Νόμος 4314/14 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Στελέχωση Κοινών Γραμματειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συγκρότηση και η λειτουργία των Κοινών Γραμματειών (ΚΓ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, χρηματοδοτούνται από τους πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτοί διατίθενται και απολογίζονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης. Για το προσωπικό των Κοινών Γραμματειών, ανεξαρτήτως προέλευσης, ισχύει πλήρως ο εκάστοτε κανονισμός του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (π.χ. άδειες, αξιολόγηση κ.λ.π.).

 

2. Το προσωπικό των Κοινών Γραμματειών που προσλαμβάνεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, κατατάσσεται στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια του μισθολογίου του άρθρου 28 του Κεφαλαίου Β' του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) έχοντας ως βάση υπολογισμού το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του νόμου 4024/2011 και του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος του άρθρου 6, παράγραφος 4 του ως άνω νόμου.

 

3. Στο προσωπικό των Κοινών Γραμματειών που προέρχεται από χώρες εκτός Ελλάδας και δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας χορηγείται, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ μηνιαίο επίδομα εξωτερικού/μετανάστευσης (expatriation) ως ποσοστό επί του μεικτού μισθού τους. Επιπλέον, με την ίδια διαδικασία χορηγείται και εφάπαξ επίδομα μετεγκατάστασης ως ποσοστό επί του μεικτού ετήσιου μισθού τους, για την κάλυψη των σχετικών εξόδων.

 

4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις που αφορούν στις ΚΓ και το προσωπικό τους εφαρμόζονται και στα Γραφεία ή Παραρτήματα ή Σημεία τα οποία ιδρύονται ή / και λειτουργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (π.χ. διακρατικά, κ.λ.π.) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ II) και το Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΝΙ).

 

5. Το υπάρχον προσωπικό των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών (ΚΤΓ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της περιόδου 2007-2013 στελεχώνει τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτόν. Για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

6. Για το σύνολο του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Κοινών Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της περιόδου 2014 - 2020, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου προηγούμενη απασχόληση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

7. (πρώην 6) Έως τη συγκρότηση της Κοινής Γραμματείας του νέου Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Balkan - Mediterranean 2014 - 2020, τις αρμοδιότητές της ασκεί η ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.