Νόμος 4314/14 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Θέματα προσωπικού ΜΟΔ και Ειδικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργαζόμενοι στη ΜΟΔ ΑΕ διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, καθώς και το ασφαλιστικό τους καθεστώς.

 

2. Οι αποδοχές των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου αποσπασμένων και μετακινούμενων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τις οποίες λαμβάνουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης και καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους. Ομοίως, καταβάλλονται και τα επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους κατά την ψήφιση του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου.

 

Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους φορείς προέλευσης, καλύπτεται με επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

3. Η δαπάνη των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ειδικές υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.