηνός του επομένου της βεβαιώσεως ταύτης. Η εισφορά υπολογίζεται κατ' αρχήν βάσει του εμβαδού του προκύπτοντος εκ των στοιχείων της υπευθύνου δηλώσεως. Η αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία προβαίνει οποτεδήποτε εις εξακρίβωση της ακριβείας των στοιχείων τούτων. Η εξακρίβωσις γίνεται υπό επιτροπής εκ τριών τεχνικών υπαλλήλων εξ ων εις τουλάχιστον Κλάδων ΑΤ. Εις περίπτωσιν διαφοράς εμβαδού μεγαλυτέρου του 5% η υπόθεσις παραπέμπεται οπωσδήποτε εις τον αρμόδιο Εισαγγελέα δια ψευδή δήλωση, οι δε επί πλέον κατασκευές υφίστανται τις συνεπείας του νόμου ως αυθαίρετοι τοιαύτες, μη υπαγόμενες εις την κατά τις διατάξεις του παρόντος εξαίρεση από της κατεδαφίσεως και απαλλαγή από του προστίμου. Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως διαφοράς που επηρεάζει την υπαγωγή της αυθαίρετου κατασκευής εις τα κλιμάκια των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος επιβάλλεται η τυχόν συμπληρωματικώς οφειλομένη εισφορά. Πάσα διαφορά αναφερομένη εις την επιβολή της εισφοράς και το ύψος αυτής επιλύεται υπό των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα του υπολογισμού, της βεβαιώσεως και εισπράξεως της κατά το παρόν άρθρο εισφοράς, ως και τα της αποδόσεως ταύτης εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

7. Απαλλάσσονται της κατά το παρόν άρθρο εισφοράς υποχρεούμενοι όμως εις υποβολή των και το άρθρο 1 δηλώσεων:

 

α) οι υπαγόμενοι εις τις περιπτώσεις κατά τις οποίας εις οικισμούς εκ διαμονής προγραμμάτων αποκαταστάσεως, εξεδόθησαν αναρμοδίως άδειες υπό των Αστυνομικών Αρχών.

 

β) οι υπαγόμενοι εις τις περιπτώσεις κατά τις οποίας έχει κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος βεβαιωθεί το κατά τις διατάξεις του άρθρου 119 και επόμενα του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού οικοδομικού Κανονισμού πρόστιμον το οποίον και οφείλεται εις το σύνολον του. Εκκρεμείς υποθέσεις μη απολήξασες εις βεβαίωση του προστίμου τούτου τίθεται εις το αρχείον αφ' ης δια την περί ων αυτές αυθαίρετο κατασκευήν, υποβληθούν οι δηλώσεις του προηγουμένου άρθρου και βεβαιωθεί η εισφορά του παρόντος.

 

8. Η εισφορά του παρόντος άρθρου δεν οφείλεται δια αυθαιρέτους κατασκευές γενόμενες προ της ενάρξεως ισχύος του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 

9. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων δύναται να κηρύξει απαράδεκτον την υποβληθείσα δήλωση και να εξαιρέσει ούτως από της κατά το άρθρο 1 μη κατεδαφίσεως περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών εις επίκαιρα σημεία των πόλεων και οικισμών εις άπασαν την χώραν εφόσον οι κατασκευές αυτές προσβάλλουν αισθητά την εμφάνιση της περιοχής ή ιδιαζούσης σημασίας στοιχείου αυτής ή αποβαίνουν υπέρμετρα εις βάρος της πόλεως. Η τοιαύτη εξαίρεσις γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκδιδομένης μετά γνώμη της κατά τόπον αρμοδίας αρχιτεκτονικής επιτροπής εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων της περιπτώσεως β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Καταβληθέν μέρος της εισφοράς εις τις περιπτώσεις αυτές επιστρέφεται ή συμψηφίζεται προς το τυχόν οφειλόμενο πρόστιμον δια την αυθαίρετο κατασκευήν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.