Νόμος 720/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαλλάσσονται της κατεδαφίσεως και των λοιπών συνεπειών άνευ υποβολής δηλώσεως και καταβολής της εισφοράς των άρθρων 1 και 2 οι μέχρι της δημοσιεύσεως του νόμου 651/1977 αυθαίρετοι κατασκευές εντός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 και της περιφέρειας αυτών, εφόσον οι οικισμοί αυτοί είναι απομακρυσμένοι ορεινοί ή θεομηνιόπληκτες ή ευρίσκονται εις παραμεθορίους περιοχές. Οι οικισμοί αυτοί και οι περιφέρειες των, κατά τα διοικητικά όρια των αντιστοίχων Κοινοτήτων ή κατά Τμήματα αυτών, καθορίζονται δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου εκδιδομένης μετά γνωμοδότηση του κατά τόπον αρμοδίου Τμήματος Νομού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

2. Οι κατά τα άρθρα 1 και 2 εξαιρούμενες της κατεδαφίσεως αυθαίρετοι κατασκευές εντός εγκεκριμένου σχεδίου, εφόσον τα οικόπεδα επί των οποίων έχουν, ανεγερθεί πληρούν τους όρους αρτιότητας της περιοχής, υπάγονται εις τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του ιδίου άρθρου, εφόσον συντρέχει περίπτωσις. Επί των λοιπών αυθαιρέτων κατασκευών των εξαιρουμένων της κατεδαφίσεως κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 5269/1931 περί αδειών οικοδομής κ.λ.π. επί των ρυμοτομούμενων ακινήτων.

 

3. Η κατεδάφισις πάντων των αυθαιρέτων δύναται να γίνεται και δι' επί τούτο συνιστώμενων εργολαβιών κατά τις κείμενες περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων διατάξεις. Η κατεδάφισις δύναται να γίνεται και δια πιστώσεων διατιθεμένων υπό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εκ των πόρων του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.