Νόμος 720/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εντός και εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή και εντός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 αυθαίρετοι οικοδομές ή τμήματα αυτών, ανεγερθείσες προ της δημοσιεύσεως του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 393/1974, τροποποιήσεως των περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως, συναφών θεμάτων, εξαιρούνται εκ της κατεδαφίσεως έστω και εάν αντίκεινται εις τους όρους των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, εφόσον οι κύριοι ή συγκύριοι αυτών υποβάλλουν εμπροθέσμως εις την αρμόδια ως εκ της θέσεως της οικοδομής Υπηρεσία Πολεοδομίας τις κατά την επομένη παράγραφο δηλώσεις και λοιπά στοιχεία,υποκείμενοι εις την εισφορά του άρθρου 2 του παρόντος. Δεν υπάγονται εις τις διατάξεις του παρόντος εφαρμοζομένων, επ' αυτών των περί κατεδαφίσεως οι οικοδομές και εν γένει κατασκευές ανεγερθείσες αυθαιρέτως επί κοινοχρήστων χώρων της πόλεως (οδών, πλατειών) εντός της κατά το από 23-10-1959 βασιλικό διάταγμα περί μέτρων τινών δια την ασφάλειαν της υπεραστικής συγκοινωνίας, ως τούτο ισχύει σήμερον, ζώνης ασφαλείας των διεθνών, εθνικών επαρχιακών και Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών, εντός του κατά το νομοθετικό διάταγμα 393/1974 περί συμπληρώσεως των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας αιγιαλού και της ζώνης παραλίας, εντός της κατά τον αναγκαστικό νόμο 439/1970 ζώνης των 30 m από της γραμμής του αιγιαλού, επί δημοσίων κτισμάτων και επί δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, ως και επί αρχαιολογικών χώρων.

 

2. Δια την υποβολή των κατά την προηγούμενη παράγραφο δηλώσεων εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

α) Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας αρχομένης δέκα πέντε ημέρας και που λήγει μετά τρεις μήνες από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν συντεταγμένη κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος και περιλαμβάνουσα το ονοματεπώνυμον, πατρώνυμον και διεύθυνση κατοικίας του δηλούντος πλήρη στοιχεία της θέσεως της αυθαιρέτου οικοδομής και γενική περιγραφή ταύτης ή του αυθαιρέτου τμήματος ταύτης. Μετά της δηλώσεως υποβάλλονται απαραιτήτως φωτογραφίες όλων των όψεων των αυθαιρέτων κατασκευών, θεωρημένες υπό της αστυνομικής αρχής του τόπου της αυθαιρέτου κατασκευής εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος προς απόκτηση βεβαίας χρονολογίας. Η υποβολή της δηλώσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του δικαιώματος του Δημοσίου ή ετέρων αρμοδίων φορέων εις ανάπλαση της περιοχής, και εν γένει εφαρμογήν οικιστικών και πολεοδομικών προγραμμάτων ή εις οιανδήποτε ετέρα κατά τις κείμενες διατάξεις απαλλοτρίωση, ως και εις εγκρίσεις, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις σχεδίων πόλεων και εφαρμογήν αυτών, περιλαμβανομένης και της τακτοποιήσεως των οικοπέδων ήτις χωρεί ανεξαρτήτως της υπάρξεως του ως μη κατεδαφιζόμενου κατά τον παρόντα νόμον χαρακτηριζομένου κτίσματος.

 

β) εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως της πρώτης των κατά το επόμενο εδάφιον αποφάσεων υποβάλλεται συμπληρωματική υπεύθυνος δήλωσις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περιλαμβάνουσα και συνοδευομένη υπό πάντων των σχεδίων και λοιπών στοιχείων.

 

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δύναται να καθορίζονται τα δια την υποβολή της ως άνω υπό στοιχείον β δηλώσεως απαιτούμενα στοιχεία καθ' α, δια πάσας ή ορισμένες μόνον κατηγορίας αυθαιρέτων οικοδομών ή τμημάτων αυτών, η δήλωσις των κυρίων ή συγκυρίων συνοδεύεται και υπό αντιστοίχου υπευθύνου δηλώσεως αρμοδίου τεχνικού, ως και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

 

3. Οι δηλώσεις της προηγουμένης παραγράφου καταχωρούνται εις ειδικό βιβλίον τηρούμενο παρ' εκάστη πολεοδομική Υπηρεσία που αριθμείται κατά σελίδα και θεωρείται εν τέλει παρά του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας προ της χρήσεως. Ο αύξων αριθμός του βιβλίου τούτου μετά της ημερομηνίας καταθέσεως εγγράφεται επισημειωματικά υπό οριζομένου, προς τούτο υπαλλήλου εκάστης Πολεοδομικής Υπηρεσίας επί του αντιγράφου της δηλώσεως το οποίον επιστρέφεται εις τον δηλούντα, χρησιμεύον εις αυτόν ως αποδεικτικό συμμορφώσεως του προς τις εκ του παρόντος νόμου υποχρεώσεις του και ως τίτλος μη κατεδαφίσεως του αυθαιρέτου, προσωρινός μεν δια την δήλωση του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου, οριστικός δε δια την συμπληρωματική δήλωση του δευτέρου εδαφίου ταύτης. Οι δια την παραλαβή των δηλώσεων αρμόδιοι υπάλληλοι, δύναται να αρνηθούν την παραλαβή δηλώσεων αορίστων ή που δεν περιέχουν όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία, παρέχοντες πάντα τα υποβαλλόμενα στοιχεία, παρέχοντες οδηγίας δια την υπό των υπόχρεων συμπλήρωση των.

 

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να καθορίζεται παν θέμα αναγόμενο εις την τήρηση του κατά την παρούσα παράγραφο βιβλίου, τις σε αυτό καταχωρίσεις, τις επισημειωματικές επί των αντιγράφων των δηλώσεων εγγραφές και πάσαν συναφή λεπτομέρεια.

 

4. Ως οικοδομές δια την εφαρμογήν του παρόντος νοούνται και οι κατασκευές οι έχουσες πλήρως αποπερατωμένο τον φέροντα σκελετό εξ ωπλισμένου σκυροδέματος ή εκ τοιχοποιίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.